Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brielle

Verordening voor periodiek onderzoek door het college van burgemeester en wethouders naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrielle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor periodiek onderzoek door het college van burgemeester en wethouders naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur
CiteertitelVerordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Brielle
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-10-2004Nieuwe regeling

09-03-2004

Briels Nieuwsland,

III

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor periodiek onderzoek door het college van burgemeester en wethouders naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur

De raad van de gemeente Brielle;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 maart 2004, volgnummer 20;gelet op artikel 213a van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende:  

Verordening voor periodiek onderzoek door het college van burgemeester en wethouders naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid: het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  Doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

 • 1

  Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van (onderdelen van) organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente. Iedere gemeentelijke organisatie-eenheid en gemeentelijke taak wordt minimaal eens in de 8 jaar aan een dergelijke toets onderworpen. 

 • 2

  Het college toetst jaarlijks de doeltreffendheid van minimaal 1 programma en paragraaf. 

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1

  Het college zendt ieder jaar uiterlijk voor 1 november een onderzoeksplan naar de raad van de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid. 

 • 2

  In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek

  • c.

   de onderzoeksmethode

  • d.

   doorlooptijd van het onderzoek

  • e.

   de wijze van uitvoering

 • 3

  In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de productenraming zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken. 

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

 

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen. 

 • 2

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen. 

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 10 maart 2004.

 

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Brielle”.

 

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Brielle in de openbare vergadering van 9 maart 2004.de griffier,                                                                                                                      de voorzitter,

J.J.H. Verloop                                                                                                               mw. G.W.M. van Viegen.