Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunnik

Subsidieregeling Sport 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunnik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Sport 2017
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 Awb
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bunnik/CVDR601388/CVDR601388_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Vervangt ‘Subsidieregeling Sport 1996’

25-10-2016

gmb-2017-12564

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Sport 2017

aanhef

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik,

gelet op artikel 3, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Bunnik 2017,

besluit de volgende subsidieregeling vast te stellen:

Subsidieregeling Sport 2017

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1  

Het college verleent aan de in de gemeente Bunnik gevestigde rechtspersoonlijkheid bezittende sportverenigingen, die blijkens hun statuten of reglementen de lichamelijke oefening en/of de sport ten doel hebben en die zijn aangesloten bij de landelijke of gewestelijke sportorganisatie, alsmede aan andere verenigingen die naar het oordeel van het college met sportverenigingen kunnen worden gelijkgesteld, jaarlijks een subsidie voor het werk ten behoeve van haar (jeugd)leden, overeenkomstig het bepaalde in de volgende artikelen.

Artikel 2  

Het college verleent de in artikel 1 bedoelde verenigingen slechts subsidie op grond van deze regeling en voor zover de gemeenteraad daartoe de nodige gelden beschikbaar stelt.

Artikel 3  

In het kader van deze subsidieregeling bestaat de mogelijkheid tot het verkrijgen van één of meer van de navolgende subsidies.

Hoofdstuk 2 Subsidie op basis van bepaalde leiderskosten

Artikel 4  

 • 1.

  Deze subsidie heeft alleen betrekking op kosten verbonden aan leiding van jeugdgroepen in de leeftijdscategorie t/m 17 jaar.

 • 2.

  Toekenning van deze subsidie is alleen mogelijk, indien en voor zover deze leiding geschiedt door een bevoegd sportleraar, sportleider of jeugdleider, wiens opleiding en examen door het daarvoor verantwoordelijke ministerie zijn erkend.

 • 3.

  Ter vaststelling van deze subsidie wordt het aantal jeugdleden herleid tot groepen van volle aantallen van 15 leden.

 • 4.

  Voor elke groep wordt in de kosten van bevoegde leiding een subsidie verleend ten bedrage van € 1,98 per groep, per gegeven klokuur, met een maximum van € 3,64 per week.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kan het college het aantal jeugdleden per groep op minder dan 15 vaststellen.

 • 6.

  In afwijking van artikel 6 van de Algemene subsidieverordening gemeente Bunnik 2017 wordt ter bepaling van het subsidiebedrag door het bestuur van de te subsidiëren vereniging aan het college een trainingsrooster verstrekt, waarop - naar het oordeel van het college - voldoende duidelijk staat aangegeven: de perioden, de tijdstippen, alsmede in welke accommodatie(s) en door welke sportleiders trainingen en oefenbijeenkomsten worden gegeven. Tevens dient een opgave te worden gedaan van de bevoegdheid van de leiding.

 • 7.

  Bij indiening van de onder lid 6 genoemde gegevens dient gebruik te worden gemaakt van een daartoe beschikbaar formulier. Op dit formulier dient de situatie van 1 januari tot en met 31 december van het subsidiejaar te worden vermeld.

 • 8.

  Indiening van het onder lid 7 genoemde formulier dient in afwijking van artikel 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Bunnik 2017 te geschieden vóór 1 oktober van het daarop volgende subsidiejaar.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 5  

Daar waar de regeling niet in voorziet beslist het college.

Artikel 6  

In afwijking van artikel 9, derde lid, van de Algemene subsidieverordening gemeente Bunnik 2017 kan het college subsidie weigeren, indien een vereniging in één of meer voorgaande jaren een van de gemeente ontvangen subsidie naar het oordeel van het college niet heeft besteed overeenkomstig het doel waarvoor de subsidie is verleend.

Artikel 7  

Hoofdstuk 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Bunnik 2017 is op subsidie op grond van deze regeling niet van toepassing.

Artikel 8  

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2017.

 • 2.

  De Subsidieregeling Sport 1996 wordt ingetrokken.

 • 3.

  Op subsidies die zijn verleend voor inwerkingtreding van deze regeling blijft de Subsidieregeling Sport 1996 van toepassing.

 • 4.

  Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling Sport 2017.

Aldus besloten op 25 oktober 2016.

ondertekening

De secretaris De burgemeester