Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cranendonck

Nadere regels bij de subsidieverordening welzijn 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCranendonck
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels bij de subsidieverordening welzijn 2010
CiteertitelNadere regels bij de subsidieverordening welzijn 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Nadere subsidieregels Cranendonck 2015.

Deze regeling vervangt de Nadere regels bij de subsidieverordening welzijn 2005.

Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening Welzijn 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-201019-11-2016nieuwe regeling

23-02-2010

Weekblad de Grenskoerier, 03-03-2010

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels bij de subsidieverordening welzijn 2010

 

 

Hoofdstuk 1. algemene bepalingen  

Artikel 1. begripsomschrijvingen  

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  activiteit: activiteit zoals vermeld in de begripsomschrijving van een organisatie;

 • b.

  carnavalsverenigingen: organisaties die carnavalsactiviteiten organiseren;

 • c.

  dansverenigingen: organisaties die gelegenheid bieden voor het beoefenen van dans;

 • d.

  EHBO-verenigingen: organisaties die kennis en vaardigheden op het terrein van eerste hulp bij ongevallen bevorderen en bij evenementen en festiviteiten assisteren;

 • e.

  gilden: organisaties die activiteiten verrichten die behoren tot de tradities van gilden;

 • f.

  heemkundeverenigingen: organisaties die heemkundige informatie over de gemeente Cranendonck verzamelen, vergaren en bewaren;

 • g.

  hengelsport: organisaties die gelegenheid bieden voor het beoefenen van hengelsport;

 • h.

  jeugdorganisaties: organisaties die activiteiten voor de jeugd (tot 18 jaar) organiseren;

 • i.

  kadertrainingen: trainingen voor vrijwilligers, gericht op de bevordering van deskundigheid en vaardigheden op het gebied van de aansturing, vormgeving en begeleiding van de activiteiten van een organisatie;

 • j.

  kennismakingsactiviteiten: activiteiten waarbij niet-leden op gestructureerde wijze in aanraking worden gebracht met de activiteiten van een organisatie;

 • k.

  kindervakantiewerk: het in een of meer van de schoolvakanties organiseren van activiteiten voor de jeugd;

 • l.

  Leden:

 • i.

  jeugdleden: leden die op 1 januari van het subsidiejaar de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben;

 • ii.

  leden met een handicap/beperking: personen die ten gevolge van ziekte of gebrek langdurig aantoonbare beperkingen ondervinden bij algemene levensverrichtingen, zoals op het gebied van zich binnen of buiten de woning verplaatsen en het deelnemen aan activiteiten buiten de woning: en die blijkens betaling van een donatie of contributie aangesloten zijn bij een organisatie;

 • iii.

  ouderenleden: leden die op 1 januari van het subsidiejaar de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben;

 • iv.

  actief lid: een lid dat binnen de organisatie op de een of andere wijze actief is. Te de denken valt dan natuurlijk aan deelname aan de reguliere activiteiten, maar ook aan bestuursactiviteiten of andere ondersteunende bezigheden.

 • m.

  maatschappelijke organisaties: (organisatie met maatschappelijke functie) deze titel is toegekend aan de EHBO-vereniging, kindervakantiewerk, het oranjecomitéen het Sint Nicolaas comité;

 • n.

  muziekverenigingen: organisaties die gelegenheid bieden tot het beoefenen van koorzang en/of het bespelen van een instrument gericht op het verzorgen van voorstellingen en optredens;

 • o.

  natuureducatie: educatie over flora en fauna;

 • p.

  oranjecomités: organisaties die in het kader van de viering van Koninginnedag en/of 4/5 mei activiteiten organiseren;

 • q.

  ouderenorganisaties: organisaties die recreatieve, educatieve, sportieve, bewegings- en sociaal-culturele activiteiten organiseren voor personen in de leeftijd van 55 jaar of ouder;

 • r.

