Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunschoten

PROCES-VERBAAL DRAAGVLAKMETING 2015 BIZ SPAKENBURG-CENTRUM

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPROCES-VERBAAL DRAAGVLAKMETING 2015 BIZ SPAKENBURG-CENTRUM
CiteertitelPROCES-VERBAAL DRAAGVLAKMETING 2015 BIZ SPAKENBURG-CENTRUM
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-2015Nieuwe regeling

16-11-2015

gmb-2015-110476l

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

PROCES-VERBAAL DRAAGVLAKMETING 2015 BIZ SPAKENBURG-CENTRUM

 

 

Dit proces-verbaal is opgemaakt door de heer H. de Graaf, afdelingsmanager BMO van de gemeente Bunschoten, betreffende de resultaten van de draagvlakmeting als bedoeld in artikel 4 lid 2 Wet op de bedrijveninvesteringszones (Wet BIZ), welke conform het ‘Reglement draagvlakmeting bedrijveninvesteringszone (BIZ) Spakenburg-Centrum 2016-2020’ is uitgevoerd.

De draagvlakmeting is gehouden om na te gaan of er voldoende draagvlak bestaat onder de bijdrageplichtigen met een vestiging in een begrensd gebied van Spakenburg-Centrum.

Ten einde deze draagvlakmeting te verrichten, zijn voor honderdvierendertig (134) objecten stembiljetten verzonden naar de betreffende bijdrageplichtigen. Vier stembiljetten zijn komen te vervallen. Van de honderddertig stembiljetten zijn vijfenzeventig (75) stembiljetten binnen de stemtermijn retour ontvangen. Dit is een respons van méér dan vijftig procent (50%). Vierenvijftig (54) bijdrageplichtigen hebben vóór invoering van de bedrijveninvesteringszone Spakenburg-Centrum gestemd, twintig (20) bijdrageplichtigen hebben tegen gestemd en één stembiljet is ongeldig. Acht stembiljetten (8) zijn buiten de stemtermijn ontvangen (twee tegen en zes voor). Zevenenveertig (47) bijdrageplichtigen hebben geen stem uitgebracht.

Derhalve heeft van de geldig antwoordende bijdrageplichtigen ten minste twee/derde vóór invoering gestemd.

Tevens is geconstateerd dat de voorstemmers tezamen, met de objecten die zij in gebruik casu quo in eigendom hebben, feitelijk een hogere waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers, welke waarde is vastgesteld krachtens beschikkingen op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ-waarde).

Op basis van deze uitslag zijn er voldoende stemmen behaald voor de invoering van de genoemde bedrijveninvesteringszone Spakenburg-Centrum.

Dit proces-verbaal is door mij opgemaakt op zestien november tweeduizend vijftien.

H.de Graaf

Afdelingsmanager BMO