Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brielle

Regeling wijk- en dorpsraden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrielle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling wijk- en dorpsraden
CiteertitelRegeling wijk- en dorpsraden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-2004Nieuwe regeling

10-02-2004

Website gemeente Brielle

I

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling wijk- en dorpsraden

Deraad van de gemeente Brielle;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 30 januari 2004 volgnummer 15;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de navolgende:

 

“Regeling wijk- en dorpsraden.”

Artikel 1  

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  inspraak: het ten aanzien van gemeentelijke beleidsvoornemens kenbaar maken van een zienswijze en daarover met de gemeente van gedachten wisselen;

 • b.

  bestuursorgaan: het gemeentelijke bestuursorgaan dat bevoegd is tot de vaststelling van het beleid, bij de voorbereiding waarvan inspraak wordt verleend, overleg wordt gevoerd of advies wordt gevraagd;

 • c.

  wijk- of dorpsraad: een op privaatrechtelijke wijze tot stand gekomen rechtspersoon welke voldoet aan de bepalingen van deze regeling en als zodanig door het college van burgemeester en wethouders is erkend.

Artikel 2 Erkenning wijk- of dorpsraad

 • 1.

  Een wijk- of dorpsraad kan bij het college van burgemeester en wethouders een schriftelijk verzoek tot erkenning indienen.

 • 2.

  Een wijk- of dorpsraad wordt door het college van burgemeester en wethouders erkend, indien:

  • a.

   de statuten aangeven tot welk geografisch gebied de wijk- of dorpsraad zijn activiteiten uitstrekt en dit (werk-)gebied tenminste 750 inwoners omvat;

  • b.

   uit de statutaire doelstelling blijkt, dat de wijk- of dorpsraad zich de behartiging van het algemeen belang van het dorp of de wijk en zijn bewoners ten doel stelt, zulks in voortdurende wisselwerking met die bewoners;

  • c.

   het bestuur van de rechtspersoon overeenkomstig de statuten naar zijn samenstelling een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging vormt van de diverse groeperingen en verenigingen in het dorp of de wijk en de niet tot een groepering of vereniging behorende bewoners van het dorp of de wijk;

  • d.

   het bestuur van de rechtspersoon overeenkomstig de statuten bestaat uit ten minste 3, in het dorp of de wijk woonachtige, leden die benoemd worden voor een periode van maximaal 4 jaar. Aftredende leden zijn éénmaal herkiesbaar. Zij zijn een tweede en volgende maal uitsluitend herkiesbaar indien, na een openbare oproeping tot kandidaatstelling, gebleken is dat geen andere geschikte kandidaten verkiesbaar dan wel benoembaar zijn. Leden van het bestuur mogen geen lid van de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders zijn.

  • e.

   het bestuur van de rechtspersoon overeenkomstig de statuten tenminste drie maal per jaar openbaar vergadert;

  • f.

   overeenkomstig de statuten besluiten, inhoudende adviezen aan het gemeentebestuur genomen worden bij meerderheid van stemmen en in een openbare vergadering, waarbij tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de erkenning weigeren:

  • a.

   indien de statuten niet voldoen aan de in het tweede lid van dit artikel vermelde bepalingen of wanneer het door de wijk- of dorpsraad bestreken (werk)gebied onderdeel uitmaakt van het (werk)gebied van een andere reeds erkende wijk- of dorpsraad.

  • b.

   Het college van burgemeester en wethouders kan vrijstelling verlenen van de eis dat een (werk)gebied tenminste 750 inwoners omvat.

 • 4.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de erkenning intrekken indien de statuten van de rechtspersoon niet meer voldoen aan de erkenningsvoorwaarden of wanneer de gedragingen van de rechtspersoon niet langer overeenstemmen met het bepaalde in de statuten. Met intrekking van de erkenning vervallen de gevolgen welke deze regeling aan het zijn van erkende wijk- of dorpsraad toekent.

Artikel 3 Advisering

 • 1.