  Sint Nicolaas comités: organisaties die in het kader van het Sint Nicolaasfeest activiteiten voor de jongere jeugd organiseren;

 • s.

  sportverenigingen: organisaties die gelegenheid bieden voor het beoefenen van door het NOC/NSF erkende sportactiviteiten;

 • t.

  toneelverenigingen: organisaties die gelegenheid bieden voor het beoefenen van toneelspel;

 • u.

  verenigingen voor oorlogsveteranen: organisaties die activiteiten rondom herdenkingen van gevallenen en activiteiten die in het verlengde daarvan liggen bevorderen, en recreatieve activiteiten voor oorlogsveteranen organiseren;

 • v.

  verenigingsmanagement: alle activiteiten gericht op het goed laten functioneren van een organisatie, zoals jeugdbeleid, vrijwilligersbeleid, financieel beleid, sponsorbeleid, activiteitenbeleid en een lange termijnvisie of verenigingsvisie;

 • w.

  vrouwenorganisaties: organisaties die recreatieve, educatieve en sociaal-culturele activiteiten voor vrouwen organiseren.

Hoofdstuk 2. basissubsidies  

Artikel 2. subsidiabele activiteiten  

Organisaties komen in aanmerking voor een basissubsidie indien zij activiteiten uitvoeren op het gebied van:

 • a.

  cultuur & kunst: carnaval, dans, gilden, heemkunde, muziek en toneel;

 • b.

  maatschappelijke organisaties: EHBO, kindervakantiewerk, oranjecomité, Sint Nicolaas;

 • c.

  specifiek doelgroepenbeleid: jeugd, ouderen en vrouwen;

 • d.

  sport;

 • e.

  overig: hengelsport, natuureducatie, oorlogsveteranen.

Artikel 3. afbouwregeling  

Organisaties die bij ingang van de nieuwe subsidieverordening op 1/1/2010 meer dan 20% en/of € 1000,- achteruitgaan in subsidie anders dan ten gevolge van wijzigingen in het aantal Cranendonckse leden, en minimaal de afgelopen 3 jaar subsidie hebben ontvangen, komen in aanmerking voor de zogenaamde afbouwregeling.

 • a.

  In het jaar dat de subsidieverordening ingaat, ontvangt de organisatie 75% van het bedrag dat zij er op achteruit gaat ten opzichte van de subsidie in 2009;

 • b.

  In het 1e jaar na het ingaan van de subsidieverordening, ontvangt de organisatie 50% van het bedrag dat zij er op achteruit is gegaan ten opzichte van de subsidie in 2009;

 • c.

  In het 2e jaar na het ingaan van de subsidieverordening, ontvangt de organisatie 25% van het bedrag dat zij er op achteruit is gegaan ten opzichte van de subsidie in 2009;

 • d.

  Vanaf het 3e jaar na het ingaan van de subsidieverordening, ontvangt de organisatie geen procentuele bijdrage meer van het bedrag dat zij er op achteruit is gegaan ten opzichte van de subsidie in 2009.

 

Paragraaf 1. cultuur & kunst  

Artikel 4. carnaval  

 • 1.

  Per kern wordt maximaal aan één carnavalsvereniging een basissubsidie verstrekt.

 • 2.

  De subsidie voor carnavalsverenigingen bedraagt:

  • a.

   een vast bedrag van € 900,-;

  • b.

   een vast bedrag van € 900,- voor de organisatie van de optocht in de kern Budel;

  • c.

   een bedrag van € 24,- per deelnemende jongere van 12 tot 18 jaar woonachtig in de Gemeente Cranendonck, met een maximum van € 1.500,- per vereniging. Het college behoudt zich het recht voor om het financiële kader per kern aan te passen indien de per vereniging beschikbaar gestelde subsidie niet binnen het financiële kader van € 1.500,-- per kern valt. Indien op basis van het aantal deelnemende jongeren het totaal van € 9.000,-- wordt overschreden, dan behoudt het college zich het recht voor om de bijdrage per jongere zodanig bij te stellen dat het maximum van € 9.000,-- niet wordt overschreden. Op deze manier krijgen alle deelnemende groepen een gelijk bedrag per jeugdlid;

  • d.

   een vast bedrag van € 75,- indien er binnen de vereniging actieve leden zijn met een beperking;

  • e.

   een bedrag van € 24,- per actief lid met een beperking woonachtig in de Gemeente Cranendonck.

   

 • 3.

  Een Carnavalsvereniging die een basissubsidie ontvangt dient jaarlijks minimaal twee carnavalsactiviteiten te organiseren/deel te nemen.

