Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunschoten

Regeling leidraad vakantiewerk/jeugdigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling leidraad vakantiewerk/jeugdigen
CiteertitelRegeling leidraad vakantiewerk/jeugdigen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Arbeidstijdenwet 
 2. Arbeidsomstandighedenwet 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-09-2011nieuwe regeling

15-09-2011

Gemeenteblad 2011, 7

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling leidraad vakantiewerk/jeugdigen

 

 

1. Algemeen

Doel van deze leidraad is om een opsomming te geven van beperkingen welke voor het werken met vakantiekrachten gelden en om enkele aandachtspunten te geven bij de inschakeling van de vakantiekrachten.

2. Arbeids- en rusttijden

De arbeidstijdenwet en de arboregelgeving maken onderscheid in een aantal leeftijdsgroepen. De leeftijdsgroepen 15 jarigen (kinderen) en 16/17 jarigen (jeugdigen) zijn voor de gemeente Bunschoten van belang.

Voor deze kinderen en jeugdige werknemers gelden een aantal strikte regels. Hieronder volgt een beschrijving van de toegestane arbeids- en rusttijdenregeling.

 

15 jaar

16 en 17 jaar

 

In schoolweek

In vakantieweek

standaardregeling

Minimale dagelijkse rust

12 uur

12 uur

12 uur

Rust tussen

1900-0700 uur

2100-0700 uur

2200-0600 uur of 2300-0700 uur

Maximale arbeidstijd: 1. schooldag 2. vrije dag (zat.) 3. vakantiedag

2 uur 8 uur

8 uur

9 uur

Maximaal aantal werkdagen

5

5

 

Maximale arbeidstijd:

12 uur

40 uur

45 uur

Maximaal aantal gewerkte vakantieweken per jaar, waarvan maximaal aaneengesloten:

 

6 weken 4 weken

per 4 weken gemiddeld 40 uur per week

Pauze bij arbeid > 4,5 uur

0,5 uur

0,5 uur

0,5 uur [1]

Arbeid op zondag

Geen tenzij [2]

Geen tenzij [2]

Geen tenzij [2]

Aantal vrije zondagen per 13 weken

Minimaal 4

Minimaal 4

Minimaal 4

3. Werkzaamheden en arbeidsomstandigheden

De 15 jarigen mogen niet alle soorten werk doen. Belangrijke regels hierbij zijn:

 • -

  niet te zwaar, niet te gevaarlijk, niet schadelijk voor de gezondheid;

 • -

  niet meer dan 10 kg tillen;

 • -

  niet drukken of trekken van meer dan 20 kg;

 • -

  geen belastende houdingen (zoals bukken of draaien van de rug) die langer dan 8 minuten volgehouden moeten worden;

 • -

  niet langdurig op knieën werken;

 • -

  geen werkzaamheden waarbij persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen moeten worden;

 • -

  werkzaamheden waarbij de mogelijkheid bestaat dat het kind in contact komt met gevaarlijke stoffen (zoals arbeid met planten, gewas en bollen waarop nog (te) veel bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn);

 • -

  er dient permanent toezicht te zijn.

Voor de 16 en 17 jarigen gelden de volgende beperkingen:

(verboden in Arbobesluit)

 • -

  het werken met gevaarlijke stoffen (vergiftig en zeer vergiftige stoffen, sensibiliserende stoffen, kankerverwekkend, mutageen of voor de voortplanting vergiftig, bij gevaar voor cumulatieve effecten);

 • -

  gevaar voor ernstige gezondheidsschade bij langdurige blootstelling;

 • -

  het afleveren van gevaarlijke bestrijdingsmiddelen;

 • -

  het werken in een lawaaierige omgeving van 90 dB(A) of hoger.

4. Contract

Jeugdigen die nog niet handelingsbekwaam zijn (< jonger dan 18 jaar), kunnen alleen een contract sluiten met medeweten van hun ouders/verzorgers.

De vakantiekrachten komen niet in dienst bij onze gemeente maar worden aangesteld via het uitzendbureau. In het contract met het uitzendbureau worden in ieder geval de begin en eindtijd vermeld. Verder is er een mogelijkheid om het contract te verbreken bij het niet functioneren van de vakantiekracht. Voor het salaris gaan wij uit van de een na hoogste trede van het minimumloon (het loon dat hoort bij 22-jarigen)

5. Voorlichting en onderricht

De voorlichting moet plaatsvinden voordat de vakantiekracht het werk voor het eerst uitvoert. Hij/zij is verplicht om mee te werken aan de voorlichting en onderricht.

Inlichtingen worden gegeven over:

 • -

  de te verrichten werkzaamheden, de daaraan verbonden risico’s en de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen;

 • -

  de arbeidsomstandigheden;

 • -

  de wijze waarop de deskundige bijstand is geregeld (bijv. aansluiting Arbodienst en hoe gebruik gemaakt kan worden van het arbeidsomstandighedenspreekuur);

 • -

  het doel, de werking en het gebruik van beveiligingen (op onder meer arbeidsmiddelen) en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Naast de werkgever hebben bij kinderen ook de ouders (of de voogd/verzorgers) verantwoordelijkheid om te zorgen dat de veiligheid van het kind niet in gevaar komt en dat de arbeid geen nadelige invloed kan hebben op de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind. De werkgever dient de ouders of de voogd/verzorgers in te lichten over het werk, zodat zij een goed beeld hebben van de arbeid die hun kind verricht.

6. Deskundig toezicht

Er dient een deskundige toezichthouder aan gewezen te worden, bij voorkeur schriftelijk. De toezichthouder is bevoegd om in te grijpen in het productieproces voor de veiligheid van de jeugdige en/of van anderen.

