Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brielle

Tarievenregeling gemeentelijke Binnensportaccommodaties 2011/2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrielle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarievenregeling gemeentelijke Binnensportaccommodaties 2011/2012
CiteertitelTarievenregeling gemeentelijke accommodaties 2011/2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de "Tarievenregeling gemeentelijke Binnensportaccommodaties 2010/2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 108
 2. Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-201131-07-2012Nieuwe regeling

02-08-2011

Briels Nieuwland

geen
01-08-2008Nieuwe regeling

01-08-2008

Briels Nieuwland

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarievenregeling gemeentelijke Binnensportaccommodaties 2011/2012

Burgemeester en wethoudres van Brielle;

 

B e s l u i t e n:

 

vast te stellen de navolgende 

Tarievenregeling gemeentelijke Binnensportaccommodaties 2011/2012.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1  

Burgemeester en wethouders kunnen aan natuurlijke personen of aan rechtspersonen, voor de duur van maximaal twaalf achtereenvolgende kalendermaanden, het medegebruik van de in deze regeling genoemde accommodaties tegen betaling van de in deze regeling bepaalde tarieven, toestaan.

Artikel 2  

 • 1.

  Het tarief als bedoeld in artikel 1 is bij vooruitbetaling verschuldigd.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen, in afwijking van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, voor rechtspersonen, die als vaste medegebruikers van de in deze regeling genoemde accommodaties kunnen worden aangemerkt, een betalingsregeling vaststellen, waarbij het tarief slechts gedeeltelijk vooruit wordt betaald.

Artikel 3  

 • a.

  In het geval dat het gebruik van ruimten, waarvoor een uurtarief geldt, genoemd in deze regeling minder dan één uur duurt, wordt het tarief van één uur in rekening gebracht.

 • b.

  In het geval dat het gebruik van ruimten, waarvoor een uurtarief geldt, genoemd in deze regeling meer dan één uur duurt, wordt voor elk half uur, of een gedeelte daarvan, de helft van het geldende uurtarief in rekening gebracht.

Hoofdstuk A Sporthal en sportzalen

Artikel 4  

 • a.

  Voor het gebruik van de sporthal en sportzalen zijn de volgende uurtarieven van toepassing:

  zaal

  werkdagen

   

   

   

   

  € 40,35

  € 44,40

  € 80,70

  € 88,80

   

  € 27,15

  € 30,50

  € 54,30

  € 61,00

   

  € 18,40

  € 18,40

  € 36,80

  € 36,80

   

  € 18,40

  € 18,40

  € 36,80

  € 36,80

   

  € 16,75

  € 16,75

  € 33,50

  € 33,50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • b.

  Wanneer burgemeester en wethouders, op verzoek van belanghebbende, besluiten tot ingebruikgeving van de in lid a van dit artikel genoemde accommodaties op vaste tijden en gedurende minimaal 42 weken per seizoen, wordt een reductie toegepast van 20%. Wanneer de zaal in verband met feestdagen minder dan 42 weken per seizoen beschikbaar is, wordt eveneens een reductie van 20% toegepast.

  De reductie geldt niet voor het gebruik in het weekend.

 • c.

  Wanneer burgemeester en wethouders, op verzoek van belanghebbende, besluiten tot ingebruikgeving van de in lid a van dit artikel genoemde accommodaties, wordt bij evenementen waarbij sportbeoefening niet primair is een commercieel tarief berekend.

Hoofdstuk B Zwembad Dukdalf

Artikel 5  

Voor de toepassing van artikel 5 wordt verstaan onder:

 • a.

  Tariefgroep A: geldt voor personen tot en met 17 jaar en voor personen van 65 jaar en ouder, die gebruik maken van het Zwembad Dukdalf, waaronder begrepen de deelname aan Aqua+ gym, doch met uitzondering van de activiteiten genoemd onder b. van dit artikel.

 • b.

  Tariefgroep B: geldt voor het deelnemen aan: * les- en diplomazwemmen, * aquajogging en andere activiteiten waarvoor specifiek materiaal wordt gebruikt.

 • c.

  Taniefgroep C: geldt voor het gebruik maken van het Zwembad Dukdalf door personen van 18 jaar tot en met 64 jaar, doch met uitzondering van de activiteiten genoemd onder b. van dit artikel.

 • d.

  Tariefgroep D: geldt voor het gebruik van het Zwembad Dukdalf gedurende een lestijd van 30 minuten voor het zwemmen in schoolverband voor de leerlingen van de scholen speciaal onderwijs en basisonderwijs.

 • e.

  Tariefgroep E: geldt voor het deelnemen aan: leszwemmen in een privéles met maximaal 2 kinderen per les.

 • f.

  Tariefgroep F: geldt voor het gebruik van het Zwembad Dukdalf gedurende een klokuur door verenigingen of groepen met eigen toezichthouders (zie voorwaarden ingebruikgeving, aan welke eisen de toezichthouder moet voldoen) of met toezichthouders van de Dukdalf.