Artikel 5. dans  

 • 1.

  De subsidie voor dansverenigingen bedraagt:

  • a.

   een vast bedrag van € 500,-;

  • b.

   een bedrag van € 24,- voor ieder jeugdlid woonachtig in de Gemeente Cranendonck;

  • c.

   een bedrag van € 9,- voor ieder ouderenlid woonachtig in de Gemeente Cranendonck;

  • d.

   een vast bedrag van € 75,- indien er binnen de vereniging actieve leden zijn met een beperking;

  • e.

   een bedrag van € 24,- per actief lid met een beperking woonachtig in de Gemeente Cranendonck.

 • 2.

  Een dansvereniging die een basissubsidie ontvangt dient twee keer per jaar een optreden of uitvoering te verzorgen.

Artikel 6. gilden  

 • 1.

  De subsidie voor gilden bedraagt:

  • a.

   Een bedrag van € 24,- voor ieder jeugdlid woonachtig in de Gemeente Cranendonck;

  • b.

   een bedrag van € 9,- voor ieder ouderenlid woonachtig in de Gemeente Cranendonck;

  • c.

   een bedrag van € 17,50 voor ieder lid woonachtig in de Gemeente Cranendonck dat eenuniform draagt;

  • d.

   een bedrag van € 17,50 voor ieder lid woonachtig in de Gemeente Cranendonck dat eeninstrument van de vereniging bespeelt;

  • e.

   een vast bedrag van € 75,- indien er binnen de vereniging actieve leden zijn met een beperking;

  • f.

   een bedrag van € 24,- per actief lid met een beperking woonachtig in de Gemeente Cranendonck

 • 2.

  Een gilde dat een basissubsidie ontvangt:

  • a.

   minimaal drie maal per jaar deel te nemen aan wedstrijden die door of namens de overkoepeldende organisatie worden georganiseerd;

  • b.

   op verzoek van de burgemeester en wethouders tot maximaal twee keer per jaar een optreden te verzorgen.

Artikel 7. heemkunde  

 • 1.

  De subsidie voor heemkundeverenigingen bedraagt:

  • a.

   een vast bedrag van € 90,- per organisatie;

  • b.

   een bedrag van € 24,- voor ieder jeugdlid woonachtig in de Gemeente Cranendonck;

  • c.

   een bedrag van € 9,- voor ieder ouderenlid woonachtig in de Gemeente Cranendonck;

  • d.

   een vast bedrag van € 75,- indien er binnen de vereniging actieve leden zijn met een beperking

  • e.

   een bedrag van € 24,- per actief lid met een beperking woonachtig in de Gemeente Cranendonck.

 • 2.

  Een heemkundevereniging die een basissubsidie ontvangt dient:

  • a.

   minimaal 2 activiteiten op heemkundig gebied te organiseren;

  • b.

   werkgroepen te laten functioneren die gericht zijn op cultuurhistorische activiteiten binnen de gemeente Cranendonck.

Artikel 8. muziek  

 • 1.

  De subsidie voor koren bedraagt:

  • a.

   een vast bedrag van € 500,-;

  • b.

   een bedrag van € 24,- voor ieder jeugdlid woonachtig in de Gemeente Cranendonck;

  • c.

   een bedrag van € 9,- voor ieder ouderenlid woonachtig in de Gemeente Cranendonck;

  • d.

   een vast bedrag van € 75,- indien er binnen de vereniging actieve leden zijn met een beperking;

  • e.

   een bedrag van € 24,- per actief lid met een beperking woonachtig in de Gemeente Cranendonck.

 • 2.

  De subsidie voor harmonieën en fanfares bedraagt:

  • a.

   een bedrag van € 24,- voor ieder jeugdlid woonachtig in de Gemeente Cranendonck;

  • b.

   een bedrag van € 9,- voor ieder ouderenlid woonachtig in de Gemeente Cranendonck;

  • c.

   een bedrag van € 30,- voor ieder lid woonachtig in de Gemeente Cranendonck dat eeninstrument van de vereniging bespeelt;

  • d.

   een bedrag van € 17,50 voor ieder lid woonachtig in de Gemeente Cranendonck dat eenuniform draagt;

  • e.

   een bedrag van € 3.630,- voor opleiding van korpsen groter dan 100 leden, indien minimaal 80% van de jeugdleden een opleiding geniet bij de Stichting Muziekactiviteiten Grensland;

  • f.

   een bedrag van € 2.722,- voor opleiding van korpsen kleiner dan 100 leden, indien minimaal 80% van de jeugdleden een opleiding geniet bij de Stichting Muziekactiviteiten Grensland;

  • g.

