Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cranendonck

Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCranendonck
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de afvoer van hemelwater en grondwater
CiteertitelVerordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Cranendonck
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum en bron bekendmaking is niet te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Milieubeheer, art. 10.32a
 2. Waterwet, art. 3.5
 3. Waterwet, art. 3.6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2011nieuwe regeling

05-07-2011

Onbekend.

2458928

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater

DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 17 mei 2011

Gelet op artikel 10.32a van de Wet milieubeheer:

overwegende:

 • 1.

  dat de Waterwet in de artikelen 3.5 en 3.6 aan de gemeente zorgplichten heeft opgedragen voor de verwerking van hemelwater en het voorkomen van nadelige gevolgen van de grondwaterstand;

 • 2.

  dat de Wet milieubeheer de bevoegdheid biedt bij verordening regels te stellen over het brengen van afvloeiend hemelwater of grondwater op of in de bodem of in een rioolvoorziening en over het beëindigen van het lozen van afvloeiend hemelwater en grondwater in een rioolvoorziening voor afvalwater;

 • 3.

  dat het gewenst is gebruik te maken van de mogelijkheid het afvloeiend hemelwater en het grondwater in een bepaald gebied vanaf een vooraf te bepalen datum niet meer te doen afvloeien in een openbaar vuilwaterriool.

B E S L U I T

 • 1.

  De verordening afvoer hemelwater en grondwater vast te stellen;

 • 2.

  Te starten met het voorbereiden van de gebiedsaanwijzing.

Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

 • b.

  beheerder van het openbaar riool: het college.

Artikel 2 Plicht tot afkoppelen

 • 1.

  De beheerder van het openbaar riool kan een gebied aanwijzen waarbinnen het verboden is een hemelwaterafvoerleiding aan te sluiten of aangesloten te houden op het openbaar vuilwaterriool. Eenzelfde gebiedsaanwijzing kan door genoemde beheerder worden gedaan ten aanzien van het vrijkomende grondwater bij drainage, oppompen of andere vormen van onttrekkingen.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid is het toegestaan om een afvoerleiding voor hemelwater of grondwater, die op het tijdstip van inwerkingtreding van de gebiedsaanwijzing op het openbaar vuilwaterriool is aangesloten, gedurende een termijn van 12 maanden na die inwerkingtreding aangesloten te houden op het openbare vuilwaterriool.

 • 3.

  De beheerder kan de wijze bepalen waarop het afkoppelen plaatsvindt.

 • 4.

  De gebiedsaanwijzing heeft mede betrekking op inrichtingen type A en type B zoals genoemd in artikel 1.2 van Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. De gebiedsaanwijzing heeft geen betrekking op inrichtingen type C zoals genoemd in artikel 1.2 van Belsuit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en op de openbare weg.

 • 5.

  Bij het vaststellen van de gebiedsaanwijzing houdt de beheerder van het openbaar riool rekening met het gemeentelijk rioleringsplan.

 • 6.

  De gebiedsaanwijzing treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop zij bekend is gemaakt.

 • 7.

  De beheerder kan ontheffing verlenen van de verplichting tot afkoppelen die voortvloeit uit de gebiedsaanwijzing, indien van de eigenaar van het bouwwerk, open erf of terrein redelijkerwijs geen andere wijze van afvoer van het hemelwater kan worden gevergd.

 • 8.

  Op de voorbereiding van de gebiedsaanwijzing is afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Artikel 3 Strafbepaling

Overtreding van het krachtens artikel 2 bepaalde en de daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 4 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van de bepalingen bij of krachtens deze verordening gesteld zijn belast de bij besluit van het college aan te wijzen personen of groep van personen.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de bekendmaking daarvan.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Cranendonck.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck

in de openbare vergadering d.d. 5 juli 2011

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,

Mr. P.J.F. Bemelmans

De plaatsvervangend voorzitter,

L.Bruggink v.d. Steen