Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Verordening cliëntenparticipatie WWB gemeente Coevorden 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie WWB gemeente Coevorden 2005
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie WWB gemeente Coevorden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpsociale voorzieningen en werkgelegenheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Werk en Bijstand

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200501-07-2015nieuwe regeling

14-12-2004

Coevorden, HuisAanHuis, 19-01-2005

2004/196

Tekst van de regeling

Intitulé

No. 2004/196

 

De raad van de gemeente Coevorden;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 december 2004, no. 196;

 

gelet op de Wet werk en bijstand;

 

besluit :

 

vast te stellen de volgende verordening:

verordening clientenparticipatie wwb gemeente coevorden 2005

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Cliëntenparticipatie: de gestructureerde wijze waarop de gemeente maatschappelijke organisaties en cliënten van Werk, Inkomen & Zorg (WIZ) betrekt in de beleidsvorming, uitvoering en evaluatie van de Wet werk en bijstand (WWB) en het gemeentelijk bijstandsbeleid.

 • 2.

  Cliënt: een inwoner van de gemeente Coevorden die gebruik maakt van bijstands- en minimavoorzieningen van de gemeente Coevorden.

 • 3.

  Organisaties: organisaties die in hun doelstelling de belangen van cliënten onderschrijven en behartigen.

 • 4.

  Cliëntenraad WWB gemeente Coevorden: de organisatie van personen zoals genoemd in lid 2 en afgevaardigden van organisaties als genoemd in lid 3.

Artikel 2 Doelstelling

De cliëntenparticipatie heeft als doel te bewerkstelligen dat belanghebbenden bij de WWB, het gemeentelijk bijstandsbeleid, door zelforganisatie vanuit onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van dat beleid.

Artikel 3 Beleidsterreinen

In het kader van de cliëntenparticipatie wordt de cliëntenraad betrokken bij voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie ter uitvoering van de WWB met uitzondering van individuele klachten, bezwaarschriften en individuele cliënten.

Artikel 4 Adviesrecht

 • 1.

  Adviezen kunnen gevraagd en ongevraagd schriftelijk uitgebracht worden aan het college. Adviezen vormen een onderdeel van het besluitvormingsproces. Indien het college het advies naast zich neerlegt, zal het college de cliëntenraad gemotiveerd van haar besluit op de hoogte stellen.

 • 2.

  Het college zal gemotiveerd reageren op de adviezen van de cliëntenraad.

 • 3.

  Wanneer het gaat om zaken waarin de gemeenteraad bevoegd is te besluiten, zal het oorspronkelijke advies van de cliëntenraad, alsmede de motivering van het college, voorgelegd worden aan de betreffende raadscommissie.

Artikel 5 Samenstelling

 • 1.

  Er zijn minimaal 9 en maximaal 13 zetels beschikbaar binnen de cliëntenraad.

 • 2.

  Leden van de cliëntenraad worden na advies van de cliëntenraad benoemd door het college.

 • 3.

  De benoeming geldt voor 3 jaar en kan door de cliëntenraad 1 maal met 3 jaar verlengd

  worden.

 • 4.

  De cliëntenraad streeft naar een samenstelling die wat de individuele leden betreft een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling is van het cliëntenbestand en van maatschappelijke organisaties. Cliënten die zitting hebben in de cliëntenraad, zullen als gevolg van hun lidmaatschap, op geen enkele manier door de gemeente Coevorden voordelig of nadelig worden behandeld.

Artikel 6 Beëindiging lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap eindigt na 3 jaar lidmaatschap tenzij het lidmaatschap verlengd wordt

  conform artikel 5 lid 3, door het overlijden van een lid, door opzegging door het lid, door

  schorsing en ontslag als bedoeld in artikel 6 lid 2 of door verhuizing van het lid naar een

  andere gemeente. Een organisatielidmaatschap eindigt tussentijds als de vertegenwoordiger

  geen onderdeel meer uitmaakt van de organisatie, voor welke hij in de cliëntenraad zitting heeft.

 • 2.

  Het bestuur van de cliëntenraad heeft het recht om, bij blijkend disfunctioneren van een van

  haar leden, deze bij de overige cliëntenraadsleden voor te dragen voor schorsing of ontslag.

  Het besluit hierover wordt door de cliëntenraad bij meerderheid van stemmen genomen,

  waarbij minstens de helft van het totaal aantal cliëntenraadsleden aanwezig moet zijn. De

  stemming over personen geschiedt schriftelijk.