   50% van de onder art 8, lid 2e en f genoemde bedragen voor opleiding, indien minder dan 80% van de jeugdleden gebruik maakt van Stichting Muziekactiviteiten Grensland of indien er voor opleiding geen gebruik wordt gemaakt van Stichting Muziekactiviteiten Grensland;

  • h.

   een vast bedrag van € 75,- indien er binnen de vereniging actieve leden zijn met een beperking;

  • i.

   een bedrag van € 24,- per actief lid met een beperking woonachtig in de Gemeente Cranendonck

 • 3.

  De subsidie voor andere muziekverenigingen bedraagt:

  • a.

   een bedrag van € 24,- voor ieder jeugdlid woonachtig in de Gemeente Cranendonck;

  • b.

   een bedrag van € 9,- voor ieder ouderenlid woonachtig in de Gemeente Cranendonck;

  • c.

   een bedrag van € 17,50 voor ieder lid woonachtig in de Gemeente Cranendonck dat eeninstrument van de vereniging bespeelt;

  • d.

   een bedrag van € 1.089,-- voor opleiding, indien minimaal 80% van de jeugdleden een opleiding geniet bij de Stichting Muziekactiviteiten Grensland;

  • e.

   50% van de onder art 8, lid 3d genoemd bedrag voor opleiding, indien minder dan 80% van de jeugdleden gebruik maakt van Stichting Muziekactiviteiten Grensland of indien er voor opleiding geen gebruik wordt gemaakt van Stichting Muziekactiviteiten Grensland;

  • f.

   een vast bedrag van € 75,- indien er binnen de vereniging actieve leden zijn met een beperking;

  • g.

   een bedrag van € 24,- per actief lid met een beperking woonachtig in de Gemeente Cranendonck.

   

 • 4.

  Een muziekvereniging die een basissubsidie ontvangt dient:

  • a.

   twee keer per jaar een optreden geven;

  • b.

   voor zover zij een harmonie of fanfare zijn, minimaal eenmaal per vijf jaar deel te nemen aaneen concours, georganiseerd door of namens een of meerdere overkoepelende muziekbonden

Artikel 9. toneel  

 • 1.

  De subside voor toneelverenigingen bedraagt:

  • a.

   een vast bedrag van € 900,-;

  • b.

   een bedrag van € 24,- voor ieder jeugdlid woonachtig in de Gemeente Cranendonck;

  • c.

   een bedrag van € 9,- voor ieder ouderenlid woonachtig in de Gemeente Cranendonck;

  • d.

   een vast bedrag van € 75,- indien er binnen de vereniging actieve leden zijn met een beperking;

  • e.

   een bedrag van € 24,- per actief lid met een beperking woonachtig in de Gemeente Cranendonck.

   

 • 2.

  Een toneelvereniging die een basissubsidie ontvangt dient minimaal één keer per jaar een voorstelling uit te voeren.

Paragraaf 3. maatschappelijke organisatie  

Artikel 10. EHBO  

 • 1.

  De subsidie voor EHBO-verenigingen bedraagt:

  • a.

   een vast bedrag van € 90,-;

  • b.

   een bedrag van € 0,07 per inwoner voor de kern waarvoor de EHBO-vereniging actief is

 • 2.

  En EHBO-vereniging die subsidie ontvangt dient:

  • a.

   minimaal 2 activiteiten te organiseren gericht op het bevorderen van eerste hulp bij ongelukken;

  • b.

   ondersteuning en assistentie te verlenen bij tenminste 2 evenementen en festiviteiten in de kern waarvoor met actief werkt.

Artikel 11 Kindervakantiewerk  

 • 1.

  Per kern wordt maximaal aan één jeugdorganisatie een basissubsidie voor kindervakantiewerk verstrekt

 • 2.

