Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brummen

Ambtseed en –belofte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrummen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAmbtseed en –belofte
CiteertitelAmbtseed en –belofte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2009nieuwe regeling

24-11-2009

Gemeentethuis (Regiobode), 29-12-2010

BW09.0407/AW

Tekst van de regeling

Intitulé

Ambtseed en –belofte

 

 

Ambtseed en –belofte

Ambtseed en –belofte

 • 1

  Het mondeling afleggen van de ambtseed (belofte) overeenkomstig de hierbij gevoegde formulieren wordt verplicht gesteld voor al het gemeentepersoneel (artikel 15:1a CAR-UWO).

 • 2

  Alle reeds in dienst zijnde personeelsleden leggen mondeling de eed (belofte) af en ondertekenen vervolgens het formulier.

 • 3

  Nieuwe medewerkers leggen zo spoedig mogelijk na indiensttreding de eed (belofte) af. De eed (belofte) aflegging kan achterwege blijven, als vaststaat, dat het dienstverband niet langer dan 3 maanden zal duren.

 • 4

  De eed (belofte) wordt door de gemeentesecretaris, afdelingsmanagers, griffier en griffiemedewerker afgelegd ten overstaan van de burgemeester, in aanwezigheid van een getuige. Het overige personeel legt de eed (belofte) af ten overstaan van de gemeentesecretaris, in aanwezigheid van een getuige.

 • 5

  Het afleggen van de eed (belofte) gebeurt als volgt:

  • a

   de burgemeester respectievelijk de gemeentesecretaris leest de eed-/belofteformule duidelijk voor

  • b

   degene die de eed aflegt, moet vervolgens de wijs- en middelvinger van zijn rechterhand aaneengesloten opsteken en daarbij de woorden uitspreken: "Zo waarlijk helpe mij God almachtig".

  • c

   degene die de belofte aflegt, spreekt de woorden: "Dat verklaar en beloof ik".

 • 6

  Naast de mondelinge aflegging van de eed (belofte) wordt in tweevoud het bijgevoegde formulier opgemaakt en ondertekend. Eén exemplaar wordt gevoegd bij de voor aanstelling in vaste of tijdelijke dienst benodigde stukken. Het andere wordt uitgereikt aan degene die de eed (belofte) heeft afgelegd.

Overige bepalingen rondom de eedaflegging:

 • -

  Het afleggen en afnemen van de eed (belofte) moet voor zover mogelijk staande plaatsvinden.

 • -

  De te beëdigen persoon is vrij in zijn keuze tussen eed en belofte. Dit wordt vooraf gevraagd.

 • -

  Aan de eed(belofte) aflegging gaat een korte toespraak vooraf, waarin gewezen wordt op de bijzondere verantwoordelijkheid van de gemeente. Daarnaast wordt de bijzondere positie van het personeel van de gemeente en de waarde en inhoud van de eed (belofte) toegelicht.

 • -

  Als het in dienst tredende personeelslid zich verplicht acht de eed (belofte) op een andere wijze af te leggen, is afwijking van de voorgeschreven vorm na overleg toegestaan.

Formulier ambsteed

 

Formulier ambsteed

Formulier ambtsbelofte

 

Formulier ambtsbelofte