Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cranendonck

Verordening op de heffing en invordering van de leges 2010 (1e wijz)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCranendonck
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van de leges 2010 (1e wijz)
CiteertitelLegesverordening 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 156
 2. gemeentewet, artikel 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Tarieventabel legesverordening 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201001-01-2011nieuwe regeling

21-09-2010

Weekblad de Grenskoerier 29 oktober 2010

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de onvordering van leges 2010

DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

 

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 27 oktober 2009

 

Gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229 eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet

 

B E S L U I T

 

vast te stellen de :

 

“VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2010”

Artikel 1 Begripsomschrijvingen  

Deze verordening verstaat onder;

 • a.

  ‘dag’: de periode van 0.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ‘maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1) e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit  

Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht  

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen  

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  Het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van Kadaster en de openbare registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functies;

 • b.

  Het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • c.

  Het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, lonen en bezoldiging;

 • d.

  Het afgeven van beschikking of afschrift daarvan houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, danwel verhoging hiervan, betreffende enige gemeentelijke functie of dienstverlening jegens de gemeente;

 • e.

  Het uitreiken van een beschikking of afschrift daarvan, houdende beslissing op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas;Het afgeven van beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften ter zake van gemeentelijke belastingen;

 • f.

  Nasporing in de registers van de burgerlijke stand en de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens ten behoeve van kerkgenootschappen en rechtspersonen, welke hoewel geen kerkgenootschap zijnde geacht worden daarmee gelijk te staan en ten behoeve van een wetenschappelijkof filantropisch doel.

 • g.

  Diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening(grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven  

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing  

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling  

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   Mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   Schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding  

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf  

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoel in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden  

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

- onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

- hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

- hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

- onderdeel 1.8.1 (verklaring omtrent het gedrag);

- hoofdstuk 11(kansspelen).

Een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgermeester en wethouders  

Het college van burgermeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht  

 • 1.

  De artikelen en tarieventabel van de “Verordening op de heffing en de invordering van leges 2009” van 16 december 2008, vervallen met ingang van 1 januari 2010, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid vervallen de volgende onderdelen van de tarieventabel van de in het eerste lid genoemde verordening met ingang van 28 december 2009, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan:

  • a.

   onderdeel 5.10.2 (gebruiksvergunning als bedoel in artikel 2 eerste lid van de Brandbeveiligingsverordening;

  • b.

   onderdelen 12.1 tot en met 12.1.4(vergunning a, melding of ontheffing als bedoel in respectievelijk artikel 3,10 en 35 van de Drank- en Horecawet)

  • c.

   onderdeel 15.4(evenementen vergunning als bedoel in artikel 2.5 van de Algemene plaatselijke verordening

  • d.

   onderdeel 15.13 en 15.14 (exploitatievergunning prostitutiebedrijf, wijziging daarvan of wijziging in het beheer als bedoeld in artikel 3.4 eerste lid, of 3.15 tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening)

 • 3.

  Indien de datum van inwerkingtreding van titel 1 van de tarieventabel behorende bij deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijven de op grond van het eerste lid vervallen bepalingen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De op artikel 10 van de in het eerste lid genoemde verordening gebaseerde regels van het college worden geacht mede gebaseerd te zijn op artikel 11 van deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding  

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid, treedt titel 3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel in werking op 28 december 2009, welke datum tevens de datum van ingang van de heffing voor die titel is.

Artikel 14 Citeertitel  

Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2010”.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering d.d. 21 september 2010

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,

Mr. P.J.F. Bemelmans

De voorzitter,

B.P. Meinema