Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brielle

Organisatieverordening van de griffie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrielle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOrganisatieverordening van de griffie
CiteertitelOrganisatieverordening van de griffie van de gemeente Brielle
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerprechtspositie griffie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 107e, eerste lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-2012nieuwe regeling

10-04-2012

Briels Nieuwsland, 2012 - nr. 16

stafafdeling bzm

Tekst van de regeling

Intitulé

Organisatieverordening van de griffie

De raad van de gemeente Brielle;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 april 2012, volgnummer 17;

 

gelet op:

 

artikel 107e, eerste lid,

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:

 

ORGANISATIEVERORDENING VAN DE GRIFFIE

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

griffier: de op grond van artikel 107 Gemeentewet door de raad benoemde functionaris;

griffie: de organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de raad, bestaande uit de griffier en de onder zijn verantwoordelijkheid functionerende ambtenaren;

werkgeverscommissie: een door de raad op grond van artikel 83 van de Gemeentewet ingestelde commissie waaraan de werkgeversfunctie van de griffie(r) is gedelegeerd.

Artikel 2 Organisatiedoelstellingen en formatie

De raad stelt op voorstel van de werkgeverscommissie de organisatiedoelstellingen en formatie van de griffie en de op de griffie aanwezige functies vast.

Artikel 3 Aansturing griffie(r)

 • 1.

  De werkgeverscommissie is verantwoordelijk voor de aansturing van de griffier.

 • 2.

  De raad stelt op voorstel van de werkgeverscommissie een instructie vast, zoals bedoeld in artikel 107a Gemeentewet.

 • 3.

  De griffier handelt naar zijn instructie.

 • 4.

  De griffier legt verantwoording af aan de raad over het functioneren van de griffie in het jaarplan en jaarverslag.

Artikel 4 Financiën

De raad stelt jaarlijks de begroting van de griffie vast op basis van het jaarplan van de griffie.

Artikel 5 Beheer

De griffier kan dienstverleningsovereenkomsten afsluiten met het college of de secretaris voor het gebruik van de binnen de collegeorganisatie bestaande ondersteunende faciliteiten op het terrein van Personeel, Informatie, Juridische Zaken, Organisatie, Financiën, Automatisering en Huisvesting.

Artikel 6 Medezeggenschap

 • 1.

  De griffie kan worden beschouwd als zelfstandige onderneming.

 • 2.

  Een vertegenwoordiging van de werkgeverscommissie sluit aan bij het GO en OR indien sprake is van een maatwerkregeling voor de griffier.

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg met de voorzitter van de werkgeverscommissie.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als "Organisatieverordening van de griffie van de gemeente Brielle".

Aldus besloten door de gemeenteraad van Brielle

in de openbare vergadering van 10 april 2012,

 

de griffier,                      de voorzitter,

 

L.C.M. van Steijn            mw. G.W.M. van Viegen