Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brielle

Beleidsregels Wmo vervoer Brielle 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrielle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Wmo vervoer Brielle 2019
CiteertitelBeleidsregels Wmo vervoer Brielle 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe beleidsregel

09-01-2019

gmb-2019-20459

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Wmo vervoer Brielle 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brielle;

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Brielle 2018 en de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Brielle 2018;

overwegende dat het in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) de bevoegdheid heeft om nadere regels te stellen over vervoer Wmo,

 

besluit vast te stellen de navolgende

 

Beleidsregels Wmo vervoer Brielle 2019

 

1. Inleiding

Het doel van het vervoer is het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van de inwoners van de gemeenten op Voorne-Putten. Indien iemand de mogelijkheid heeft om zelf in de vervoersbehoefte te voorzien, hulp kan inschakelen van het eigen netwerk of gebruik kan maken van een algemene voorziening, gaat dat voor op het gebruik van het vervoer. In het gesprek tussen de gemeente en de inwoner wordt overlegd worden voor welk soort verplaatsingen en op welke afstanden de beperkingen ondervonden worden en hoe deze het beste zijn op te lossen.

 

2. Begripsbepalingen

 • 1.

  Regulier vervoer: het collectief vervoer gericht op sociale contacten

 • 2.

  Prioriteitsritten: hieronder vallen onder meer verplaatsingen voor een huwelijk, uitvaart, jubilea, examens, medisch noodzakelijke bezoeken (zoals nuchter bloedprikken) en andere bijzondere gelegenheden.

 • 3.

  Alle overige begrippen die in deze beleidsregels genoemd worden en die niet nader worden omschreven, zijn in de wet en in de geldende verordening maatschappelijke ondersteuning opgenomen en daarmee van toepassing op deze beleidsregels.

 

3. Toegang

 • 1.

  Iedere gemeente blijft zelf verantwoordelijk voor de indicatie van de eigen inwoners. Dat betekent dat er tussen de gemeenten verschillen kunnen bestaan als het gaat om de toegang tot het Wmo-vervoer

 • 2.

  Voor het meereizen gelden de volgende regels:

  • a.

   Iedere pashouder mag een ‘meereizende’ passagier meenemen.

  • b.

   Het meereizen van kinderen, tot 12 jaar, die tot het gezin behoren is toegestaan.

  • c.

   De gemeente kan besluiten dat reizen alleen mag met een verplicht medisch begeleider (eventueel op advies van een arts, medisch specialist of psycholoog). Inwoners met een indicatie voor het reizen met een medisch begeleider mogen niet zonder deze begeleider reizen in het Wmo-vervoer.

  • d.

   De gemeente kan besluiten dat reizen met een bestemmingsbegeleider mag, als de pashouder op de plaats van bestemming niet voldoende zelfredzaam is en ondersteuning noodzakelijk is.

 • 3.

  De gemeenten kunnen in de indicatie bijzondere aanvullende voorwaarden / verstrekkingen opnemen. De voorwaarden kunnen betrekking hebben op:

  • a.

   het toelaten van hulpmiddelen in het voertuig, zoals rolstoel, scootmobiel of voor het maken van voor reizen bedoelde medische apparatuur, blindengeleide- en hulphonden;

  • b.

   beperkingen in het combineren met andere reizigers;

  • c.

   het verstrekken van een alternatief of aanvullend OV advies door de vervoerder wanneer de inwoners een rit reserveert.

 • 4.

  De vervoerder heeft een vervoerplicht om ieder te vervoeren die gerechtigd is gebruik te maken van het Wmo vervoer mits deze persoon zich conformeert aan de gestelde voorwaarden. Toegang tot het vervoer kan ontzegd worden als er sprake is van:

  • (dreiging van) fysiek of verbaal geweld;

  • Gebruik van alcohol of drugs in het voertuig;

  • ongewenste intimiteiten.

 • 5.

  In het CVV mag niet worden gerookt.

 • 6.

  Voor ritten tot 3 km. mag de vervoerder een rit met een scootmobiel weigeren.

 

 

4. Kosten

De vergoeding die reizigers betalen wordt bepaald aan de hand van het Openbaar Vervoer tarief dat iemand van dezelfde leeftijd voor de reis zou betalen. Dit geldt ook voor meereizende passagiers en voor kinderen. Medisch begeleiders reizen gratis mee. De vervoerder int deze vergoeding.

 

5. Reisafstand

 • 1.

  Het reisgebied betreft het grondgebied van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne en het gebied dat hiervandaan per auto bereikt kan worden met een verplaatsing van maximaal 25 kilometer enkele reis vanaf het vertrekadres, gerekend over de openbare weg.

 • 2.

  Buiten dit gebied kan gereisd worden naar de zogenaamde puntbestemmingen en weer terug. (Zie bijlage).

 • 3.

  Er kan tot maximaal 1.800 km per jaar gereisd worden. Indien de 1.800 km overschreden dreigt te worden, zijn uitzonderingen hierop mogelijk op basis van individueel te bepalen noodzaak.

 

6. Beschikbaarheid van het vervoer

 • 1.

  Het vervoer is op onderstaande dagen beschikbaar

   

Dagen

Soort rit

Tijdvak

maandag tot en met donderdag en zondag

Reguliere rit

09.00 uur tot en met 23.30 uur

vrijdag en zaterdag

Reguliere rit

09.00 uur tot en met 00.30 uur

maandag tot en met zondag

Prioriteitsrit

07.00 uur tot en met 00.30 uur

 

 

 • 2.

