Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brielle

Bijlage bij Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Brielle

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrielle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBijlage bij Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Brielle
CiteertitelBijlage bij Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Brielle
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op het primair onderwijs, art. 140
 2. Wet op de expertisecentra, art. 134
 3. Wet op het voortgezet onderwijs, art. 96g
 4. Wet op het voortgezet onderwijs, art. 96h
 5. Verordening Materiële en Financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Brielle

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-2014Bijlage bij de Verordening materiële en financiële gelijkstelling

25-03-2014

Gemeenteblad

sector samenleving

Tekst van de regeling

Intitulé

Bijlage bij Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Brielle

De raad van de gemeente Brielle;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle

van 14 maart 2014, volgnummer 16;  

 

gelet op:

Artikel 140 lid 4 WPO, artikel 134 lid 4 WEC en artikel 96g vierde lid WVO of artikel 96h vierde lid WVO en de Verordening Materiële en Financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Brielle  

 

b e s l u i t :  

 

Aan de Verordening Materiele en Financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Brielle de volgende bijlage toe te voegen:  

 

Bijlage “levensverlengend renovatie als alternatief voor nieuwbouw voor scholen voor (speciaal) basisonderwijs en (speciaal) Voortgezet Onderwijs”.  

I Schoolsoort

Schoolbesturen van scholen voor (speciaal) basisonderwijs en (speciaal) Voortgezet Onderwijs kunnen in aanmerking komen voor bekostiging van renovatie wanneer renovatie levensverlengend is en in plaats van nieuwbouw plaatsvindt.

II Criteria

 • 1.

  Het te renoveren schoolgebouw is minimaal 40 jaar oud;

 • 2.

  De levensduur van het te renoveren schoolgebouw wordt met 20 jaar verlengd;

 • 3.

  Middelen worden beschikbaar gesteld voor zaken die onder zorgplicht van de gemeente vallen, zoals verwoord in de Verordening Voorziening Huisvesting Onderwijs gemeente Brielle 2010;

 • 4.

  Het renovatiebudget bedraagt maximaal 50% van het toepasselijke normbudget voor nieuwbouw.

III Indieningsdatum

De aanvraag dient te worden ingediend binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit op de wijze zoals voorgeschreven in artikel 140 vierde lid WPO, artikel 134 vierde lid WEC en artikel 96g vierde lid WVO of artikel 96h vierde lid WVO.

IV Voorziening staat niet open voor een nevenvestiging van een hoofdvestiging in een andere gemeente

Voor nevenvestigingen op het grondgebied van deze gemeente staat de voorziening open indien de hoofdvestiging van de school, gelegen in een andere gemeente, in die gemeente geen aanspraak kan maken op deze zelfde voorzieningen, onafhankelijk van de vraag of deze aanspraken ook daadwerkelijk worden gehonoreerd.

Aldus besloten door de gemeenteraad van Brielle

in de openbare vergadering van 25 maart 2014,

 

de griffier, L.C.M. van Steijn

de voorzitter, mw. G.W.M. van Viegen