Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Verordening regelende de taak, de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van de Werkgroep Uitvoering Bestemmingsplannen Buitengebied Boxtel (WUBBB)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening regelende de taak, de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van de Werkgroep Uitvoering Bestemmingsplannen Buitengebied Boxtel (WUBBB)
CiteertitelVerordening op de WUBBB 2000
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-200001-01-200007-10-2008Nieuwe regeling

31-08-2000

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening regelende de taak, de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van de Werkgroep Uitvoering Bestemmingsplannen Buitengebied Boxtel (WUBBB)

 

 

HOOFDSTUK 1 NAAM EN TAAK

Artikel 1

Er wordt een Werkgroep Uitvoering Bestemmingsplannen Buitengebied Boxtel ingesteld (afgekort WUBBB).

Artikel 2
 • 1.

  De WUBBB, (verder te noemen: de werkgroep) heeft tot taak burgemeester en wethouders op verzoek of eigener beweging van voorlichting en advies te dienen ten aanzien van::

  • a.

   de uitvoering van de plannen met betrekking tot het buitengebied van de gemeen te Boxtel;

  • b.

   alle andere aangelegenheden die van belang kunnen zijn voor behartiging van de zorg voor het buitengebied van de gemeente Boxtel;

  • c.

   de aanvragen met betrekking tot aanlegvergunningen.

 • 2.

  Voorts brengt de werkgroep advies uit over alle aangelegenheden, waarover burgemeester en wet houders haar oordeel vragen.

 • 3.

  De werkgroep kan zich ongevraagd tot burgemeester en wethouders wenden met vragen, opmerkingen, adviezen, wanneer zij dat in het belang van haar taakuitoefening nuttig acht.

HOOFDSTUK 2 SAMENSTELLING EN ZITTINGSDUUR

Artikel 3
 • 1.

  De werkgroep bestaat uit:

  • a.

   een voorzitter, tevens lid van het college van burgemeester en wethouders;

  • b.

   maximaal twee externe deskundigen;

  • c.

   2 leden, voorgedragen door de ZLTO, afdeling Boxtel-Liempde;

   2 leden, voorgedragen door de plaatselijke (gezamenlijke) milieuwerkgroep(en);1 lid namens het waterschap De Dommel.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de werkgroep worden benoemd en ontslagen door burgemeester en wethouders.

 • 3.

  De werkgroep benoemt uit haar midden een vice-voorzitter en geeft daarvan kennis aan burgemeester en wethouders.

 • 4.

  De werkgroep wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris en ambtelijke adviseurs, aan te wijzen door burgemeester en wethouders. Deze hebben in de werkgroep een adviserende stem.

 • 5.

  De voorzitter en de leden worden benoemd voor een periode die parallel loopt met de zittingsperiode van de gemeenteraad. Zij kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij geven daarvan schriftelijk kennis aan burgemeester en wethouders.

 • 6.

  Burgemeester en wethouders kunnen maximaal twee externe deskundigen aanwijzen ter ondersteuning van de werkgroep. De externe deskundige(n) woont/wonen op verzoek van de voorzitter de vergaderingen bij.

HOOFDSTUK 3 WERKWIJZE

Artikel 4
 • 1.

  De werkgroep komt ten minste zes maal per jaar bijeen.

 • 2.

  De vergaderingen worden door de voorzitter belegd. Hij draagt zorg voor de tijdige oproeping van de leden onder mededeling van de voor de vergadering vastgestelde agenda. Daarbij worden de te behandelen onderwerpen benoemd.

 • 3.

  De vergadering wordt niet gehouden indien blijkt dat niet meer dan de helft van het getal zitting hebbende leden is opgekomen.

Artikel 5

De werkgroep brengt haar advies uit aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 6
 • 1.

  De adviezen van de werkgroep worden schriftelijk uitgebracht.

 • 2.

  De minderheid van de werkgroep kan verlangen dat van haar standpunt in de notulen c.q. het verslag melding wordt gemaakt.

 • 3.

  Een advies wordt met duidelijke redenen omkleed.

HOOFDSTUK 4 GEHEIMHOUDING EN OPENBAARHEID

Artikel 8
 • 1.

  Het verslag van de vergaderingen van de werkgroep wordt toegezonden aan burgemeester en wethouders na te zijn vastgesteld door de werkgroep.

 • 2.

  Adviezen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris en zo spoedig mogelijk toegezonden aan burgemeester en wethouders.

Artikel 9

Burgemeester en wethouders kunnen omtrent de inhoud van stukken, die aan de werkgroep worden

verstrekt, geheimhouding opleggen.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 10
 • 1.

  Voor het bijwonen van vergaderingen ontvangen de leden van de werkgroep geen vergoeding. Burgemeester en wethouders kunnen aan de organisaties, genoemd onder art. 3, lid 1, sub c, per organisatie een nader te bepalen bedrag per jaar toekennen.

 • 2.

  De vergoeding van de externe deskundigen wordt afzonderlijk vastgesteld in overleg en met instemming van burgemeester en wethouders.

Artikel 11

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 12

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar vaststelling en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2000.

Artikel 13

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening op de WUBBB 2000".