Artikel 7 Bestuur

 • 1.

  De cliëntenraad kiest uit haar midden het bestuur, bestaande uit drie leden: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

 • 2.

  Bestuursleden kunnen te allen tijde door de cliëntenraad ter verantwoording worden geroepen.

Artikel 8 Taken en bevoegdheden van het bestuur

Taken en bevoegdheden van het bestuur staan beschreven in het Huishoudelijk reglement van de Cliëntenraad WWB gemeente Coevorden.

Artikel 9 Verslaglegging

 • 1.

  Van iedere cliëntenraadsvergadering maakt de secretaris als bedoeld in artikel 7, lid 1, een verslag.

 • 2.

  Voor het maken van de verslagen kan eventueel een notulist worden aangesteld. Verslagen worden echter altijd onder verantwoordelijkheid van de secretaris opgesteld.

 • 3.

  Alle verslagen zijn openbaar en kunnen worden opgevraagd bij de secretaris.

 • 4.

  Jaarlijks voor 1 april wordt aan het college verantwoording afgelegd voor het door de Cliëntenraad WWB gemeente Coevorden gevoerde (financiële) beleid in de vorm van een jaarverslag.

 • 5.

  Jaarlijks voor 1 april dient de Cliëntenraad WWB gemeente Coevorden bij het college een begroting en een jaarplan in.

Artikel 10 Middelen

 • 1.

  Het college draagt zorg voor de middelen, zowel financieel als materieel, die nodig zijn voor het goed functioneren van de Cliëntenraad. Dit binnen het door de raad vastgestelde budget.

 • 2.

  Het college kan subsidie verstrekken voor: bureau-, organisatie-, reis-, porto-,

  scholingskosten, kosten secretariële ondersteuning en computerfaciliteiten.

 • 3.

  Op de bijdrage van de gemeente is de algemene subsidieverordening van toepassing.

Artikel 11 Overleg cliëntenraad en de gemeente Coevorden

 • 1.

  De gemeente Coevorden en de cliëntenraad maken aan het begin van elk jaar een jaarplanning, waarbij wordt uitgegaan van 6 gezamenlijke bijeenkomsten per jaar.

 • 2.

  De gemeente wijst 1 ambtenaar aan als vast aanspreekpunt bij de gemeente voor de cliëntenraad. Contacten met de gemeente en verzoeken aan de gemeente lopen in principe via deze ambtenaar of diens plaatsvervanger.

 • 3.

  De agenda van elke gezamenlijke bijeenkomst wordt door het bestuur en de gemeente gezamenlijk bepaald.

 • 4.

  Tussen de portefeuillehouder en de cliëntenraad vindt ten minste twee keer per jaar of zo vaak als nodig overleg plaats. Dit kan gecombineerd worden met het reguliere overleg van de cliëntenraad.

 • 5.

  Het staat de cliëntenraad vrij om specifieke doelgroepen te betrekken bij de vergaderingen zodra dit voor de behandeling van actuele onderwerpen van belang is.

 • 6.

  Jaarlijks zal er een evaluatie plaatsvinden tussen de cliëntenraad en de gemeente Coevorden over de gang van zaken.

 • 7.

  De vergaderstukken zijn openbaar.

Artikel 12 Slotbepalingen

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet met betrekking tot de cliëntenparticipatie, beslissen burgemeester en wethouders na advies te hebben ingewonnen van de cliëntenraad.

Artikel 13 Citeertitel

De verordening kan aangehaald worden als “Verordening cliëntenparticipatie WWB gemeente Coevorden”.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking 1 januari 2005

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 december 2004.

, voorzitter.

, griffier.

 

BIJLAGE huishoudelijk reglement

 

 

Artikel 1
 • 1.

  Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de Cliëntenraad WWB gemeente Coevorden.

 • 2.

  De Cliëntenraad WWB gemeente Coevorden kan op voorstel van het dagelijks bestuur voor het uitvoeren van bepaalde opdrachten onder zijn verantwoordelijkheid commissies of werkgroepen instellen.

 • 3.

  De samenstelling, taak, bevoegdheden en werkwijze van deze commissies of werkgroepen worden door het dagelijks bestuur geregeld.

 • 4.

  De Cliëntenraad WWB gemeente Coevorden is gerechtigd om aan commissies of werkgroepen bepaalde taken te delegeren.

 • 5.

  Een commissie of werkgroep kan geen bindende en rechtsgeldige besluiten nemen

Artikel 2
 • 1.