Daarnaast is het belangrijk om een afspraak te maken over de wijze waarop bij vakantie of ziekte de toezichthouder wordt vervangen. Ook dient er tijd vrijgemaakt te worden voor de begeleiding van de jeugdige en het toezicht houden op zijn/haar manier van werken en de werkplek.

In praktijk is het niet haalbaar om voortdurend in de nabijheid van de jeugdige aanwezig te zijn. Het directe toezicht is dan ook met name van belang bij het aanleren van de werkzaam-heden en het vertrouwd raken met de werkplek. Daarna kan volstaan worden met het perio-diek beoordelen van de werkwijze van de jeugdige en de situatie van zijn werkplek. Wel is het van belang dat de toezichthouder te allen tijde oproepbaar is. Zo wordt bij vragen vermeden dat de jeugdige zelf gaat experimenteren omdat de toezichthouder niet aanwezig is.

De toezichthouder dient ook na te gaan of de organisatie heeft gezorgd voor de voorlichting en onderricht voordat een jeugdige voor het eerst aan het werk gaat. Indien van toepassing, dient de toezichthouder na te gaan of de persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen, handschoenen en kleding zijn verstrekt. De uitleg over het gebruik van deze middelen dient tevens gecontroleerd te worden.

7. Veiligheid

Veiligheid is essentieel voor bedrijf en werknemer. Het behalen van een veiligheidscertificaat VCA kan bijdragen aan een betere beheersing van de arbeidsomstandigheden en daardoor aan de arbeidskwaliteitszorg. De buitendienstmedewerkers van de gemeente zijn in het bezit van het basisdiploma VCA of volgen een opleiding hiervoor.

Er zijn een aantal uiteenlopende werkzaamheden en omstandigheden die een specifiek gevaar kunnen opleveren voor jeugdigen. Deze specifieke gevaren voor jeugdigen zijn het gevolg van: - een gebrek aan werkervaring;

 • -

  het niet goed kunnen inschatten van gevaren;

 • -

  het niet volgroeien van de lichamelijke of geestelijke ontwikkeling.

Enkele voorbeelden van specifieke gevaren:

 • -

  het werken op hoogte;

 • -

  het werken langs de openbare weg;

 • -

  het werken met gevaarlijke arbeidsmiddelen zoals cirkelzaagmachines en schiethamers;

 • -

  het laden en lossen van grote en zware voorwerpen waarbij het gevaar bestaat de voorwerpen niet onder controle te houden zijn.

Als specifieke gevaren voor jeugdigen aanwezig zijn, hangt het af van de organisatie van het deskundig toezicht of de jeugdigen de werkzaamheden mogen verrichten en/of onder de gevonden omstandigheden mogen werken. Als door het deskundig toezicht de specifieke gevaren niet worden voorkomen, dan zijn de werkzaamheden en omstandigheden verboden voor jeugdigen.

8. Taken

Vakantiekrachten kunnen bij werkzaamheden in de buitendienst ingezet worden voor kleine snel herstel klussen. Ook kan de vakantiekracht ingezet worden voor schoffelwerk, wijkonderhoud, onderhoud van de begraafplaats, hand- en spandiensten en opruimwerkzaamheden.

Bij de overige afdelingen kunnen ook vakantiekrachten ingeschakeld worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lichte administratieve werkzaamheden en ondersteuning bij archiefwerkzaamheden.

9. Sociale verzekeringen

Een vakantiewerker is aangesteld via het uitzendbureau en is dus verzekerd voor de sociale verzekeringswetten (ZW, WAO en WW).

10. Aansprakelijkheidsverzekering

De gemeente Bunschoten heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering biedt de gemeente bescherming tegen de financiële gevolgen van ongevallen en beroepsziekten, die tijdens werktijd zijn ontstaan (werkgeversaansprakelijkheid), maar ook als er onopzettelijk schade aan derden is toegebracht door ambtenaren, vakantiekrachten en stagiaires.

11. Exit interview aan het einde van de vakantiewerkperiode

De afdelingsmanager zal aan het einde van de vakantiewerkperiode een exit interview met de vakantiekracht houden.

12. Conclusie

Een vakantiekracht kan binnen onze organisatie tewerkgesteld worden, mits er goede deskundige begeleiding aanwezig is en specifieke gevaren in het werk worden voorkomen. Het is daarom niet raadzaam om vakantiekrachten zonder een VCA-certificaat werkzaam-heden te laten verrichten op bijvoorbeeld het aanbiedstation, op de huisvuilwagen en het werken met gevaarlijke arbeidsmiddelen (cirkelzagen etc). Mochten er vragen zijn met betrekking tot de beperkingen welke er gelden voor het werken met vakantiekrachten, laat het de stafafdeling BMO weten. Zij zijn te bereiken onder toestelnummer 455.

 

 

Voetnoten

 

1

Bij een arbeidstijd die per dienst meer dan 8 uur is, is de pauze 45 minuten, waarvan een half uur aaneengesloten.

 

2

Arbeid op zondag is verboden tenzij:

 • a.

  het tegendeel is bedongen en het werken op zondag uit de aard van het werk voortvloeit;

 • b.

  de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken en de OR en belanghebbende werknemer daarmee instemt.

 • Voor 15 jarigen moet door de ouders/verzorgers uitdrukkelijk toestemming worden verleend voor het werken op zondag. Daarnaast moeten 15-, 16- en 17- jarigen op zaterdag vrij zijn als op zondag wordt gewerkt. Als er op zaterdag wordt gewerkt dient de werknemer op zondag vrij te zijn.