Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunschoten

Nadere regel subsidie Maatschappelijke begeleiding statushouders 2016 gemeente Bunschoten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regel subsidie Maatschappelijke begeleiding statushouders 2016 gemeente Bunschoten
CiteertitelNadere regel subsidie Maatschappelijke begeleiding statushouders 2016 gemeente Bunschoten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Algemene subsidieverordening gemeente Bunschoten 2011

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-201601-01-2016Nieuwe regeling

05-01-2016

gmb-2016-4139

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regel subsidie Maatschappelijke begeleiding statushouders 2016 gemeente Bunschoten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunschoten,

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Bunschoten 2011;

Overwegende dat het wenselijk is dat nadere regels worden gesteld over de voorwaarden en de wijze waarop subsidieverlening plaatsvindt voor maatschappelijke begeleiding van statushouders zodra een woning beschikbaar komt;

Besluit

Vast te stellen de

Nadere regel subsidie Maatschappelijke begeleiding statushouders 2016 gemeente Bunschoten

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager:

  een rechtspersoon zonder winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en inschrijving in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel;

 • b.

  ASV:

  de Algemene subsidieverordening gemeente Bunschoten 2011;

 • c.

  COA:

  Centraal Orgaan opvang asielzoekers

 • d.

  College:

  college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunschoten;

 • e.

  Meerpersoonshuishouden:

  hetzij een gezin dat een gezamenlijke huishouding voert in één woning hetzij een persoon die zich in één woning vestigt, waarbij bekend is dat de persoon binnen 6 maanden herenigd wordt met andere leden van het gezin;

 • f.

  Regeling:

  deze nadere regel subsidie maatschappelijke begeleiding statushouders;

 • g.

  Statushouder:

  inburgeringsplichtige asielgerechtigden met een verblijfsvergunning die het COA aan de gemeente Bunschoten heeft gekoppeld voor huisvesting.

 • h.

  Vrijwilliger:

  een natuurlijk persoon die zich onbetaald voor de samenleving inzet;

Artikel 2. Algemene bepalingen

 • 1.

  De activiteiten waar subsidie voor kan worden verleend op grond van deze regeling:

  • a.

   Worden voor zover dat binnen de (kwalitatieve) mogelijkheden ligt zoveel mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers;

  • b.

   Mogen niet uitsluitend een partijpolitiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk karakter hebben.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

  • a.

   Inrichten van een informatie- en adviespunt voor statushouders, waar statushouders naar kunnen mailen, minimaal 2 uur per werkdag telefonisch bereikbaar en minimaal 1 uur per week een loket open in Amersfoort en/of Bunschoten voor de statushouders;

  • b.

   Het afhandelen van de formele, voornamelijk financiële, taken rondom de maatschappelijke begeleiding aan statushouders die zicht hebben op een woning, zoals aanvragen uitkering, bijzondere bijstand, verzekeringen, huisarts, tandarts, scholen voor de kinderen, inschrijven GBA, regelen inburgeringsplicht, huurcontract, overname spullen in het huurhuis.

  • c.

   Het regelen van de informele taken rondom maatschappelijke begeleiding aan statushouders die in de gemeente Bunschoten gevestigd zijn, zoals uitleg hoe openbaar vervoer werkt, waar men boodschappen doet, waar de statushouder terecht, voorstellen aan de buurt, gewoonten en gebruiken van de gemeente Bunschoten.

 • 2.

  De subsidiabele activiteiten genoemd in het eerste lid kunnen op twee verschillende manieren worden aangeboden:

  • a.

   Formeel traject gericht op huisvesting, dat voldoet aan de volgende voorwaarden:

   • ·

    Het traject is formeel hetgeen blijkt uit de ingeleverde en verzorgde formulieren;

   • ·

    Het traject wordt verzorgd door een professional, eventueel in samenwerking met een formulierenbrigade;

   • ·

    Het traject is gericht op het voldoen aan alle plichten als inwoner van Nederland;

  • b.

   Informeel traject gericht op maatschappelijke participatie, dat voldoet aan de volgende voorwaarden:

   • .

    Het traject wordt verzorgd door een (getrainde) vrijwilliger, eventueel in samenwerking met de welzijnsorganisatie verantwoordelijk voor de uitvoering van vrijwilligersbeleid, inzet van professionals wordt zo veel mogelijk beperkt;

   • .

