Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brummen

Mandaatbesluit griffiepersoneel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrummen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit griffiepersoneel
CiteertitelMandaatbesluit griffiepersoneel
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, artikel 10.3
 2. Verordening werkgeverscommissie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Verordening werkgeverscommissie, artikel 1, lid 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2012nieuwe regeling

28-11-2012

Gemeentethuis d.d. 14 december 2012

INT12.1365

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit griffiepersoneel

De werkgeverscommissie van de gemeente Brummen;

 

gelet op artikel 10.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1, derde lid van de Verordening werkgeverscommissie;

 

besluit vast te stellen het 'Mandaatbesluit griffiepersoneel'.

Artikel 1 Inhoud mandatering

 • 1.

  De bevoegdheid tot het nemen van personele besluiten ten aanzien van de op de griffie werkzame ambtenaren, met uitzondering van de griffier, te mandateren aan de griffier.

 • 2.

  Tot het mandaat behoort mede het afdoen en voeren van correspondentie ter zake van de toegekende bevoegdheden, alsmede het (doen) treffen van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

Artikel 2 Randvoorwaarden mandatering

 • 1.

  De in mandaat te nemen besluiten dienen in overeenstemming te zijn met alle ter zake geldende regelingen, het door de raad en werkgeverscommissie gevoerde beleid en mogen niet leiden tot een budgetoverschrijding.

 • 2.

  Indien redelijkerwijs te verwachten is dat een in mandaat te nemen besluit bestuurlijke of politieke implicaties kan hebben, wordt de mandaatgever in de gelegenheid gesteld zijn wensen of bedenkingen over een ontwerp van het te nemen besluit, vergezeld van een advies van gemandateerde, naar voren te brengen.

Artikel 3 Citeertitel en inwerkingtreding

Dit besluit wordt aangehaald als 'Mandaatbesluit griffiepersoneel' en treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

 

 

De werkgeverscommissie van Brummen,

J.W. de Jonge, voorzitter