Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brielle

Regeling openbaarmaking nevenfuncties topambtenaren bij de gemeente Brielle

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrielle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling openbaarmaking nevenfuncties topambtenaren bij de gemeente Brielle
CiteertitelRegeling openbaarmaking nevenfuncties topambtenaren bij de gemeente Brielle
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR/UWO, art 15, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-01-2008Nieuwe regeling

03-01-2008

Website gemeente Brielle

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling openbaarmaking nevenfuncties topambtenaren bij de gemeente Brielle

Burgemeester en wethouders van Brielle;

 

Gelet op artikel 15: 1e van de CAR/UWO

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen:

Regeling openbaarmaking nevenfuncties topambtenaren bij de gemeente Brielle

 

Artikel 1.  

Deze regeling is van toepassing op de volgende functies:- gemeentesecretaris- sectorhoofden grondgebied en samenleving- hoofd stafafeling BZM- afdelingshoofden VROM, BOR en EZ- projectleider VROM- projectmedewerker BZM

Artikel 2.  

Deze regeling heeft ten doel te regelen op welke wijze nevenwerkzaamheden openbaar worden gemaakt die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken en die verricht worden door de ambtenaar die een functie als bedoeld in artikel 1 van deze regeling vervult.

Artikel 3.  

Openbaarmaking van de nevenwerkzaamheden geschiedt door een actuele opgave van nevenwerkzaamheden in het stadskantoor ter inzage te leggen en door plaatsing op de website van de gemeente Brielle.

Artikel 4.  

De opgave vermeldt:

 • a.

  hoofdfunctie

 • b.

  de nevenwerkzaamheden en de instanties waarbij deze verricht worden

 • c.

  de datum van ingang van de nevenwerkzaamheden

 • d.

  de eventueel aan het uitoefenen van de nevenwerkzaamheden gestelde beperkingen

Artikel 5.  

De gemeentesecretaris is verantwoordelijkvoor de opgave van werkzaamheden van de ambtenaren die een functie als bedoeld in artikel 1 van deze regeling vervullen.

Artikel 6.  

Deze regeling treedt met ingang van heden in werking.

Brielle, 3 januari 2008.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

de secretaris,                                          de burgemeester,

 

W. van Noord                                           mw. G.W.M. van Viegen