Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunschoten

Nadere regel subsidie Zorg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regel subsidie Zorg
CiteertitelNadere regel subsidie Zorg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met de inwerkingtreding van deze nadere regel is de Nadere regel subsidie Zorg ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening gemeente Bunschoten 2011, artikel 2, tweede lid
 2. Algemene subsidieverordening gemeente Bunschoten 2011, artikel 4, derde lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2017nieuwe regeling

02-12-2014

zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-77184.html, 22-12-2014

3193

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regel subsidie Zorg

Burgemeester en Wethouders van Bunschoten;

overwegende dat het gewenst is instellingen en activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de bevordering van deelname aan het maatschappelijke verkeer van kwetsbare inwoners in de gemeente Bunschoten;

gelet op artikel 2, tweede lid en artikel 4, derde lid van de Algemene subsidieverordening Gemeente Bunschoten 2011

besluiten

de volgende nadere regel vast te stellen:

Nadere regel subsidie Zorg

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.
 • b.

  Instelling: een rechtspersoon zonder winstoogmerk zoals blijkt uit de statuten en inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

 • c.

  Groep: een groep van natuurlijke personen die gezamenlijk optreedt ten behoeve van een gemeenschappelijk doel;

 • d.

  Inwoner: een natuurlijke persoon die staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Bunschoten en op dat adres ook daadwerkelijk verblijft;

 • e.

  Kwetsbaar: risico lopend om een achterstand in de maatschappij op te lopen of in een sociaal isolement te raken;

 • f.

  Vrijwilliger: een natuurlijk persoon die zich onbetaald voor de samenleving inzet;

 • g.

  Activiteit: een georganiseerde bezigheid waar een natuurlijk persoon of een groep van natuurlijke personen individueel of gezamenlijk aan deel kan nemen;

 • h.

  Exploitatie: het gebruik en beheer voor het daarvoor gestelde doel, met de daaruit voortkomende activiteiten, inkomsten en kosten;

 • i.

  Openbaar: toegankelijk voor iedereen, vrijelijk of tegen een redelijk tarief waardoor het voor een iedereen toegankelijk kan zijn;

 • j.

  Kwalitatief: met een deugdelijk niveau, op kundige en professionele wijze ingestoken en/of onder begeleiding van gediplomeerde en/of ervaren professionals en bij voorkeur een aantal gediplomeerde en/of ervaren professionele uitvoerders.

 • k.

  Mantelzorg: hulp ten behoeve van de zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1.

  De activiteiten en geëxploiteerde voorzieningen waar subsidie voor kan worden verleend op grond van deze nadere regel:

  • a.

   moeten waar mogelijk een openbaar karakter hebben en voor zoveel mogelijk inwoners toegankelijk zijn;

  • b.

   worden voor zover dat binnen de (kwalitatieve) mogelijkheden ligt zoveel mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers;

  • c.

   moeten door voldoende inspanning onder de aandacht gebracht worden van het publiek. Dit moet in het activiteitenplan aantoonbaar gemaakt worden;

  • d.

   mogen niet uitsluitend een partijpolitiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk karakter hebben.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verleend voor de hierna in dit artikel volgende zaken.

 • 1.

  Maatschappelijk werk (onderdeel van sociaal werk)

  • a.

   Een instelling die kwalitatieve activiteiten organiseert die gericht zijn op de uitvoering van het algemeen maatschappelijk werk kan een subsidie ontvangen.

  • b.

   Subsidie als bedoeld sub a kan worden verleend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • i.

    er moet gedurende een nader te bepalen aantal uren per week gelegenheid zijn om zich voor hulp tot het maatschappelijk werk in de gemeente Bunschoten te wenden;

   • ii.

    er moeten initiatieven worden ontplooid om te komen tot een organisatorische vorm van de verschillende instellingen die gericht zijn op bevordering van deelname aan het maatschappelijke verkeer van kwetsbare inwoners;

   • iii.

    er wordt gesubsidieerd op basis van een prestatieplan maatschappelijk werk.

  • c.

   De subsidie wordt als volgt bepaald:

   • i.

    100% van de personeelskosten van de door de gemeente goedgekeurde formatie;

   • ii.

    een vast bedrag per jaar voor overige kosten;

   • iii.

    voorgaande bedragen met een totaal maximum.

 • 2.

  Gecoördineerde activiteiten voor ouderen (onderdeel van sociaal werk)

  • a.

   Een instelling die kwalitatieve activiteiten organiseert die gericht zijn op de uitvoering van gecoördineerde activiteiten voor ouderen kan een subsidie ontvangen.

  • b.

   Subsidie als bedoeld sub a kan worden verleend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • i.

    er moet gedurende een nader te bepalen aantal uren per week gelegenheid zijn om zich voor hulp tot een steunpunt voor ouderen in de gemeente Bunschoten te wenden;

   • ii.

    er moeten initiatieven worden ontplooid om te komen tot een organisatorische vorm van de verschillende instellingen die gericht zijn op bevordering van deelname aan het maatschappelijke verkeer van kwetsbare inwoners met specifieke aandacht voor 55-plussers;

   • iii.

    er wordt gesubsidieerd op basis van een prestatieplan gecoördineerde activiteiten voor ouderen.