  Het bestuursorgaan zal de wijk- of dorpsraad advies vragen over het voornemen tot en de uitvoering van beleid, inrichtings- en beheersplannen die het algemeen belang van het dorp of de wijk specifiek betreffen, behoudens in de volgende gevallen:

  • a.

   ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleid;

  • b.

   indien inspraak bij of krachtens de wet is uitgesloten;

  • c.

   indien sprake is van uitvoering van regelingen van hogere overheden, waarbij van enige beleidsvrijheid geen sprake is.

 • 2.

  De wijk- of dorpsraad kan ook ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuursorgaan over aangelegenheden, die het algemeen belang van het dorp of de wijk specifiek betreffen. Het genoemde in lid 1, onder a, b en c is ook dan van toepassing.

Artikel 4 Adviesaanvraag

 • 1.

  Het bestuursorgaan vraagt schriftelijk advies over het concrete beleidsvoornemen als bedoeld in artikel 3 en vermeldt daarbij de termijn waarbinnen het advies moet zijn uitgebracht. Van deze adviestermijn kan slechts in uitzonderlijke en gemotiveerde gevallen worden afgeweken.

 • 2.

  De adviesaanvraag gaat vergezeld van alle voor de advisering relevante informatie; indien het bestuursorgaan bepaalde informatie vertrouwelijk ter beschikking heeft gesteld, neemt de wijk- of dorpsraad deze vertrouwelijkheid in acht en wordt, in afwijking van het bepaalde in artikel 2, lid 2 onder f, het besluit inzake de advisering in een niet-openbare vergadering genomen.

Artikel 5 Informatie

 • 1.

  Aan de wijk- of dorpsraad worden de agenda’s, met bijbehorende stukken en notulen van de vergaderingen van de vaste adviescommissies aan de gemeenteraad en de gemeenteraad, voor zover deze vergaderingen openbaar zijn, dan wel de stukken een openbaar karakter hebben, toegezonden.

 • 2.

  De wijk- of dorpsraad is bevoegd bij het bestuursorgaan nadere informatie in te winnen over de aangelegenheden als bedoeld in artikel 3.

Artikel 6 Uitbrengen van advies

 • 1.

  De wijk- of dorpsraad brengt haar advies binnen de daartoe gestelde termijn en zonodig vergezeld van een nadere toelichting uit aan het bestuursorgaan. Indien binnen het bestuur van de rechtspersoon geen eenstemmigheid bestaat omtrent het uit te brengen advies, wordt daarvan in het advies gemotiveerd melding gemaakt.

 • 2.

  Indien het bestuursorgaan omtrent het beleidsvoornemen waarover advies is uitgebracht een besluit neemt dat afwijkt van het advies, wordt daarvan aan de wijk- of dorpsraad, onder opgave van redenen melding gemaakt; in aangelegenheden welke de bevoegdheid van de raad betreffen wordt in het desbetreffende raadsvoorstel melding gemaakt van uitgebrachte adviezen en wordt op deze adviezen gemotiveerd ingegaan.

Artikel 7 Vergaderkosten

 • 1.

  Aan een wijk- of dorpsraad wordt jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld, gelijk aan de werkelijke kosten, evenwel tot een maximum van € 500,00, jaarlijks te indexeren op basis van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.

 • 2.

  Van de bestedingen wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan burgemeester en wethouders.

Artikel 8 Organisatiekosten

 • 1.

  Aan een wijk- of dorpsraad wordt jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld van € 0,70 per inwoner van de betreffende wijk of het dorp, met een minimum van € 750,00 en een maximum van € 1000,00, jaarlijks te indexeren op basis van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.

 • 2.

  Van de besteding wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Eventuele batige saldi van de bijdragen voor vergader- en organisatiekosten mogen tot een bedrag van maximaal € 2.500,00 worden gereserveerd voor een binnen de doelstelling van de wijk- of dorpsraad liggende bestemming in volgende jaren.

Artikel 9 In werking treding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de vaststelling door

de gemeenteraad.

Aldus besloten door de gemeenteraad van Brielle

in de openbare vergadering van 10 februari 2004,

 

de griffier,                                          de voorzitter, 

J.J.H. Verloop                                   mw. G.W.M. van Viegen.