Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunnik

Verordening op de heffing en invordering van Marktgelden in de gemeente Bunnik 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunnik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van Marktgelden in de gemeente Bunnik 2013
CiteertitelVerordening Marktgelden 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit algemeen verbindend voorschrift treedt in de plaats van de Verordening marktgelden 2012 en de daarbij behorende Tarieventabel.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de gemeentewet.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-201301-01-2014Nieuwe regeling

13-12-2012

Nieuwsbode, 9 januari 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Bunnik;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 09 oktober 2012;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

b e s l u i t vast te stellen de:

De verordening op de heffing en invordering van Marktgelden in de gemeente Bunnik 2013.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  markt: de warenmarkt, welke krachtens besluit van het college van Burgemeester en Wethouders op de daartoe aangewezen plaats, dag en tijd wordt gehouden;

 • b.

  marktterrein: de gehele oppervlakte openbare of voor het publiek toegankelijke grond, welke voor het uitoefenen van de markthandel is of wordt aangewezen;

 • c.

  standplaats: de op en voor de duur van een markt door het bevoegde gezag aangewezen ruimte op het marktterrein voor het uitoefenen van de markthandel;

 • d.

  vaste standplaats:

  • 1.

   een jaarstandplaats;

  • 2.

   een halfjaarstandplaats;

  • 3.

   een kwartaalstandplaats;

 • e.

  waarbij de standplaats bij toewijzing voor de gehele periode wordt bepaald en tot wederopzegging beschikbaar wordt gesteld;

 • f.

  dagstandplaats: een standplaats die gedurende een markt beschikbaar wordt gesteld;

 • g.

  eenheid: een strekkende meter of een vierkante meter of een gedeelte daarvan;

 • h.

  marktgeld: recht voor het hebben van een standplaats op de markt.

Artikel 2 Aard van de heffing

Onder de naam marktgeld wordt een recht geheven voor het innemen op het marktterrein van:

 • a.

  een vaste jaarstandplaats;

 • b.

  een vaste halfjaarstandplaats;

 • c.

  een vaste kwartaalstandplaats;

 • d.

  een dagstandplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1

  Het marktgeld als bedoeld in artikel 2 aanhef en onder a., b. en c. wordt geheven van degene aan wie door het college van Burgemeester en Wethouders een vaste standplaats wordt toegewezen.

 • 2

  Het marktgeld als bedoeld in artikel 2 aanhef en onder d. wordt geheven van degene aan wie door een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaar een standplaats wordt toegewezen.

Artikel 4 Grondslag en belastingtarief

 • 1.

  Het marktgeld wordt berekend aan de hand van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Een gedeelte van de in de tarieventabel genoemde eenheid van een meter wordt voor een gehele meter gerekend.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders bepaalt het aantal eenheden van de ingenomen vaste standplaats en het verschuldigde recht, bedoeld in artikel 2 aanhef onder a., b. en c.

 • 2.

  Houder van een vaste standplaats is bij het innemen van een grotere standplaats dan is toegewezen, de meerdere eenheden verschuldigd waarbij het tarief voor de meerdere eenheden op dezelfde wijze wordt bepaald als het tarief voor de standplaatsen bedoeld in artikel 2 aanhef en onder d.

Artikel 6 Wijze van heffing en betaling

 • 1.

  Het marktgeld als bedoeld in artikel 2 aanhef en onder a., b. en c. wordt geheven bij wege van aanslag en moet worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  Het marktgeld als bedoeld in artikel 2 aanhef en onder d. moet worden voldaan onmiddellijk na toewijzing van een standplaats. Deze wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of ander schriftuur.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 7 Teruggaaf marktgeld

 • 1.

  Behoudens het bepaalde in het tweede en derde lid van dit artikel bestaat geen recht op teruggaaf van marktgeld.

 • 2.

  Bij overlijden van de in artikel 3, lid 1 bedoelde belastingplichtige wordt op schriftelijke aanvraag teruggaaf van marktgeld verleend over de nog niet ingetreden kalendermaanden van het heffingstijdvak.

 • 3.

  Indien belastingplichtige, als bedoeld in artikel 3, lid 1, wegens ziekte of ongeval gedurende tenminste 3 achtereenvolgende kalendermaanden geen standplaats heeft kunnen innemen, wordt op schriftelijke aanvraag teruggaaf van marktgeld verleend over de volle kalendermaanden waarin geen standplaats is ingenomen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Kwijtschelding van het marktgeld op voet van artikel 26 Invorderingswet 1990 wordt niet verleend.

Artikel 9 Nadere regels door college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Indien door bijzondere omstandigheden de strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders zou leiden tot een niet gerechtvaardigde uitkomst, kan het college van burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in deze verordening door te besluiten, geheel of gedeeltelijk, geen marktgeld te heffen.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening marktgelden 2012" en de "Tarieventabel behorende bij de Verordening marktgelden 2012" van 15 december 2011 worden ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 4.

  Dezee verordening kan worden aangehaald als “Verordening Marktgelden 2013.

   

  Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 december 2012.

   

  De raad voornoemd,

   

  De griffier de voorzitter

TARIEVENTABEL, behorende bij de "Verordening Markgelden 2013".

 

Hoofdstuk I - tarieven.

Tarief van het marktgeld als bedoeld in artikel 2:

Soort standplaats

Eenheid

Bedrag

Dagstandplaats

Per strekkende meter per marktdag met een minimum van 3 strekkende meter

€ 2,88

Vaste kwartaalstandplaats

Per strekkende meter per kwartaal

€ 25,80

Vaste halfjaarstandplaats

Per strekkende meter per halfjaar

€ 48,95

Vaste jaarstandplaats

Per strekkende meter per jaar

€ 93,13

Behorende bij raadsbesluit van 13 december 2012, nr. 12.110 F.

De griffier van Bunnik,