  Het bestuur vertegenwoordigt de cliëntenraad.

 • 2.

  De voorzitter zit de vergadering van de cliëntenraad voor, de secretaris is verantwoordelijk voor het uitnodigen van de leden en het maken van de verslagen van de vergaderingen.

 • 3.

  Het bestuur stelt voor iedere vergadering een agenda samen. Agendapunten kunnen door de leden tot 2 weken voor de vergadering bij de secretaris worden ingediend.

 • 4.

  Minimaal 10 dagen voorafgaand aan het overleg stuurt de secretaris de agenda aan alle deelnemers, inclusief bijbehorende stukken.

 • 5.

  Het bestuur stelt de vergaderdata vast. Zij zorgt ervoor dat zo vaak de cliëntenraad het nodig acht, maar minimaal een keer per twee maanden, een vergadering wordt gehouden.

 • 6.

  Het bestuur roept de leden schriftelijk op voor de vergadering.

 • 7.

  Het bestuur is bevoegd besluiten te nemen die nodig zijn voor de voortgang van de cliëntenraad.

 • 8.

  Het bestuur waakt ervoor dat geen besluiten worden genomen die ertoe kunnen leiden dat de cliëntenraad of haar leden persoonlijk worden geschaad.

Artikel 3
 • 1.

  In de cliëntenraad nemen vertegenwoordigers zitting van onderstaande maatschappelijke organisaties en zelforganisaties:

  • a.

   1 vertegenwoordiger van de Werknemersorganisaties / Werkgeversorganisaties;

  • b.

   1 vertegenwoordiger van de samenwerkende ouderenbonden;

  • c.

   1 vertegenwoordiger van levensbeschouwelijke organisaties;

 • 2.

  De vertegenwoordigers van de organisaties genoemd onder artikel 3, lid 1 wijzen een plaatsvervanger aan.

 • 3.

  De cliëntenraad kan andere organisaties als genoemd onder artikel 3, lid 1 uitnodigen om incidenteel deel te nemen aan het overleg van de cliëntenraad.

 • 4.

  Individuele cliënten die niet zijn aangesloten bij een zelforganisatie kunnen ook deelnemen aan de cliëntenraad.

 • 5.

  De afdeling Werk, Inkomen & Zorg is, indien gewenst, vertegenwoordigd bij het overleg van de cliëntenraad, maar is geen deelnemer.

Artikel 4
 • 1.

  Voor de zetels voor cliënten kunnen cliënten van de afdeling Werk, Inkomen & Zorg zich beschikbaar stellen. Bij meerdere aanmeldingen dan beschikbare zetels zal een door de cliëntenraad aangewezen commissie een benoemingsprocedure starten.

 • 2.

  De commissie als bedoeld in artikel 4, lid 1 wordt benoemd door de cliëntenraad. Deze commissie bestaat uit drie leden: de voorzitter van de cliëntenraad en twee andere leden die lid zijn van de cliëntenraad. De voorzitter van de cliëntenraad is tevens voorzitter van de commissie.

 • 3.

  De cliëntenraad kan organisaties actief benaderen met het verzoek zitting te nemen in de cliëntenraad. (Als er meer aanmeldingen dan beschikbare zetels zijn, zal een door de cliëntenraad aangewezen commissie een benoemingsprocedure starten). De (belangen) organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor een terugkoppeling door de leden naar de achterban.

 • 4.

  De leden van de cliëntenraad kunnen deze functie maximaal 3 jaar vervullen. Daarna kan tot 1 keer toe het lidmaatschap met nog eens 3 jaar worden verlengd. Besluiten hiertoe worden binnen de cliëntenraad zelf genomen op basis van meerderheid van stemmen, waarbij minstens de helft van het totaal aantal cliëntenraadsleden aanwezig moet zijn. De stemming over personen geschiedt schriftelijk.

Artikel 5

De vergaderingen worden hoofdzakelijk in het gemeentehuis, locatie Coevorden gehouden.

Artikel 6
 • 1.

  Dit reglement treedt in werking onmiddellijk nadat de Verordening Cliëntenraad WWB gemeente Coevorden in werking is getreden.

 • 2.

  Wijzigingen of aanvullingen op de bepalingen van dit reglement treden onmiddellijk bij hun vaststelling in werking.

 • 3.

  In gevallen waarin voornoemde verordening in dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist de Cliëntenraad WWB gemeente Coevorden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Cliëntenraad WWB gemeente Coevorden van ….

Voorzitter: Secretaris: