Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brielle

Verordening doelgroepen WSW 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrielle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening doelgroepen WSW 2008
CiteertitelVerordening Doelgroepen Wsw 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

De Wet sociale werkvoorziening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200801-01-200829-10-2014Nieuwe regelgeving

10-06-2008

Briels Nieuwsland

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening doelgroepen WSW 2008

VERORDENING DOELGROEPEN WSW 2008.

Artikel 1 Begrippen

Voor begripsbepalingen wordt aangesloten bij de bepalingen zoals opgenomen in De Wet sociale werkvoorziening.

Artikel 2 Doelgroepen

  • 1.

    Om te bepalen aan welke geïndiceerde een beschikbare dienstbetrekking in het kader van de Wet sociale werkvoorziening wordt aangeboden, geldt de volgorde van plaatsing op de wachtlijst, waarbij de datum indicatiestelling bepalend is.

  • 2.

    In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel wordt voorrang gegeven aan de geïndiceerde Wajongers die op 1 januari 2008 op basis van een Wajongovereenkomst werkzaam zijn bij de Welplaat.

  • 3.

    Arbeidsplaatsen ten behoeve van het realiseren van Begeleid Werken worden enkel gevuld door geïndiceerden die begeleid kunnen of willen werken, waarbij de datum indicatiestelling bepalend is voor de volgorde van instroom.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1-1-2008.

Artikel 4 Citeerwijze in inwerkingtreding

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Doelgroepen Wsw 2008”.Deze verordening treedt, met terugwerkende kracht, in werking per 1 januari 2008.

Aldus besloten door de gemeenteraad van Brielle

in de openbare vergadering van 10 juni 2008,

 

de griffier,                                      de voorzitter, 

J.J.H. Verloop                                mw. G.W.M. van Viegen

1  

Toelichting op de Verordening Doelgroepen Wsw 2008.

Op grond van de wet geldt automatisch het First In, First Out-principe. Dit houdt in dat aan de langstwachtende als eerste een beschikbare dienstbetrekking wordt aangeboden. Voor de geïndiceerden die op 1-1-2008 al op de wachtlijst staan geldt de aanvraagdatum als indicatiedatum. De nieuwe geïndiceerden worden op indicatiedatum op de wachtlijst geplaatst. 

Gemeenten kunnen van het FIFO-principe afwijken door een doelgroepenbeleid te hanteren.

 

In Brielle wordt voorrang gegeven aan Wajongers die een Wsw-indicatie hebben. De Welplaat biedt schoolverlaters van de Praktijkscholen die op de wachtlijst staan een werkplaats met behoud van uitkering. De Wajongers treden niet in dienst bij de Welplaat, maar krijgen een activeringstraject voor de periode dat zij op de wachtlijst staan. Deplaatsing op basis van een Wajongovereenkomst geldt als overbrugging tot plaatsing in een reguliere arbeidsovereenkomst bij een reguliere werkgever of de Welplaat mogelijk is. Hiermee wordt voorkomen dat Wajongers hun actieve houding verliezen.