Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brielle

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrielle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen.
CiteertitelVerordening kwijtschelding 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening kwijtschelding 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 255 van de Gemeentewet
 2. artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
 3. http://wetten.overheid.nl/BWBR0008024
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019nieuwe regeling

19-12-2017

gmb-2017-232461

Z12185

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen.

De raad van de gemeente Brielle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 november 2017;

gelet op: artikel 255 van de Gemeentewet, de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen, alsmede artikel 28, eerste lid, onder b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

overwegende dat het gewenst is om regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende:

 

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen.

 

Artikel 1. Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend voor:

 • de heffing van hondenbelasting indien een belastingplichtige houder is van meer dan 1 hond;

 • de landtoeristenbelasting;

 • de watertoeristenbelasting;

 • de forensenbelasting;

 • de precariobelasting;

 • de lijkbezorgingsrechten;

 • de leges;

 • de marktgelden;

 • de retributie;

 • de reclamebelasting.

 

Artikel 2. Percentage kosten van bestaan

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen, zoals bedoeld in artikel 1, wordt in afwijking van artikel 16, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent:

 • de onroerendezaakbelastingen;

 • de hondenbelasting;

 • de rioolheffing;

 • de afvalstoffenheffing.

 

Artikel 3. Kwijtschelding in geval van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent

Met betrekking tot een natuurlijke persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent die een verzoek om kwijtschelding indient, is in plaats van de afdelingen 3 en 4 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing de afdeling 2 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, ten aanzien van de in artikel 2 genoemde belastingen en heffingen die geen (geheel of gedeeltelijk) verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep.

 

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening kwijtschelding 2017’' van 13 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening kwijtschelding 2018'.

 

Aldus besloten door de gemeenteraad van Brielle

in de openbare vergadering van 19 december 2017

de griffier, L.C.M. van Steijn

de voorzitter, G.G.J. Rensen