Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brielle

Verordening Rekenkamerfunctie Brielle 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrielle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Rekenkamerfunctie Brielle 2012
CiteertitelVerordening Rekenkamerfunctie Brielle 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 81a
 2. Gemeentewet, art. 81oa
 3. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2012nieuwe regelgeving

13-11-2012

Briels Nieuwsland

griffie

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Rekenkamerfunctie Brielle 2012

De raad van de gemeente Brielle;

gelet op artikel 81a en 81oa alsmede artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 november 2012, volgnr. 65;

b e s l  u i t:

vast te stellen de

verordening Rekenkamerfunctie Brielle 2012.

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de raad: de gemeenteraad van Brielle;

 • b.

  de rekenkamerfunctie: uitoefening van rekenkamerfunctie conform het bepaalde in artikel 81oa;

 • c.

  het rekenkameronderzoek: het onderzoek in het kader van de uitoefening van de rekenkamerfunctie;

 • d.

  doeltreffendheid of effectiviteit: de mate waarin een organisatie erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken;

 • e.

  doelmatigheid of efficiency: het streven om met een zo beperkt mogelijke inzet van de beschikbare middelen het gewenste resultaat te bereiken;

 • f.

  rekenkamer: de Rekenkamer, ingesteld door de gemeenteraad van de gemeente Spijkenisse;

 • g.

  visiedocument: Het Visiedocument, zoals vastgesteld door de Rekenkamer Spijkenisse, hetgeen inzicht geeft in de producten van de rekenkamer, de wijze waarop zij haar werkzaamheden uitvoert (Reglement van orde conform art. 81i Gemeentewet) en de middelen die daarvoor nodig zijn.

Hoofdstuk 2 Taakverdeling en samenstelling

Artikel 2 Rekenkamerfunctie

 • 1.

  Voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie, zoals beschreven in de Gemeentewet, wijst de raad de rekenkamer, aan als uitvoerend orgaan.

 • 2.

  In het kader van de rekenkamerfunctie wordt onderzoek gedaan naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid, alsmede naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur, van het gemeentelijk beheer en van de gemeentelijke organisatie, alsmede van (gesubsidieerde) instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd.

Artikel 3 Secretariaat rekenkamerfunctie

 • 1.

  De rekenkamer draagt zelf zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van de dossiers en is eerste aanspreekpunt voor derden, die als opdrachtnemer diensten leveren ten behoeve van de rekenkamerfunctie.

 • 2.

  De rekenkamer wijst uit haar midden een contactpersoon voor de gemeente Brielle aan.

Hoofdstuk 3 Werkwijze en budget

Artikel 4 Visiedocument

Het Visiedocument, vastgesteld door de rekenkamer, geldt, met uitzondering van artikel 4.2, voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie van de gemeente Brielle.

Daar waar in het Visiedocument de gemeente Spijkenisse genoemd wordt (raad, college, ambtelijke organisatie of anderszins) dient, met uitzondering van blz. 4, gelezen te worden: “Brielle”.

In afwijking van “art. 3.1.2. Auditcommissie” zal de contactpersoon voor de gemeente Brielle door de commissie bestuurlijke zaken en middelen van Brielle uitgenodigd worden haar vergaderingen bij te wonen.

Artikel 5 Onderwerpselectie

De rekenkamer bepaalt de onderwerpen die in het kader van de rekenkamerfunctie worden onderzocht.

Artikel 6 Werkwijze

 • 1.

  De rekenkamer heeft ten behoeve van de uitvoering van het onderzoek alle bevoegdheden, conform het bepaalde in de artikel 183 en 184 van de Gemeentewet.

 • 2.

  Ten aanzien van de uitoefening van de rekenkamerfunctie vergadert de rekenkamer in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur kan de rekenkamer de rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 3.

  Conform het bepaalde in artikel 81oa en 185 van de Gemeentewet stelt de rekenkamer elk jaar voor 1 november een jaarprogramma voor het daaropvolgende kalenderjaar op. Voor 1 april stelt zij een verslag op van haar werkzaamheden over het voorgaande jaar, in het kader van de uitoefening van de rekenkamerfunctie. 

Artikel 7 Budget

 • 1.

  De gemeenteraad stelt een budget beschikbaar voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie.

 • 2.

  De rekenkamer is voor de besteding van het budget verantwoording verschuldigd aan de raad.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 november 2012, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Brielle, vastgesteld in de openbare vergadering van 13 december 2005.

 • 2.

  Deze verordening vervalt wanneer de rekenkamer, om welke reden dan ook, ophoudt te bestaan.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “verordening rekenkamerfunctie Brielle 2012”.

Aldus besloten door de gemeenteraad van Brielle

in de openbare vergadering van 13 november 2012,

de griffier,                        de voorzitter,

L.C.M. van Steijn              mw. G.W.M. van Viegen