Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cranendonck

Brandbeveiligingsverordening Cranendonck 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCranendonck
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBrandbeveiligingsverordening Cranendonck 2012
CiteertitelBrandbeveiligingsverordening Cranendonck 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Brandbeveiligingsverordening 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet veiligheidsregio's, art. 3
 2. Bouwbesluit 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-06-201201-04-2012nieuwe regeling

29-05-2012

Weekblad de Grenskoerier, 13-06-2012

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Brandbeveiligingsverordening Cranendonck 2012

DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 10 april 2012, nr. 2012 -

Gelezen de ledenbrief van 16 februari 2012, nr. 12/025, van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), waarbij het voorstel tot wijziging van de Brandbeveiligingsverordening is toegezonden

Gelet op artikel 3 van de Wet veiligheidsregio’s, de aanpassing daarop (Stb. 2010, 145 en 146) en het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676)

B E S L U I T

vast te stellen de Brandbeveiligingsverordening Cranendonck 2012

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.een inrichting: een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaats voor zover die

geen bouwwerk is;

b.bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal,

die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is,

hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te

functioneren.

Artikel 2 Verbodsbepaling

1.Het is verboden zonder of in afwijking van een door het college verleende

gebruiksvergunning een inrichting in gebruik te hebben of te houden, voor zover daarin:

 • a.

  meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn of,

 • b.

  aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft of,

 • c.

  aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk of

  geestelijk gehandicapte personen dagverblijf zal worden verschaft.

 • 2.

  Het college kan aan de gebruiksvergunning voorwaarden verbinden met inachtneming

van het gestelde in de artikelen 4 en 5.

3.Het college kan aan de gebruiksvergunning nieuwe voorwaarden verbinden en gestelde

voorwaarden wijzigen of intrekken, indien het belang waarvoor de gebruiksvergunning is

verleend dit vereist op grond van een verandering van inzichten of verandering van de

omstandigheden gelegen buiten de inrichting, opgetreden na het verlenen van de

gebruiksvergunning.

4.Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

Artikel 3 Weigeringgronden

Het college weigert een gebruiksvergunning, indien de in de aanvraag vermelde wijze van gebruik van de inrichting niet brandveilig is en door het stellen van voorschriften ook niet kan worden bereikt.

Artikel 4 Gebruikseisen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de artikelen 1.16, 1.17 en 6.5 en in de afdelingen 6.5, 6.6, 7.1 en 7.2 van het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676) zijn van overeenkomstige toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige inrichtingen.

Artikel 5 Brandveiligheidsvoorzieningen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de afdelingen 6.7 en 6.8 van het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676) zijn, met uitzondering van de artikelen 6.28, 6.29 en 6.39, van overeenkomstige toepassing op vergunningplichtige en niet vergunning-plichtige inrichtingen.

Artikel 6 Melden van brand en broei

Ieder die brand of broei ontdekt of deze vermoedt, is verplicht dit onmiddellijk aan de brandweer te melden.

Artikel 7 Bossen, heidevelden, venen

De eigenaar van een aaneengesloten of vrijwel aaneengesloten opstand die voor meer dan de helft bestaat uit naaldhout, een heideveld, een veen of een ander erf of terrein, voor zover niet bedoeld in artikel 8, tweede lid, onder b van de Woningwet, en dat met brandbare gewassen is begroeid, is verplicht de voorschriften op te volgen, die het college geeft tot het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van brand.

Artikel 8 Bestuurlijke boete

Overtreding van de regels van deze verordening kan worden beboet met een bestuurlijke boete van maximaal het bedrag, genoemd in de Arbeidsomstandighedenwet artikel 34, vierde lid, onder 1°.

Artikel 9 Overgangsrecht

1.Vergunningen die zijn verleend onder werking van de brandbeveiligingsverordening 2010

en die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze verordening worden

aangemerkt als vergunning krachtens deze verordening.

2.Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om

vergunning op grond van de brandbeveiligingsverordening 2010 is ingediend waarop nog

niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

3.Op bezwaarschriften gericht tegen een beschikking op een aanvraag om vergunning

krachtens de brandbeveiligingsverordening 2010 wordt beslist met toepassing van deze

verordening.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Brandbeveiligingsverordening Cranendonck 2012.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na de dag waarop zij is afgekondigd en werkt terug tot en met de datum van inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012.

 • 2.

  Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de Brandbeveiligingsverordening 2010, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 16 november 2010.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck

in de openbare vergadering d.d. 29 mei 2012.

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,

Mr. P.J.F. Bemelmans

De voorzitter,

Mr. M.M.D. Vermue-Vermue