  De subsidie voor kindervakantiewerk bedraagt:

  • a.

   een vast bedrag van € 250,-;

  • b.

   een bedrag van € 0,20 voor iedere inwoner uit de kern waar de organisatie zijn activiteiten uitvoert.

 • 3.

  Een organisatie die kindervakantiewerk aanbiedt, dient tijdens de zomervakantie activiteiten aan te bieden voor jeugd;

   

Artikel 12 Oranje-comité  

 • 1.

  Per kern wordt maximaal aan één oranjecomité een basissubsidie verstrekt

 • 2.

  De subsidie voor oranjecomités bedraagt:

  • a.

   een vast bedrag van € 110,- per organisatie;

  • b.

   een bedrag van € 0,15 voor iedere inwoner uit de kern waar de organisatie zijn activiteitenuitvoert

 • 3.

  Een oranjecomité dat een basissubsidie ontvangt dient jaarlijks minimaal één activiteit te organiseren in het kader van de viering van Koninginnedag en/of de viering van 4/5 mei

Artikel 13. Sint Nicolaas  

 • 1.

  Per kern wordt maximaal aan één Sint Nicolaascomité een basissubsidie verstrekt.

 • 2.

  De subsidie voor Sint Nicolaascomités bedraagt:

  • a.

   een vast bedrag van € 110,-;

  • b.

   een bedrag van € 0,10 voor iedere inwoner uit de kern waar de organisatie zijn activiteitenuitvoert.

 • 3.

  Een Sint Nicolaascomité dat een basissubsidie ontvangt dient jaarlijks de intocht van Sint Nicolaas te organiseren.

Paragraaf 5. specifiek doelgroepenbeleid  

Artikel 14. jeugd  

 • 1.

  De subsidie bedraagt:

  • a.

   een vast bedrag van € 500,-;

  • b.

   een bedrag van € 24,- voor ieder jeugdlid woonachtig in de Gemeente Cranendonck;

  • c.

   een bedrag van € 2.250,- voor organisaties die een directe en substantiële eigen bijdrageleveren in het onderhoud van het gebouw;

  • d.

   een vast bedrag van € 75,- indien er binnen de vereniging actieve leden zijn met een beperking;

  • e.

   een bedrag van € 24,- per actief lid met een beperking woonachtig in de Gemeente Cranendonck.

 • 2.

  Een jeugdorganisatie die een basissubsidie ontvangt dient minimaal één keer per maand een activiteit te organiseren.

Artikel 15. ouderen  

 • 1.

  De subsidie voor ouderenorganisaties bedraagt:

  • a.

   een bedrag van € 9,- voor ieder ouderenlid woonachtig in de Gemeente Cranendonck;

  • b.

   een vast bedrag, afhankelijk van het inwonertal:

  • i.

   € 100,- voor kernen met een inwoneraantal < 2.500 inwoners

  • ii.

   € 200,- voor 2.500 <inwoneraantal > 5.500 inwoners

  • iii.

   € 400,- voor >5.500 inwoners.

 • 2.

  Een ouderenorganisatie die een basissubsidie ontvangt dient minimaal één keer per maand een activiteit te organiseren

Artikel 16. vrouwen  

 • 1.

  De subsidie voor vrouwenorganisaties bedraagt:

  • a.

   een vast bedrag van € 90,-;

  • b.

   een bedrag van € 24,- voor ieder jeugdlid woonachtig in de Gemeente Cranendonck;

  • c.

   een bedrag van € 9,- voor ieder ouderenlid woonachtig in de Gemeente Cranendonck.

 • 2.

  Een vrouwenorganisatie die een basissubsidie ontvangt dient minimaal één keer per maand een activiteit te organiseren

Paragraaf 6. sport  

Artikel 17. sport  

 • 1.

