Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cranendonck

Destructieverordening gemeente Cranendonck

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCranendonck
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening gemeente Cranendonck
CiteertitelDestructieverordening gemeente Cranendonck
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Destructiewet, art. 17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-1997nieuwe regeling

22-04-1997

Weekblad de Grenskoerier, 07-05-1997

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening gemeente Cranendonck

DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCKVAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 1997;

 

gelet op artikel I7 van de Destructiewet:

 

besluit:

vast te stellen de Destructieverordening gemeente Cranendonck

Artikel 1  

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  wet: de Destructiewet;

 • b.

  aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

 • c.

  distructiemateriaal: dode honden, dode katten en het kractens artikel 2, tweede lid, van de wet aangewezen dierlijk afval;

 • d.

  verzamelplaats: die plaatsen die door burgemeester enwethouders als zodanig worden aangewezen.

Artikel 2  

Burgemeester en wethouders wijzen een of meer verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3  

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naastbijgelegen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5  

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 6 van het Destructiebesluit van toepassing is.

Artikel 6  

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Destructieverordening gemeente Cranendonck".

 • 2.

  Zij treedt in werking met ingang van 15 mei 1997.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering van 22 april 1997.