    Het traject is gericht op het kunnen participeren in de samenleving van de gemeente Bunschoten.

Artikel 4. Subsidieplafond en subsidielijst

 • 1.

  Het Rijk stelt jaarlijks een huisvestingstaakstelling vast. Op grond van artikel 4 van de ASV stelt de raad jaarlijks een subsidieplafond vast op basis van deze huisvestingstaakstelling en kan het college nadere regels stellen over de verdeling van het beschikbare bedrag. De verdeling is gebaseerd op het voorlopige en definitieve aantal gehuisveste statushouders.

 • 2.

  De verdeling van het beschikbare bedrag wordt jaarlijks vastgesteld in de subsidielijst, hoofdstuk 2 van het Jaarprogramma Subsidies gemeente Bunschoten met een bedrag per eenpersoonshuishouden en per meerpersoonshuishouden.

 • 3.

  Voor het opstellen van de begroting en het dekkingsplan, als genoemd in artikel 6, houdt het college rekening met de volgende verdeling van de huisvestingstaakstelling:

  • a.

   Van de taakstelling is 15% eenpersoonshuishouden;

  • b.

   Meerpersoonshuishoudens bestaan gemiddeld uit 4 personen.

Artikel 5. Verlening subsidie

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de aanvrager voldoen aan de beoordelingscriteria zoals genoemd in artikel 6 en dient zich niet één van de weigeringsgronden zoals genoemd in artikel 7 voor te doen;

 • 2.

  Indien het totaal van alle door het college ontvangen complete subsidieaanvragen, het subsidieplafond zoals genoemd in artikel 4 overschrijdt, vindt een gesprek plaats met al deze aanvragers om na te gaan of een gezamenlijke oplossing tot de mogelijkheden behoort. Indien dit laatste niet het geval is, wordt er geloot onder alle door het college ontvangen complete subsidieaanvragen.

Artikel 6. Beoordelingscriteria

 • 1.

  Aanvragen worden op basis van het plan van aanpak beoordeeld. In het plan van aanpak dient de aanvrager te voldoen aan de gegevens zoals genoemd in artikel 5 van de ASV, aangevuld met:

  • a.

   Een korte beschrijving van de organisatie met ervaring en/of referenties;

  • b.

   Nadere details van het informatie- en adviespunt, waaronder waar, wanneer, hoelang, wie en wat;

  • c.

   Beschrijving van de rol van de aanvrager vanaf het moment dat een woning is gevonden;

  • d.

   Beschrijving van de uitvoering van de informele taken;

  • e.

   Begroting van de 3 verschillende activiteiten;

 • 2.

  Het plan van aanpak mag uit niet meer dan 5 pagina’s (A4) bestaan met lettertype van minimaal Arial 10.

Artikel 7. Weigeringsgronden

 • 1.

  De subsidie wordt in ieder geval geweigerd conform bepaalde weigeringsgronden in hoofdstuk 4 van de ASV;

 • 2.

  De subsidie wordt geweigerd als de aanvrager geen aanvrager is in de zin van artikel 1 onder a.

 • 3.

  De subsidie wordt geweigerd als de aanvraag betrekking heeft op activiteiten waarvoor al een subsidie, in welke vorm dan ook, is of wordt verstrekt;

 • 4.

  De subsidie wordt geweigerd als de aanvraag niet past binnen de subsidiabele activiteiten genoemd in artikel 3.

Artikel 8. Aanvraagtermijn en beslistermijn

 • 1.

  Als aanvraag- en beslistermijn gelden de termijnen als beschreven in de ASV;

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing voor de subsidieaanvraag 2016;

 • 3.

  Voor de subsidieaanvraag 2016 gelden de volgende termijnen:

  • a.

   Voor de aanvraagtermijn geldt artikel 6, tweede lid van de ASV;

  • b.

   De aanvraag voor de subsidie 2016 wordt ingediend vóór 1 februari 2016;

  • c.

   Het college maakt de beslissing op de aanvraag vóór 15 maart 2016 bekend.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2016;

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regel subsidie Maatschappelijke begeleiding statushouders 2016 gemeente Bunschoten.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunschoten van 5 januari 2016.

 

J.F.H. Jennekens

secretaris/directeur

M. van de Groep

burgemeester