Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Subsidieregeling Musea Boxtel 2020 - 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Musea Boxtel 2020 - 2023
CiteertitelSubsidieregeling Musea gemeente Boxtel 2020–2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpsubsidie, regeling, musea, museum

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt onderdeel D ‘cultuurhistorie’ uit de Subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling gemeente Boxtel 2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202031-12-2023Nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2019-303937

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Musea Boxtel 2020 - 2023

Burgemeester en wethouders van Boxtel;

 

gelet op Hoofdstuk 4, titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene Subsidieverordening gemeente Boxtel 2017;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Subsidieregeling Musea van Boxtel

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  museum: een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Die de materiele en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verzamelt, bewaart, onderzoekt, tentoonstelt en hierover informatie verstrekt voor studie, educatie en recreatie;

 • -

  geregistreerd museum: een museale instelling dat opgenomen is in het Nederlands Museumregister. En daarmee aantoonbaar voldoet aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van functies van een museum. Deze criteria zijn samengevat in de Museumnorm;

 • -

  cultureel erfgoed: cultureel erfgoed zijn sporen uit het verleden in het heden, die zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn. Dat kunnen voorwerpen zijn in musea, archeologische vondsten, archieven, monumenten en landschappen, maar ook de daaraan verbonden gebruiken, verhalen en gewoonten. Zo wordt ook onderscheid gemaakt tussen het materieel en immaterieel erfgoed.

Artikel 2. Verhouding tot Algemene subsidieverordening Boxtel 2017

 • 1.

  Deze regeling is een nadere regeling als bedoeld in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Boxtel 2017.

 • 2.

  Het bepaalde in de Algemene subsidieverordening Boxtel 2017 is voor zover bij deze regeling niet anders is bepaald onverkort van kracht.

 

Artikel 3. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze regeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidie door burgemeester en wethouders voor de in artikel 6, tweede lid bedoelde activiteit.

 

Artikel 4. Doelstelling

Doelstelling van de subsidieregeling is:

 • a.

  het ondersteunen van bestaande musea in de gemeente Boxtel;

 • b.

  het verwerven, prepareren, conserveren, behouden en uitdragen van het culturele erfgoed van de gemeente Boxtel en andere collecties, zodat inwoners en bezoekers zowel actief als passief daaraan kunnen deelnemen;

 • c.

  het eigentijds bevorderen van de deelname aan actieve en passieve kunst - en cultuurbeleving door alle Boxtelse leerlingen.

Artikel 5. Doelgroep

De subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan:

 • a.

  het Boxtels museum MUBO met een collectie die bestaat uit Boxtels cultureel erfgoed;

 • b.

  geregistreerde Boxtelse musea;

 • c.

  niet-geregistreerde Boxtelse musea met een jaarlijks aantal bezoekers van minimaal 60.000 gedurende drie jaren voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 6. Subsidievoorwaarden

 • 1.

  Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de activiteit komt ten goede aan de inwoners en bezoekers van Boxtel;

  • b.

   de activiteit vindt plaats binnen de gemeente Boxtel.

 • 2.

  De activiteit dient gericht te zijn op:

  • a.

   het vormgeven en tentoonstellen van publieksaantrekkelijke (wissel) exposities van voorwerpen en verzamelingen met Boxtelse culturele en cultuurhistorische waarden, op een vaste locatie in de gemeente Boxtel;

  • b.

   het ontvangen en rondleiden van publiek op de vaste locatie zowel individueel als in groepsverband en gericht op een breed publiek;

  • c.

   het ontwikkelen van educatieve programma’s voor diverse doelgroepen;

  • d.

   het digitaal registreren en beter toegankelijk maken van de collectie voor studie en onderzoek;

  • e.

   het versterken van de samenwerking en promotie van de bestaande musea onderling en regionaal;

  • f.

   het ontwikkelen en het uitvoeren van gezamenlijke projecten en arrangementen met andere sectoren, die ten gunste zijn van toeristen, inwoners en onderwijs;

  • g.

   het stimuleren en mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek op de vaste locatie in de gemeente Boxtel.

 • 3.

  Er wordt geen subsidie verstrekt wanneer voor de activiteit voor het betreffende subsidiejaar reeds een subsidie is verstrekt op grond van Algemene subsidieverordening Boxtel 2017 of een andere gemeentelijke regeling.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt:

 • a.

  voor museum MUBO maximaal € 5.000,-;

 • b.

  bij een geregistreerd museum op een vaste en publiekstoegankelijke locatie in de gemeente Boxtel maximaal € 5.000,-;

 • c.

  bij een niet-geregistreerd museum met een jaarlijkse aantoonbaar bezoekersaantal van meer dan 60.000 per jaar maximaal € 7.500,-.

Artikel 8. Looptijd

Deze subsidieregeling wordt voor de duur van vier jaren vastgesteld, zijnde vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023.

 

Artikel 9. Subsidieplafond

Het subsidieplafond van deze regeling subsidie musea gemeente Boxtel bedraagt € 17.500,- per kalenderjaar.

 

Artikel 10. Hardheidsclausule

In gevallen waarin deze Regeling Subsidie Musea gemeente Boxtel niet voorziet, beslist het college.

 

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2020. Hiermee komt uit de Subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling onderdeel D ‘cultuurhistorie’ te vervallen.

 

Artikel 12. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Subsidieregeling Musea gemeente Boxtel 2020 – 2023’.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 10 december 2019.

Burgemeester en wethouders van Boxtel,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,