 • g.

  Losse kaart: een kaart die recht geeft op het eenmalig gebruik van het Zwembad Dukdalf

 • h.

  10 badenkaart: een kaart die recht geeft om 10 maal van het Zwembad Dukdalf gebruik te maken

 • i.

  25 badenkaart: een kaart die recht geeft om 25 maal, van het Zwembad Dukdalf gebruik te maken.

 • j.

  abonnement: een kaart die recht geeft op het gebruik van het Zwembad Dukdalf gedurende het kalenderjaar, doch met uitzondering van de activiteiten genoemd onder b. van dit artikel.

Artikel 6  

 • a.

  Voor het gebruik van het Zwembad "Dukdalf” gelden de volgende tarieven:

   

   

  losse kaart

  10-badenkaart

  25-badenkaart

  abonnement

  Tariefgroep A

  € 2,65

  € 21,35

  € 44,00

  € 139,40

  Tariefgroep B

  € 3,90

  € 33,95

  € 70,00

   

  Tariefgroep C

  € 2,95

  € 25,55

  € 52,75

  € 207,65

  Tariefgroep D

  € 77,70

   

   

   

  Tariefgroep E

  € 17,30

  € 138,60 

   

   

   

   

   

   

   

  Tariefgroep F

  € 155,45

  € 85,45

  € 103,50

  € 68,50

   

 • b.

  Verenigingen en groepen, die door burgemeester en wethouders als een Brielse vereniging worden erkend, genieten bij een gebruik op vaste tijden gedurende tenminste 42 weken in een kalenderjaar, een reductie van 20% op het in dit artikel genoemde tarief.

Hoofdstuk C Squashbanen Dukdalf

Artikel 7  

Voor de toepassing van artikel 7 wordt verstaan onder:

 • a.

  Tijdseenheid:een eenheid van 45 minuten.

 • b.

  Kaart hele baangeeft recht om samen met een andere bezoeker een squashbaan gedurende een tijdseenheid te gebruiken.

 • c.

  Kaart halve baan:geeft recht om samen met een andere betalende bezoeker een squashbaan gedurende een tijdseenheid te gebruiken.

 • d.

  Abonnement:een persoonlijk abonnement, dat gedurende de looptijd, tijdens de openingstijden recht geeft om samen met een andere betalende bezoeker tussen 09.30 - 18.30 uur een squashbaan te gebruiken en tussen 18.30 - 23.00 uur tweemaal per week een tijdseenheid een squashbaan te gebruiken.

Artikel 8  

Voor het gebruik van de Squashbanen Dukdalf gelden de volgende tarieven:

 

 

09.30-18.30 uur

18.30-23.00 uur

alle tijden

 

 

 

 

kaart halve baan

€ 5,65

€ 9,10

 

kaart hele baan

€ 10,60

€ 17,00

 

10-knippenkaart halve baan

€ 42,50

 

€ 68,10

10-knippenkaart hele baan

€ 79,65

 

€ 127,45

 

 

 

 

maandabonnement

€ 24,10

 

€ 48,20

jaarabonnement

€ 147,05

 

€ 294,60

 

 

 

 

jaarabonnement

€ 110,30

 

€ 220,95

 

Hoofdstuk 1 Slotbepalingen

Artikel 9  

In afwijking van het elders in deze regeling daaromtrent bepaalde, worden de tarieven als genoemd in deze regeling verhoogd met een percentage van 100 bij gebruik voor commerciële doeleinden.

Artikel 10  

In afwijking van het elders in deze regeling daaromtrent bepaalde, kunnen burgemeester en wethouders gemeentelijke accommodaties aan gesubsidieerde onderwijsinstellingen in gebruik geven tegen tarieven, die afwijken van de in deze regeling genoemde tarieven.

Artikel 11  

In afwijking van het elders in deze regeling bepaalde, kunnen burgemeester en wethouders, wanneer daar een gerede aanleiding voor is, gemeentelijke accommodaties ingebruik geven tegen tarieven, die afwijken van de in deze regeling genoemde tarieven.

Artikel 12  

Burgemeester kunnen ten behoeve van materialen, die voor de uitvoering van activiteiten in de in deze regeling genoemde accommodaties beschikbaar worden gesteld, afzonderlijke tarieven vaststellen.

Artikel 13  

In alle gevallen, waarin bij deze regeling niet is voorzien, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 14  

 • a.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: "Tarievenregeling gemeentelijke accommodaties 2011/2012.

 • b.

  Zij treedt in werking met ingang van 1 augustus 2011.

 • c.

  Met ingang van 1 augustus 2011 komt de Tarievenregeling gemeentelijke accommodaties 2010/2011 te vervallen.

Brielle, 2 augustus 2011

 

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,                de burgemeester,

 

 

W. van Noord                mw G.W.M. van Vliegen