Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brielle

Verordening op de Monumentencommissie 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrielle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de Monumentencommissie 2017
CiteertitelVerordening op de Monumentencommissie 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpmonumentencommissie, monumenten,

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1.1 van de Erfgoedwet
 2. artikel 1.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-02-201722-02-2017nieuwe regeling

21-02-2017

gmb-2017-138041

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de Monumentencommissie 2017

De raad van de gemeente Brielle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 03-01-2017,

gelet op het bepaalde in de Erfgoedwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de

Erfgoedverordening 2017

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende 'Verordening op de Monumentencommissie 2017'.

Artikel 1 Begripsbepalingen.

Deze verordening verstaat onder

 • a.

  monument:

  1. zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde;

  2. terrein dat van algemeen belang is wegens een daar aanwezige zaak als bedoeld onder 1;

 • b.

  gemeentelijk monument: onroerend monument, dat overeenkomstig de bepalingen van de Erfgoedverordening 2017 als beschermd gemeentelijk monument is aangewezen;

 • c.

  rijksmonument: beschermd monument als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • d.

  monumentencommissie: de door de raad ingestelde commissie of aangewezen instantie, met ais taak het bevoegd gezag c.q. het college op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Erfgoedwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Erfgoedverordening 2017 en het monumentenbeleid;

 • e.

  bevoegd gezag: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brielle;

 • g.

  vergunning: een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, of 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • h.

  Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

Artikel 2 Taken

 • 1.

  De monumentencommissie heeft tot taak een advies uit te brengen aan het bevoegd gezag over:

  a. welstandsaspecten van aanvragen om vergunning wat betreft het gebied gelegen binnen het beschermd stadsgezicht vesting Brielle,

  b. aanvragen om vergunning wat betreft rijksmonumenten,

  c. aanvragen om vergunning wat betreft gemeentelijke monumenten.

 • 2.

  De monumentencommissie heeft tot taak gevraagd of ongevraagd een advies uit te brengen aan het college over:

  a. het plaatsen en afvoeren van rijksmonumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten als bedoeld in de Erfgoedwet,

  b. het plaatsen en afvoeren van gemeentelijke monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten als bedoeld in de Erfgoedverordening 2017,

  c. regelingen, waaronder structuurplannen, bestemmingsplannen, beeldkwaliteitplannen, stedenbouwkundige plannen en andere relevante beleidsstukken welke van invloed zijn op de bescherming en instandhouding van het cultuurhistorisch erfgoed.

 • 3.

  a. De monumentencommissie baseert haar advies als bedoeld in lid 1, onder a op de in de welstandsnota genoemde welstandscriteria.

  b. De monumentencommissie baseert haar advies als bedoeld in lid 1, onder b en c en in lid 2 op cultuurhistorische, architectuurhistorische dan wel sociaalhistorische belangen. Wat betreft het beschermd stadsgezicht vesting Brielle zijn deze belangen beschreven in de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht. Wat betreft rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten zijn deze belangen beschreven in het rijksmonumentenregister dan wel in de gemeentelijke monumentenbeschrijvingen.

 

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De monumentencommissie bestaat uit ten minste een voorzitter, een archivaris en een lid. Tenminste twee leden zijn deskundig op het gebied van architectuur, stedenbouw, bouwhistorie dan wel cultuurhistorie. De archivaris heeft kennis van en toegang tot het historisch archief van de vesting Brielle.

 • 2.

  Voor de voorzitter wordt een plaatsvervanger aangewezen die hem bij afwezigheid kunnen vervangt.

 • 3.

  De monumentencommissie kan slechts adviezen uitbrengen indien ten minste drie leden aanwezig zijn en waarvan er tenminste twee beschikken over deskundigheid op het gebied van architectuur, stedenbouw, bouwhistorie dan wel cultuurhistorie.

 • 4.

  De voorzitter en leden van de monumentencommissie zijn onafhankelijk ten opzichte van het bevoegd gezag c.q. het college.

 • 5.

  De monumentencommissie wordt bijgestaan door een secretaris of diens plaatsvervanger.

 

Artikel 4 Benoeming en zittingsduur.

 • 1.

  De voorzitter, de secretaris en de overige leden van de monumentencommissie worden op voorstel van de burgemeester en wethouders benoemd en ontslagen door de gemeenteraad.

 • 2.

  De leden van de monumentencommissie kunnen ten hoogste voor een termijn van driejaar worden benoemd. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode van ten hoogste driejaar. De maximale zittingsduur van zes jaar geldt niet voor de archivaris.

 

Artikel 5 Jaarlijkse verantwoording.

