Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunschoten

Aanwijzingsbesluit feestdagen Verordening winkeltijden Bunschoten 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit feestdagen Verordening winkeltijden Bunschoten 2011
CiteertitelAanwijzingsbesluit feestdagen Verordening winkeltijden Bunschoten 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening winkeltijden Bunschoten 2011

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-201413-10-2016nieuwe regeling

23-12-2014

Geen.

3233

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit feestdagen Verordening winkeltijden Bunschoten 2011

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Bunschoten,

Overwegende dat,

 • -

  het op grond van artikel 2, eerste lid onder b van de Winkeltijdenwet verboden is om een winkel voor het publiek geopend te hebben op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur;

 • -

  ingevolge artikel 5 van de Verordening winkeltijden Bunschoten 2011 door het college feestdagen aangewezen kunnen worden waarop het verbod van artikel 2, eerste lid onder a en b van de wet niet geldt;

 • -

  uit artikel 1 van de Verordening winkeltijden Bunschoten 2011 blijkt dat onder feestdag moet worden verstaan: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 • -

  op basis van de Verordening winkeltijden Bunschoten door het college op 31 augustus 2004 ook reeds een dergelijk aanwijzingsbesluit was genomen, waarbij winkels van 12.00 uur tot 22.00 uur geopend mogen zijn op de volgende feestdagen: tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en tweede Pinksterdag;

 • -

  het aanbeveling verdient om op basis van de Verordening winkeltijden Bunschoten 2011 een nieuw aanwijzingsbesluit te nemen;

 • -

  uit het verzoek van een plaatselijk ondernemer blijkt dat het wenselijk is om, naast de al eerder aangewezen feestdagen tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en tweede Pinksterdag, ook tweede Kerstdag (tenzij deze dag op een zondag valt) aan te wijzen als feestdag waarop het toegestaan is winkels voor het publiek geopend te hebben;

 • -

  in tegenstelling tot 2004 er nu wel vraag is naar winkelopenstelling op tweede Kerstdag;

 • -

  winkelopenstelling toegestaan wordt vanaf 12.00 uur, evenals op de andere aangewezen feestdagen het geval is;

Gelet op artikel 5 van de Verordening winkeltijden Bunschoten,

Besluiten:

 • I.

  aan te wijzen de feestdagen tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag (tenzij deze dag op een zondag valt) waarop winkels van 12.00 tot 22.00 uur geopend mogen zijn;

 • II.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking;

 • III.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit feestdagen Verordening winkeltijden Bunschoten 2011”.

Aldus vastgesteld op 23 december 2014

Burgemeester en wethouders van Bunschoten

drs. J.F.H. Jennekens M. van de Groep

secretaris/directeur burgemeester