Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunschoten

Vergoedingsregeling reiskosten personeel gemeente Bunschoten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVergoedingsregeling reiskosten personeel gemeente Bunschoten
CiteertitelVergoedingsregeling reiskosten personeel gemeente Bunschoten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met de inwerkingtreding van deze regeling is de Vergoedingsregeling reiskosten personeel gemeente Bunschoten ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR/UWO, art. 15:1:22 tot en met 15:1:25

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2020Nieuwe regeling

08-07-2015

gmb-2015-78378

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Vergoedingsregeling reiskosten personeel gemeente Bunschoten

Burgemeester en wethouders van Bunschoten;

Gelezen het voorstel van de stafdeling BMO;

Gelet op de artikelen 15:1:22 tot en met 15:1:25 van de CAR/UWO;

Gehoord de commissie voor georganiseerd overleg

besluiten:

vast te stellen de navolgende verordening

Artikel 1 begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Ambtenaar: degene op wie de CAR/UWO van toepassing is

 • c.

  Dienstreis: een reis in belang van de dienst en in opdracht van het bevoegd gezag;

 • e.

  Woonplaats: de gemeente waar de ambtenaar in het persoonsregister is opgenomen;

 • g.

  Plaats van tewerkstelling: het gebouw waar de ambtenaar gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht.

Artikel 2 Woon-werkverkeer

 • 1.

  De hoogte van de reiskostenvergoeding bedraagt per jaar:

  Aantal kilometers enkele reis

  1 dag

  2 dagen

  3 dagen

  4/5 dagen

  0 – 10 kilometer

  22,50

  45,00

  67,50

  90,00

  10-15 kilometer

  88,02

  176,04

  264,06

  396,09

  15-20 kilometer

  123,22

  246,46

  369,68

  554,52

  20-25 kilometer

  158,43

  316,86

  475,30

  712,95

  25-30 kilometer

  193,64

  387,29

  580,93

  872,29

  30-35 kilometer

  229,09

  457,70

  686,55

  1.029,82

  35-40 kilometer

  264,06

  528,12

  792,18

  1.188,26

  40-45 kilometer

  299,27

  598,53

  897,80

  1.346,70

  45-50 kilometer

  334,48

  668,94

  1.003,42

  1.505,13

  50-55 kilometer

  369,68

  739,37

  1.109,04

  1.663,56

  Meer dan 55 kilometer

  429,00

  858,00

  1.287,00

  1.716,00

   

 • 2.

  Voor de bepaling van de afstanden wordt gebruik gemaakt van een programma dat zoekt op postcode en huisnummer. Er wordt bij de berekening uitgegaan van de snelste route van de ANWB-routeplanner.

 • 3.

  Als er sprake is van verzuim wegens ziekte, zwangerschap of onbetaald verlof, voor een periode langer dan een maand, wordt de toegekende onbelaste onkostenvergoeding/reiskostenvergoeding, gedurende de periode van afwezigheid wegens ziekte, stopgezet.

 • 4.

  Wanneer een medewerker vanwege zijn re-integratie een ander werkrooster heeft, wordt voor de toepassing van artikel 2 gekeken naar het re-integratierooster.

Artikel 3 Begin en einde van dienstreizen

 • 1.

  Voor de vergoeding van reis- en verblijfskosten geldt in principe dat de plaats van tewerkstelling en of het huisadres het begin- en eindpunt is van de dienstreis.

 • 2.

  In afwijking van het in lid 1 bepaalde kan de woonplaats van de ambtenaar of een andere plaats als beginpunt respectievelijk eindpunt van de dienst worden aangemerkt, tenzij op de heenreis onderscheidenlijk de terugreis de plaats van tewerkstelling op de snelste route ligt.

Artikel 4 openbaar vervoer

 • 1.

  Indien de ambtenaar voor een dienstreis gebruik maakt van het openbaar vervoer worden de reiskosten na overlegging van de bewijsstukken volledig vergoed.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van de direct leidinggevende het dienstbelang ermee is gebaat dat tijdens een dienstreis naast openbaar vervoer ook gebruik wordt gemaakt van een taxi, worden de aan dat taxigebruik verbonden kosten – na overlegging van een bewijsstuk – volledig vergoed.

 • 3.

  Wanneer de medewerker gebruik maakt van een anonieme OV-chipkaart kan er een anoniem account aangemaakt worden, waardoor de begin- en eindbestemming en de kosten inzichtelijk worden.

Artikel 5 Eigen vervoer

 • 1.

  Indien de ambtenaar voor een dienstreis gebruik maakt van een eigen motorvoertuig ontvangt hij een tegemoetkoming in de kosten.

 • 2.

  De hoogte van de vergoeding bedraagt netto € 0,25 per kilometer. Hiervan wordt € 0,19 onbelast uitbetaald. Het overige wordt via de salarisadministratie gebruteerd.

 • 3.

  Tol- veer- en parkeergelden worden door de gemeente vergoed. Belastingtechnisch worden deze kosten gebruteerd.

 • 4.

  Medewerkers die op een dag extra van werk naar huis moeten reizen i.v.m. het werk ’s avonds kunnen deze reiskosten apart kunnen declareren tegen de tarieven genoemd in lid 2.

 • 5.

  Medewerkers die op andere momenten, (buiten de werktijd) bijvoorbeeld ’s avonds of in het weekend extra moeten reizen kunnen deze extra kilometers declareren. Hierbij wordt opgemerkt dat het alleen gaat om vergoeding van extra kilometers; extra reistijd wordt niet vergoed.

 • 6.

  Het is de ambtenaar slechts toegestaan het eigen motorvoertuig te gebruiken voor dienstreizen indien hij een deugdelijke wettelijke aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. De gemeente heeft een aansprakelijkheidsverzekering inzake bestuurders van motorrijtuigen afgesloten.

 • 7.

  Voor de gemeentebode die dienstreizen binnen de grenzen van de gemeente Bunschoten maakt wordt een tegemoetkoming van € 0,35 netto per kilometer betaald. Hiervan wordt € 0,19 onbelast uitbetaald. Het overige wordt via de salarisadministratie gebruteerd.

Artikel 6 Wijze van declaratie

1.De kosten voor dienstreizen kunnen door middel van een digitaal declaratieformulier (intranet) worden gedeclareerd. Het formulier moet incl. bonnetjes digitaal worden ingediend. Declaraties worden uiterlijk binnen een maand na ontvangst door de salarisadministratie verwerkt. De periode van declaraties mag maximaal één jaar bedragen. De afdeling Middelen houdt één maal per jaar een steekproef, de bonnetjes moeten dan door de betreffende medewerker getoond kunnen worden.

Artikel 7 Overig

 • 1.

  de regeling wordt aangehaald als vergoedingsregeling reiskosten.

 • 2.

  de regeling gaat in op 1 januari 2015

   

Bunschoten, 8 juli 2015

Burgemeester en wethouders

 

J,F.H. Jennekens

gemeentesecretaris

 

M.van de Groep

burgemeester