Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2011
CiteertitelVerordening marktgelden 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de verordening marktgelden 2010 en bevat overgangsrecht

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-11-201001-01-2012nieuwe regeling

04-11-2010

Coevorden HuisAanHuis 23-11-2010

collegevoorstel 25 oktober 2010, nr. 772

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2011

 

No. 2010/772

 

De raad der gemeente Coevorden;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2010,

bijlagenr. 772;

 

gelet op artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van markt gelden 2011.

(Verordening marktgelden 2011)

Artikel 1 Aard van de heffing

Onder de naam marktgelden wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats op de voor de markt, door de gemeente Coevorden, als zodanig aangewezen plaatsen gedurende de voor de markt aangewezen tijd, daaronder begrepen de diensten welke in verband hiermee door of vanwege de gemeente worden verleend.

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene, die een standplaats inneemt.

Artikel 3 Heffingsgrondslag en tarief

Het recht bedraagt:

 • a.

  voor het stallen van voertuigen op de voor markt aangewezen plaatsen:

  per voertuig per dag of gedeelte daarvan € 1,08;

 • b.

  voor uitstalgelegenheden, naar de frontbreedte van de standplaats:

  per m¹ of gedeelte daarvan per dag of gedeelte daarvan € 1,08;

 • c.

  ter promotie van de markt per standplaats per dag of gedeelte daarvan € 2,51.

Artikel 4 Abonnementen

 • 1.

  Het marktgeld bedoeld in artikel 3 kan bij wijze van abonnement voor een vol kalenderjaar, voor een halfjaar of voor een kwartaal worden voldaan tot het bedrag dat blijkens een voor de aanvang van elk kalenderjaar, halfjaar of kwartaal toegezonden nota verschuldigd is.

 • 2.

  Hij, die van de in lid 1 van dit artikel geboden gelegenheid gebruik maakt, betaalt 75%, 80% of 90% van het voor een bepaalde standplaats berekende marktgeld over respectievelijk 52, 26 of 13 weken.

 • 3.

  Hij, die het abonnementsgeld, bedoeld in het voorgaande lid, heeft betaald, verkrijgt aanspraak op het behoud van de door of vanwege de gemeente aangewezen plaats gedurende de looptijd van het abonnement, tenzij in verband met een juiste regeling der markt een andere standplaats door de gemeente wordt aangewezen.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1.

  Het marktgeld wordt geheven bij wijze van een mondelinge kennisgeving dan wel een gedagtekende bon, nota of andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2.

  De uit deze verordening voortvloeiende leges worden geheven zonder dat de verplichting daartoe bij beschikking is vastgeteld.

Artikel 6 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Leidraad invordering 1990 moet het marktgeld worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in het eerste lid mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving: ingeval de kennisgeving schriftelijk wordt toegezonden, binnen 1 maand na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Ontheffing

 • 1.

  Ontheffing of restitutie van bij wijze van abonnement verschuldigd respectievelijk voldaan marktgeld wordt verleend:

  • a.

   bij overlijden van de in artikel 2 bedoelde belastingplichtige;

  • b.

   indien belastingplichtige wegens ziekte of ongeval gedurende langer dan drie achtereenvolgende maanden geen standplaats heeft kunnen innemen.

 • 2.

  De in lid 1 van dit artikel bedoelde ontheffing of restitutie wordt slechts verleend over de volle kalenderkwartalen indien geen standplaats is ingenomen en heeft slechts plaats op schriftelijke aanvraag van belastingplichtige of diens rechtverkrijgende.

Artikel 9 Grotere standplaatsen

 • 1.

  De gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, bepaalt het aantal strekkende meters van de ingenomen standplaatsen en het hiervoor verschuldigde recht.

 • 2.

  Houders van standplaatsen, waarvan het recht wordt geheven bij abonnement zijn bij het innemen van een groter aantal strekkende meters dan waarnaar het recht voor het innemen van die standplaats is berekend, voor elke strekkende meter meer ingenomen standplaats of gedeelte daarvan, boven het reeds bij vooruitbetaling voldane marktgeld een recht verschuldigd, dat berekend wordt op de voet van artikel 3.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgelden.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening marktgelden 2010" van de gemeente Coevorden, vastgesteld bij besluit van 3 november 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgelden 2011".

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 november 2010.

 

, voorzitter.

, griffier.