  • c.

   De subsidie wordt als volgt bepaald:

   • i.

    100% van de personeelskosten van de door de gemeente goedgekeurde formatie;

   • ii.

    een vast bedrag per jaar;

   • iii.

    voorgaande bedragen met een totaal maximum.

 • 3.

  Slachtofferhulp

  • a.

   Een instelling, of een in de gemeente Bunschoten werkzame afdeling van een landelijke organisatie, die activiteiten aanbiedt op het gebied van zorg aan inwoners van de gemeente Bunschoten die slachtoffer zijn geworden van misdrijven kan een subsidie ontvangen.

  • b.

   Subsidie als bedoeld sub a kan worden verleend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • i.

    er moet organisatorisch worden samengewerkt met het maatschappelijk werk in de gemeente Bunschoten.

  • c.

   De subsidie wordt als volgt bepaald:

   • i.

    een vast bedrag per jaar.

 • 4.

  Activiteiten deelname maatschappelijke verkeer van kwetsbare inwoners

  • a.

   Instellingen die activiteiten aanbieden gericht op bevordering van deelname aan het maatschappelijke verkeer van kwetsbare inwoners kunnen een subsidie ontvangen.

  • b.

   Subsidie als bedoeld sub a kan worden verleend indien aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • i.

    de berekende subsidie bedraagt minimaal een bedrag van €500,--;

   • ii.

    aan de activiteiten moet worden deelgenomen door (een) inwoner(s) van de gemeente Bunschoten;

   • iii.

    de activiteiten zijn mede gericht op de inwoners van de gemeente Bunschoten.

  • c.

   De subsidie wordt als volgt bepaald:

   • i.

    een vast bedrag per deelnemer per jaar voor zover aan de activiteiten wordt deelgenomen door (een) inwoner(s) van de gemeente Bunschoten;

   • ii.

    een vast bedrag per jaar voor zover de activiteiten gericht zijn op het aanbieden van spelmateriaal voor gehandicapte kinderen;

   • iii.

    voorgaande bedragen met een totaal maximum per soort activiteit.

 • 5.

  Vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning

  • a.

   Een instelling die kwalitatieve activiteiten organiseert die gericht zijn op de uitvoering van het vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning kan een subsidie ontvangen.

  • b.

   Subsidie als bedoeld sub a kan worden verleend indien aan de volgende voorwaarde wordt voldaan:

   • i.

    de activiteiten moeten mede gericht zijn op vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de gemeente Bunschoten;

   • ii.

    er wordt gesubsidieerd op basis van een prestatieplan vrijwilligerswerk.

  • c.

   De subsidie wordt als volgt bepaald:

   • i.

    100% van de personeelskosten van de door de gemeente goedgekeurde formatie;

   • ii.

    een vast bedrag per jaar voor overige kosten;

   • iii.

    voorgaande bedragen met een totaal maximum.

Artikel 4 Verlening subsidie

 • 1.

  Indien er meerdere instellingen zijn die een subsidieaanvraag voor eenzelfde activiteit of exploitatie indienen zoals vermeld onder artikel 3, dan vindt de verlening van de subsidie plaats aan een instelling, waarbij door het college wordt beoordeeld op basis van:

  • a.

   kwaliteit, omvang, bereik, inhoudelijke en financiële haalbaarheid van de plannen;

  • b.

   referenties van eerdere door de instelling verrichte en vergelijkbare activiteiten en exploitaties;

  • c.

   evaluatie van een eerdere uitvoering van precies dezelfde activiteit of exploitatie in het verleden als waarvoor de subsidie is aangevraagd.

 • 2.

  Op het moment dat het vermelde onder lid 1 sub c van toepassing is en de volgende condities zijn overeenkomstig aan de orde voor een instelling:

  • a.

   de activiteit of exploitatie uitgevoerd door de instelling heeft plaatsgevonden aansluitend op het subsidiejaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   uit evaluatie blijkt dat deze activiteit of exploitatie uitgevoerd door de instelling volledig naar behoren en tevredenheid is uitgevoerd;

 • dan

  heeft het college de mogelijkheid om de nieuwe aanvragers zondermeer de subsidie te weigeren en de subsidie te verlenen aan de instelling.

Artikel 5 Bepaling hoogte subsidie

 • 1.

  De bedragen, waarnaar in de deze nadere regel gerefereerd wordt, kunnen jaarlijks door het college worden vastgesteld in een subsidielijst.

 • 2.

  Indien er voor het betreffende jaar geen subsidielijst zoals vermeld onder lid 1 door het college is vastgesteld, dan worden de bedragen waarnaar in deze nadere regel gerefereerd wordt, bepaald aan de hand van de laatst vastgestelde subsidielijst, waarbij er een jaarlijkse indexering op de bedragen kan plaatsvinden.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2015.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Nadere regel subsidie Zorg.

Bunschoten-Spakenburg, 2 december 2014

Burgemeester en wethouders,

drs. J.F.H. Jennekens M. van de Groep

secretaris burgemeester