De monumentencommissie stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden voor de gemeenteraad, waarin ten minste aan de orde komt:

 • 1.

  op welke wijze toepassing is gegeven aan de welstandscriteria uit de welstandsnota;

 • 2.

  op welke wijze toepassing is gegeven aan cultuurhistorische, architectuurhistorische danwel sociaalhistorische belangen;

 • 3.

  de werkwijze van de monumentencommissie;

 • 4.

  op welke wijze uitvoering is gegeven aan de openbaarheid van vergaderen;

 • 5.

  de aard van de beoordeelde plannen;

 • 6.

  de bijzondere projecten;

De monumentencommissie kan in haar jaarverslag aanbevelingen doen ten aanzien van het gemeentelijk monumentenbeleid en het gemeentelijk ruimtelijk kwaliteitsbeleid in het algemeen en de aanpassing van de gemeentelijke welstandsnota in het bijzonder.

 

Artikel 6 Termijn van advisering.

 • 1.

  Het bevoegd gezag zendt onmiddellijk een afschrift van de aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2, lid 1 aan de monumentencommissie. De monumentencommissie adviseert zo spoedig mogelijk over de aanvraag om vergunning. De termijn van advisering moet afgestemd worden op de voor de vergunning geldende voorbereidingsprocedure.

 • 2.

  De monumentencommissie brengt het advies over het plaatsen en afvoeren van rijksmonumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten als bedoeld in de Erfgoedwet uit binnen drie maanden nadat door of namens het college daarom is verzocht.

 • 3.

  De monumentencommissie brengt het advies over het plaatsen en afvoeren van gemeentelijke monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten als bedoeld in de Erfgoedverordening 2017 uit binnen de in de Erfgoedverordening 2017 genoemde termijnen.

 

Artikel 7 Openbaarheid van vergaderen en mondeling toelichting.

 • 1.

  De behandeling van bouwplannen als genoemd in artikel 2, lid 1, onder a door de monumentencommissie is openbaar. De agenda voor de vergadering van de monumentencommissie wordt tijdig bekendgemaakt in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze. Indien burgemeester en wethouders - al dan niet op verzoek van de aanvrager - een verzoek doen tot niet-openbare behandeling, dan dienen burgemeester en wethouders daaraan klemmende redenen op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur ten grondslag te leggen. De openbaarheid geldt zowel voor de beraadslagingen, de beoordeling als de adviezen.

 • 2.

  De behandeling van de overige adviestaken, genoemd in artikel 2, lid 1 onder b en c en in artikel 2, lid 2 is openbaar. Op voorstel van een van de leden kan de commissie besluiten de vergadering achter gesloten deuren voort te zetten.

 • 3.

  Belanghebbenden hebben geen spreekrecht.

 • 4.

  a. Indien de aanvrager hierom bij het indienen van de aanvraag heeft verzocht, wordt deze door of namens de monumentencommissie in staat gesteld tot het geven van een toelichting op de aanvraag.

  b. In het geval dat de aanvraag in de vergadering van de commissie wordt behandeld en een verzoek tot het geven van een toelichting is gedaan, dient de aanvrager een uitnodiging te ontvangen voor de vergadering van de commissie, waarin de aanvraag wordt behandeld.

 

Artikel 8 Afdoening bij mandaat.

 • 1.

  De monumentencommissie kan de advisering over een vergunning mandateren aan de voorzitter, onder de voorwaarde dat het oordeel van de voltallige monumentencommissie als bekend mag worden verondersteld.

 • 2.

  In elk geval van twijfel legt de gemandateerde het bouwplan alsnog voor aan de monumentencommissie.

 

Artikel 9 Vorm waarin het advies wordt uitgebracht.

 • 1.

  De monumentencommissie adviseert en motiveert haar advies schriftelijk.

 • 2.

  Zodra het advies wordt uitgebracht, wordt het door of namens het bevoegd gezag of college gevoegd bij de aanvraag.

 

Artikel 10 Horen deskundigen.

De monumentencommissie is bevoegd deskundigen te horen met dien verstande, dat de Monumentencommissie machtiging van het bevoegd gezag of college behoeft indien aan het horen van deskundigen kosten voor het bevoegd gezag of college zijn verbonden.

 

Artikel 11 Intrekking oude regeling.

De Verordening van de Monumentencommissie d.d. 7 september 2010, wordt ingetrokken.

 

Artikel 12 Overgangsrecht

Aanvragen om vergunning die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze verordening worden afgehandeld met inachtneming van de in artikel 11 ingetrokken verordening.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening op de Monumentencommissie 2017’.

 

 

Aldus besloten door de gemeenteraad van Brielle

in de openbare vergadering van 21 februari 2017

de griffier, L.C.M. van Steijn

de voorzitter, G.G.J. Rensen