Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brielle

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2019.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrielle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgeld 2019.
CiteertitelMarktgeldverordening 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-278308

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2019.

 

De raad van de gemeente Brielle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2018;

gelet op: artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende:

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2019.

 

 

Artikel 1. Belastbaar feit

Onder de naam "marktgeld" wordt een recht geheven voor het hebben van een standplaats op de als marktterrein aangewezen openbare wegen of gedeelten daarvan, overeenkomstig de Marktverordening gemeente Brielle.

 

Artikel 2. Belastingplicht

Het recht als bedoeld in artikel 1 wordt geheven van degene aan wie de standplaats op het marktterrein is toegewezen.

 

Artikel 3. Heffingsmaatstaf en tarief

Het recht als bedoeld in artikel 1 wordt geheven naar het tarief, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 

Artikel 4. Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 5. Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten naar jaar-, halfjaar- en kwartaaltarief worden geheven bij aanslag.

 • 2.

  De rechten, niet zijnde de in het eerste lid genoemde tarieven, worden via pinbetaling geheven door middel van een gedagtekende kwitantie waarop de naam van de standplaatshouder, het aantal standplaatsen en het verschuldigde bedrag wordt aangegeven.

 • 3.

  Uitsluitend standwerkers kunnen worden uitgezonderd van de verplichting per pin te betalen.

 

Artikel 6. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Het recht als bedoeld in artikel 1 is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het jaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing, rekening houdend met het recht dat verschuldigd zou zijn indien was geopteerd voor het kwartaaltarief, tenzij het bedrag van de ontheffing minder dan €15,- zal bedragen.

 

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 dienen de rechten binnen de volgende termijnen te worden voldaan:

  • a.

   ingeval het recht wordt geheven als bedoeld in artikel 5 lid 1 van deze verordening, dient het recht binnen een termijn van één maand na dagtekening van de aanslag te worden voldaan;

  • b.

   ingeval het recht wordt geheven als bedoeld in artikel 5, lid 2 van deze verordening, dient het recht direct bij de overhandiging van de kwitantie te worden voldaan.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 8. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van marktgeld.

 

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Marktgeldverordening 2018’ wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Marktgeldverordening 2019'.

 

 

 

Aldus besloten door de gemeenteraad van Brielle

in de openbare vergadering van 18 december 2018

de griffier, L.C.M. van Steijn

de voorzitter, G.G.J. Rensen

Tabel van tarieven, behorende bij de Marktgeldverordening 2019 van de gemeente Brielle, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2018.

 

 

 • A.

  Een standplaats voor de weekmarkten in de kern Brielle.

 

 • B.

  Een standplaats voor de weekmarkten in de kern Zwartewaal.

 

 • C.

  Een standplaats voor uitsluitend één kraam of standwerkersplaats.

 

 • D.

  Het ter beschikking krijgen van een aansluiting op de gemeentelijke aansluitkast voor levering van elektriciteit.

 

 

 

 

 

 

Tarief

2019

tarief

2018

A.

Een vaste standplaats voor de weekmarkten in de kern Brielle

 

 

 

 

Per 2m1 of een gedeelte daarvan:

 

 

 

 

1. per kwartaal

39,85

38,90

 

2. per half jaar

75,15

73,35

 

3. per jaar

139,30

135,95

 

 

 

 

 

B.

Een vaste standplaats voor de weekmarkten in de kern Zwartewaal per 2m1 of een gedeelte daarvan:

 

 

 

 

1. per kwartaal

19,55

19,10

 

2. per half jaar

37,35

36,45

 

3. per jaar

68,70

67,05

 

 

 

 

 

C.

Een dagplaats voor uitsluitend één kraam of standwerkersplaats per 2m1 of een gedeelte daarvan:

 

 

 

 

Per dag

4,40

4,30

 

 

 

 

 

D.

Het ter beschikking krijgen van een aansluiting op de gemeentelijke aansluitkast voor levering van elektriciteit:

Laag tarief = kassa en/of licht

Middel tarief = kassa en/of licht en koeling

Hoog tarief = kassa en/ of licht, koeling en bak-, braad-, kookapparatuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laag

 

 

 

 

Per marktdag of een gedeelte daarvan

1,20

1,20

 

Per half jaar

29,30

28,60

 

 

 

 

 

 

Middel

 

 

 

 

Per marktdag of een gedeelte daarvan

4,15

4,05

 

Per half jaar

62,80

61,30

 

 

 

 

 

 

Hoog

 

 

 

 

Per marktdag of een gedeelte daarvan

6,85

6,70

 

Per half jaar

104,85

102,30

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 18 december 2018.

 

De griffier van Brielle,

L.C.M. van Steijn.