Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunschoten

Voorschriften voor het registreren van de begraven lijken en de bezorgde as

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVoorschriften voor het registreren van de begraven lijken en de bezorgde as
CiteertitelVoorschriften voor het registreren van de begraven lijken en de bezorgde as
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening Gemeentelijke Begraafplaatsen Bunschoten 2013

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-2013nieuwe regeling

18-06-2013

Gemeentekrant, 03-07-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Voorschriften voor het registreren van de begraven lijken en de bezorgde as

Burgemeester en wethouders van Bunschoten,

besluiten

gezien het advies B&W-13-02674 d.d. 10 juni 2013;

gelet op artikel 30, eerste lid Beheersverordening Gemeentelijke Begraafplaatsen Bunschoten 2013;

vast te stellen de volgende ‘voorschriften voor het registreren van de begraven lijken en de bezorgde as’

Artikel 1 - Inleiding

 • 1.

  De beheersverordening verstaat onder het register: het register dat de begravingen en rechthebbenden vastlegt.

 • 2.

  Het register wordt bij gehouden door de administratief beheerder.

Artikel 2 - Register

 • 1.

  Het register legt de volgende gegevens van de overledene vast:

  • a.

   de locatie waar de overledene is begraven dan wel de as is bezorgd en de datum waarop dit heeft plaatsgevonden;

  • b.

   de geboortedatum en de geboorteplaats;

  • c.

   het geslacht, de burgerlijke staat en het Burgerservicenummer;

  • d.

   de overlijdensdatum en de overlijdensplaats.

 • 2.

  Het register legt de volgende gegevens vast van de rechthebbende:

  • a.

   de naam, het adres en de woonplaats;

  • b

   de geboortedatum en geboorteplaats;

  • c.

   het geslacht en het Burgerservicenummer.

 • 3.

  De volgende algemene gegevens worden verder vastgelegd:

  • a.

   datum van uitgifte van het graf;

  • b.

   datum van eventuele verlengingen van de termijnen;

  • c.

   datum van aanvraag grafbedekking;

  • d.

   financiële gegevens welke betrekking hebben op het graf.

Artikel 3 - Slotbepalingen

 • 1.

  Deze voorschriften treden in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking en kan worden aangehaald als Voorschriften voor het registreren van de begraven lijken en de bezorgde as Gemeente Bunschoten 2013.

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 18 juni 2013,

namens het college:

secretaris/directeur, de burgemeester,

drs. J.F.H. Jennekens M. van de Groep.