Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Besluit tot vaststelling van het zesde verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP-6)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot vaststelling van het zesde verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP-6)
CiteertitelvGRP-6
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpverbreed, riool, riolering, plan
Externe bijlagevGRP-6 gemeente Boxtel 2020-2024

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling 'vGRP-5'

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-202001-01-2020Nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2020-13448

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot vaststelling van het zesde verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP-6)

De raad van de gemeente Boxtel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2019;

 

b e s l u i t :

  • 1.

    Het zesde verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP-6) vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van het huidige vGRP-5.

  • 2.

    Het vGRP-6 na digitale bekendmaking per 1 januari 2020 in werking te laten treden.

 

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering 10 december 2019.

De gemeenteraad van Boxtel,

de griffier,

mw. I.H.M. Smits

de voorzitter,

R.S. van Meygaarden