  Tijdens feestdagen rijdt de vervoerder op de tijden dat ook het openbaar vervoer beschikbaar is.

 

7. Duur en planning van de rit

 • 1.

  Reizigers kunnen enige tijd vroeger of later opgehaald worden of op de gewenste bestemming arriveren dan het overeengekomen tijdstip op te halen. Voor Wmo-vervoer van deur naar deur en van deur naar halte gelden de onderstaande normen:

   

   

Vervoervorm

Vertrek

Aankomst

zonder aansluiting op OV

15 min. voor – 15 min. na

15 min. voor – 15 min. na

aansluiting op OV bij uitstaphalte *)

15 min. voor – 15 min. na

15 min. voor – 0 min. na

aansluiting van OV bij instaphalte

0 min voor – 15 min. na

15 min. voor – 15 min. na

prioriteitsritten

15 min. voor – 15 min. na

15 min. voor – 5 min. voor

 

*) Bij ritten die aansluiting bieden op OV vanaf de uitstaphalte geldt de geplande vertrektijd van de betreffende OV-rit als aankomsttijdstip, indien sprake is van vooraf bekende vertraging mag de ververvoerder hierop anticiperen. De aankomsttijd wordt door de Vervoerder zodanig gepland dat de reiziger, rekening houdend met zijn functiebeperking, de geplande aansluiting haalt.

 

 • 2.

  Het is de Vervoerder toegestaan Reizigers en ritten in hetzelfde voertuig te combineren. Voorwaarde is dat de om-rijtijd niet langer is dan twee maal de reistijd over de meest snelle route, gerekend van opstapplaats tot bestemming met een maximum van vijftien minuten.

 • 3.

  Voor dagbestedingsvervoer houdt de vervoerder rekening met de behoefte van de doelgroep aan structuur in de vorm van onder meer vaste opstapplaatsen, routes, chauffeurs en medereizigers.

 

8. Begeleiding van deur tot deur

 • 1.

  De chauffeurs begeleiden reizigers van de voordeur van het vertrekadres naar de voordeur van het aankomstadres. Wanneer het aankomst- of vertrekadres een wooncomplex of flatgebouw is geldt de centrale ingang van het wooncomplex voor het betreffende huisnummer als voordeur.

 • 2.

  Bij ritten die aansluiten op het Openbaar Vervoer gelden de deur van de bus, de incheckpoortjes van de metro of de aanmeerplaats van het veer als voordeur. De chauffeur wacht maximaal vijf minuten op het vertrek van de aansluitende bus.

 

9. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: “Beleidsregels Wmo vervoer Brielle 2019;

 • 2.

  Deze beleidsregels treden in werking per 1 januari 2019.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders

van Brielle , gehouden op 9 januari 2019

De secretaris, mw. N. van Waart

De burgemeester, G.G.J. Rensen

Toelichting

Medisch begeleider

Als de geïndiceerde pashouder op medische gronden niet zonder begeleider kan reizen, dan kan de geïndiceerde pashouder kosteloos één medisch begeleider meenemen. De gemeente stelt vast of er sprake is van noodzaak voor een medisch begeleider en geeft dit door aan de vervoerder. Indien een medisch begeleider met de geïndiceerde pashouder meereist, zal de vervoerder bij aanmelding van een rit altijd twee zitplaatsen reserveren. Als de gemeente heeft vastgesteld dat de geïndiceerde pashouder bij een rit een medisch begeleider nodig heeft, dan vervoert de vervoerder de geïndiceerde pashouder niet als deze zonder medisch begeleider wilt reizen.

Bestemmingsbegeleider

Indien u niet zelfredzaam bent op plek van bestemming kan de er een noodzaak voor begeleiding. De noodzaak voor begeleiding op de plek van bestemming wordt vastgesteld in het gesprek. De bestemmingsbegeleider betaalt hetzelfde tarief als u.

Meereizend passagier

Op verzoek van de geïndiceerde pashouder kan er maximaal één passagier meereizen tegen betaling van het vigerende OV tarief. Daarbij geldt dat er gedurende de gehele rit voldoende ruimte in het voertuig aanwezig moet zijn. De sociaal begeleider betaalt hetzelfde tarief als de geïndiceerde pashouder.

 

 

Bijlage A: puntbestemmingen en te bedienen locaties

De in Artikel 5, lid 1 bedoelde puntbestemmingen zijn:

• Maasstad Ziekenhuis/Zorgboulevard Rotterdam incl. Zorghotel Aafje;

• St. Franciscus Gasthuis Rotterdam incl. Zorghotel Aafje;

• Vlietland ziekenhuis Schiedam;

• Rijndam revalidatiecentrum (alle vestigingen);

• Erasmus MC-Daniel den Hoed Oncologisch Centrum te Rotterdam;

• Erasmus MC-Dijkzigt te Rotterdam;

• Ikazia Ziekenhuis Rotterdam;

• Oogziekenhuis Rotterdam;

• Van Weel Bethesda ziekenhuis Dirksland (Goeree Overflakkee);

• Havenpolikliniek te Rotterdam (voormalig Havenziekenhuis).

 

Alsmede de onderstaande overstappunten op openbaar vervoer:

• Veerhaven Rozenburg;

• Transferium Maasvlakte;

• Fast Ferry Maasvlakte (halte Pistoolhaven)

• Metro Spijkenisse centrum