Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunschoten

Beleidsregel sluitingstijd eetgelegenheden gemeente Bunschoten 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel sluitingstijd eetgelegenheden gemeente Bunschoten 2016
CiteertitelBeleidsregel sluitingstijd eetgelegenheden gemeente Bunschoten 2016
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met de inwerkingtreding van deze beleidsregel is de beleidsregel sluitingstijd eetgelegenheden gemeente Bunschoten 2013 ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, tit. 4.3
 2. Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Bunschoten, art. 2:28
 3. Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Bunschoten, art. 2:29

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-2016Nieuwe regeling

09-06-2016

gmb-2016-79562

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel sluitingstijd eetgelegenheden gemeente Bunschoten 2016

De burgemeester van de gemeente Bunschoten,

Gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 2:28 en 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Bunschoten,

Overwegende:

dat de gemeenteraad in de artikelen 2:28 en 2:29 van de Algemene Plaatselijke verordening (APV) van onze gemeente het kader heeft bepaald voor het sluitingsuur voor horecabedrijven;

dat het de exploitant van het horecabedrijf verboden is het horecabedrijf voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in het horecabedrijf te laten verblijven van 0.00 tot 06.00 uur;

dat als hoofdregel in artikel 2:29 van de APV is opgenomen dat de burgemeester in de exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de APV door middel van een vergunningvoorschrift andere sluitingstijden kan vaststellen voor een afzonderlijk horecabedrijf of een daartoe behorend terras;

dat het wenselijk is om de bestendige gedragslijn die sinds de invoering van de exploitatievergunningenstelsel is gehanteerd aangaande de sluitingstijd bij eetgelegenheden vast te leggen in een beleidsregel;

BESLUIT:

 • In te trekken de beleidsregel sluitingstijd eetgelegenheden gemeente Bunschoten 2013

 • Vast te stellen de beleidsregel sluitingstijd eetgelegenheden gemeente Bunschoten 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Horecabedrijf:

  de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Onder een horecabedrijf wordt in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. Onder horecabedrijf wordt tevens verstaan een bij dit bedrijf behorend terras en andere zaken die tot het bedrijf behoren.

Artikel 2 Sluitingstijd horecabedrijf

Voor horecabedrijven die voor het merendeel van de activiteiten voldoen aan de volgende kenmerken: verstrekken en ter plaatse nuttigen van (alcoholhoudende) drank, het verstrekken van maaltijden en kleine etenswaren (tosti’s, hamburgers, patat etc.) en achtergrondmuziek geldt van zondag tot en met zaterdag een uiterste sluitingstijd van 00.30 uur. Hieronder vallen bijvoorbeeld een restaurant, eetcafé, eethuys of een daarmee gelijk te stellen horecabedrijf.

Artikel 3 Verruiming sluitingstijd horecabedrijf

Voor horecabedrijven is er een mogelijkheid om een verruiming van de sluitingstijden te verwezenlijken. Deze verruiming houdt in dat het horecabedrijf op vrijdag en zaterdag geopend mag blijven tot een uiterste sluitingstijd van 02.00 uur. De verruimde sluitingstijden worden in de voorschriften van de exploitatievergunning opgenomen. Om hiervoor in aanmerking te komen zijn er voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden betreffen:

 • a.

  Het horecabedrijf moet gericht zijn op verschillende doelgroepen en moet dit aan kunnen tonen.

 • b.

  Het horecabedrijf moet kunnen aantonen dat een uiterste sluitingstijd van 02.00 uur geen negatieve effecten heeft op de openbare orde en veiligheid.

Artikel 4 Sluitingstijd terras

Voor een bij een horecabedrijf behorend terras geldt een sluitingstijd van 00.30 uur van maandag tot en met zaterdag, waarbij vanaf 00.00 uur niet meer bediend mag worden op het terras. Bij een verruimde sluitingstijd geldt op vrijdag en zaterdag een sluitingstijd van 00.00 uur voor het terras.

Artikel 5 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregel sluitingstijd eetgelegenheden gemeente Bunschoten 2016’.

Aldus vastgesteld op

9 juni 2016,

De burgemeester van Bunschoten,

M.van de Groep

Toelichting

Op basis van artikel 2:28 en 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunschoten kan de burgemeester, via een vergunningvoorschrift andere sluitingstijden vaststellen voor afzonderlijke horecabedrijven of daarbij behorende terrassen. Aan deze bevoegdheid is een ruime beleidsvrijheid verbonden. De enige beperking is neergelegd in lid 3 van artikel 2:29 van de APV, waarin staat dat het vaststellen van andere sluitingstijden niet mogelijk is, wanneer er in het te regelen onderwerp al is voorzien door op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften. In onze gemeente zijn de sluitingstijden voor horecazaken opgenomen in de exploitatievergunning.

Deze vernieuwde beleidsregel wijzigt in beginsel niets aan het onderscheid wat gemaakt wordt met betrekking op de sluitingstijden tussen verschillende horecagelegenheden. Een mogelijkheid tot verruiming van de sluitingstijden wordt dan ook niet als vanzelfsprekend gezien. Gekozen is om de kenmerken van de verschillende activiteiten die in de gelegenheid plaatsvinden leidend te laten zijn voor de sluitingstijd. Voor een horecaconcept kunnen verschillende namen bedacht worden (eethuys, eetcafé, restaurant etc.). Om verwarring en discussie te voorkomen of een horecabedrijf wel of niet onder deze beleidsregel valt, zijn de kenmerken van de activiteiten bepalend.

Het onderscheid tussen cafés en eetgelegenheden neemt steeds meer af. Deze maatschappelijke ontwikkeling heeft directe invloed op horecaondernemers. Het is hierdoor voor de horecaondernemers van belang om hierop in te spelen om profitabel te blijven. De essentie van deze gewijzigde beleidsregel is dat aan deze maatschappelijke ontwikkeling, onder voorwaarden, tegemoet wordt gekomen. Waar in het verleden strikt onderscheid werd gemaakt tussen eetgelegenheden en (feest)cafés zorgt deze beleidsregel ervoor dat dit onderscheid versoepelt.

Er is gekozen om horecaondernemers van eetgelegenheden de mogelijkheid te geven om de uiterste sluitingstijd te verruimen naar 02.00 uur. Hiermee worden de sluitingstijden van sommige eetgelegenheden gelijk gesteld aan (feest)cafés en discotheken in de gemeente. Deze mogelijkheid geldt alleen voor eetgelegenheden die voldoen aan de onder artikel 3 beschreven voorwaarden.

Er wordt gekozen voor deze mogelijkheid om horecaondernemers tegemoet te komen door het beleid aan te passen aan de huidige trends. Tegenwoordig zijn het niet alleen de jongeren die de behoefte hebben om zich tot in de nachtelijke uren in het centrum te bevinden. Steeds meer volwassenen hebben de behoefte om zich binnen horecagelegenheden in het centrum te bevinden tot 02.00 uur. Het huidige beleid maakt dat deze doelgroep naar een (feest)café of discotheek moet om langer in het centrum te kunnen verblijven. In tegenstelling tot eetgelegenheden zijn (feest)cafés of discotheken niet aantrekkelijk voor deze doelgroep.

Enkele eetgelegenheden kennen uit het verleden nog een andere sluitingstijd. Bij een nieuwe ondernemer, moet er een nieuwe exploitatievergunning aangevraagd worden. In de exploitatievergunning wordt de nieuwe sluitingstijd van 00.30 uur opgenomen of, indien voldaan aan de voorwaarden, een mogelijkheid tot een uiterste sluitingstijd van 02.00 uur op vrijdag en zaterdag.