  De subsidie voor sportorganisaties bedraagt:

  • a.

   een bedrag bestaande uit 68% van het tarief dat het VTBC de organisatie in rekening brengtvoor het gebruik van zwemaccommodaties conform de notitie Basisvoorzieningen. Indien geen gebruik kan worden gemaakt van een zwemaccommodatie van het VTBC wordt 68% van de betaalde accommodatiekosten vergoed, zoals opgenomen in de jaarafrekening van de organisatie;

  • b.

   een bedrag bestaande uit 62% van het tarief dat het VTBC de organisatie in rekening brengtvoor het gebruik van buitensportaccommodaties conform de notitie Basisvoorzieningen;

  • c.

   een bedrag van 50% van het tarief dat het VTBC de organisatie in rekening brengt voor hetgebruik van buitensportaccommodaties voor het eerste extra veld waarvan de organisatie gebruik maakt;

  • d.

   een bedrag van 15% van het tarief dat het VTBC de organisatie in rekening brengt voor hetgebruik van buitensportaccommodaties voor het tweede extra veld waarvan de organisatie gebruik maakt;

  • e.

   een bedrag bestaande uit 44% van het tarief dat het VTBC de organisatie in rekening brengtvoor het gebruik van binnensportaccommodaties conform de notitie Basisvoorzieningen. Indien geen gebruik kan worden gemaakt van een binnensportaccommodatie van het VTBC wordt 44% van de betaalde accommodatiekosten vergoed, zoals opgenomen in de jaarafrekening van de organisatie;

  • f.

   een bedrag bestaande uit 44% van het huurtarief van een manege met een maximum van € 12,50,-/uur, in de periode van oktober t/m maart;

  • g.

   een bedrag van € 24,- voor ieder jeugdlid woonachtig in de Gemeente Cranendonck;

  • h.

   een bedrag van € 9,- voor ieder ouderenlid woonachtig in de Gemeente Cranendonck;

  • i.

   een vast bedrag van € 75,- indien er binnen de organisatie actieve leden zijn met een beperking;

  • j.

   en bedrag van € 24,- per actief lid met een beperking woonachtig in de Gemeente Cranendonck

 • 2.

  Een sportorganisatie die een basissubsidie ontvangt dient de sporter de gelegenheid te bieden om wekelijks te sporten, in de periodes die door de overkoepelende bonden zijn aangewezen.

Paragraaf 7. overige  

Artikel 18. natuureducatie  

 • 1.

  De subsidie bedraagt:

  • a.

   Een vast bedrag van €72,50 per school waarvoor door IVN activiteiten worden georganiseerd;

  • b.

   Een vast bedrag van € 90,- voor de overige organisaties (niet IVN) die vallen onder ‘natuureducatie’;

  • c.

   een bedrag van € 24,- voor ieder jeugdlid woonachtig in de Gemeente Cranendonck;

  • d.

   een bedrag van € 9,- voor ieder ouderenlid woonachtig in de Gemeente Cranendonck

   

 • 2.

  Een natuureducatieve organisatie die een basissubsidie ontvangt dient jaarlijks minimaal 2 natuureducatieve activiteiten te verzorgen voor de inwoners van Cranendonck.

Artikel 19. Oorlogsveteranen  

 • 1.

  De subsidie voor organisaties voor oorlogsveteranen bedraagt:

  • a.

   een vast bedrag van € 90,-;

  • b.

   een bedrag van € 9,- voor ieder ouderenlid woonachtig in de Gemeente Cranendonck.

 • 2.

  Een organisatie voor oorlogsveteranen die een basissubsidie ontvangt dient:

  • a.

   activiteiten te organiseren gericht op plechtige bijeenkomsten in het kader van herdenkingen en activiteiten die in het verlengde daarvan liggen;

  • b.

   Recreatieve activiteiten te organiseren voor haar leden.

Artikel 20. hengelsport  

De subsidie bedraagt:

 • a.

  Een vast bedrag van € 150,-;

 • b.

  Een hengelsportorganisatie die een basissubsidie ontvangt dient minimaal 3 activiteiten teorganiseren op het gebied van de hengelsport.

Hoofdstuk 3. stimuleringssubsidies  

Artikel 21. subsidiabele activiteiten  

Het college kan organisaties een stimuleringssubsidie verstrekken voor:

 • a.

  exploitatie van een nieuwe organisatie;

 • b.

  kadertrainingen;

 • c.

  kennismakingsactiviteiten;

 • d.

  organisatie van een evenement;

 • e.

  samenwerkingsprojecten;

 • f.

  verenigingsmanagement;

Artikel 22. exploitatie van een nieuwe organisatie  

 • 1.

  Een organisatie kan in aanmerking komen voor een stimuleringssubsidie voor de exploitatie van een nieuwe organisatie indien zij voldoet aan de criteria die gelden voor een basissubsidie, maar in verband met de datum van oprichting geen tijdige aanvraag voor een basissubsidie heeft kunnen indienen.

 • 2.

  De subsidie bedraagt het bedrag van de basissubsidie waarvoor de organisatie in aanmerking had kunnen komen indien zij een tijdige aanvraag zou hebben ingediend, vermenigvuldigd met het aantal dagen van het kalenderjaar dat nog resteert, gedeeld door 365.

Artikel 23. kadertrainingen  

 • 1.

  Een organisatie kan in aanmerking komen voor een stimuleringssubsidie voor kadertrainingen van vrijwilligers

 • 2.

  De subsidie bedraagt 50% van de kosten van de kadertrainingen na aftrek van eventuele bijdragen van overkoepelende bonden aan het project, met een maximum van € 500,- per cursist.

Artikel 24. kennismakingsactiviteiten  

 • 1.

  Een organisatie kan in aanmerking komen voor een stimuleringssubsidie indien zij samen met een andere, professionele organisatie kennismakingsactiviteiten voor jeugd, ouderen en/of mensen met een beperking organiseert, en de professionele organisatie daarvoor ruimte maakt in zijn reguliere programma.

 • 2.

  De subsidie bedraagt 50% van de kosten van de kennismakingsactiviteiten, met een maximum van € 1.000,-. Indien ook anderen dan jeugd, ouderen en mensen met een beperking aan de kennismakingsactiviteiten deelnemen, wordt de subsidie naar evenredigheid van het aantal jeugd- , ouderendeelnemers en deelnemers met een beperking berekend.

Artikel 25. organisatie van een evenement  

 • 1.

  Een lokale organisatie kan voor een stimuleringssubsidie in aanmerking komen indien zij een evenement organiseert dat naar oordeel van het college een bijdrage levert aan het culturele, sportieve, recreatieve en/of sociaal maatschappelijk karakter van de gemeente.

 • 2.

  De subsidie vormt een bijdrage in het geraamde exploitatietekort.

 • 3.

  De bijdrage bedraagt maximaal € 1.000,- .

 • 4.

  Aan de organisatie van een evenement wordt maximaal drie maal een bijdrage toegekend.

Artikel 26. samenwerkingsprojecten  

 • 1.

  Een vrijwilligersorganisatie kan in aanmerking komen voor een stimuleringssubsidie indien zij samen met één of meer andere organisaties een project organiseert om de kwaliteit of kwantiteit van het aanbod aan activiteiten te behouden, ontwikkelen, versterken of uit te breiden.

 • 2.

  De subsidie die per project wordt toegekend bedraagt 50% van de kosten van de activiteiten, met een maximum van € 1.000,-. Dit bedrag wordt verdeeld over de deelnemende vrijwilligersorganisaties die een subsidieaanvraag indienen.

Artikel 27. verenigingsmanagement  

 • 1.

  Een organisatie kan in aanmerking komen voor een stimuleringssubsidie voor het projectmatig opzetten en implementeren van verenigingsmanagement.

 • 2.

  De subsidie bedraagt 50%van de projectkosten na aftrek van eventuele bijdragen van overkoepelende bonden aan het project, met een maximum van € 1.000,-.

Hoofdstuk 4. overgangs- en slotbepalingen  

Artikel 28. hardheidsclausule  

In bijzondere gevallen en voor zover de toepassing van bepalingen in deze “nadere regels” tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden, kan het college ten gunste van een organisatie van deze “nadere regels” afwijken.

Artikel 29. inwerkingtreding  

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2010.

 • 2.

  Met ingang van 1 januari 2010 vervallen de ‘nadere regels bij de subsidieverordening welzijn 2005’, vastgesteld bij raadsbesluit van 22 oktober 2005.

Artikel 30. citeertitel  

Deze “nadere regels” kunnen worden aangehaald als “Nadere regels bij de subsidieverordeningwelzijn 2010”.

Aldus aangepast vastgesteld in de college vergadering van 23 februari 2010