Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cranendonck

VERORDENING ADVIESCOMMISSIE GEMEENTERAAD VAN CRANENDONCK 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCranendonck
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING ADVIESCOMMISSIE GEMEENTERAAD VAN CRANENDONCK 2009
CiteertitelVerordening adviescommissie gemeenteraad van Cranendonck 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening adviescommissie gemeenteraad van Cranendonck 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 82

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-05-201028-09-2018nieuwe regeling

11-05-2010

Weekblad de Grenskoerier, 26-05-2010

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING ADVIESCOMMISSIE GEMEENTERAAD VAN CRANENDONCK 2009

 

 

Hoofdstuk I ALGEMENE BEPALINGEN  

Artikel 1 Begripsbepalingen  

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  adviescommissie: de adviescommissie voor de gemeenteraad van Cranendonck als bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet;

 • b.

  lid: lid van de adviescommissie;

 • c.

  voorzitter: de voorzitter van de adviescommissie of diens plaatsvervanger;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  raad: de gemeenteraad;

 • f.

  presidium: het presidium van de gemeenteraad van Cranendonck;

 • g.

  fractie: de raadsleden die op dezelfde kandidatenlijst zijn verkozen of anderszins samenoptreden als politieke groepering in de raad.

 • h.

  griffier: de griffier van de raad of diens plaatsvervanger.

Hoofdstuk II INSTELLING EN TAKEN  

Artikel 2 Instelling  

De raad stelt de volgende raadscommissie in:

 • 1.

  De adviescommissie.

Artikel 3 Taken  

De adviescommissie heeft de volgende taken:

 • 1.

  het voorbereiden van en adviseren over de besluitvorming over voorstellen aan de raad;

 • 2.

  het uitbrengen van advies aan de raad uit eigen beweging;

 • 3.

  het uitbrengen van advies aan de raad op verzoek van het presidium of de raad

 • 4.

  op uitnodiging van het presidium of de raad overleg voeren met het college of de burgemeester over een onderwerp waarover advies is gevraagd.

Artikel 4 Overleg  

 • 1.

  Indien het presidium het nodig oordeelt, nodigt zij het college, een of meer leden daarvan of de burgemeester uit om ten aanzien van een bepaald onderwerp met de adviescommissie in overleg te treden.

 • 2.

  Het college of een of meer leden daarvan of de burgemeester kunnen het presidium schriftelijk verzoeken om ten aanzien van een bepaald onderwerp in overleg te treden met de adviescommissie.

 • 3.

  De adviescommissie kan de raad naar aanleiding van het overleg adviseren over te nemen besluiten.

Hoofdstuk III SAMENSTELLING  

Artikel 5 Samenstelling  

 • 1.

  Een raadslid en door de raad benoemde fractievertegenwoordigers kunnen optreden als lid van de adviescommissie.

 • 2.

  Fractievertegenwoordigers worden door de raad op voordracht van de fracties benoemd.

 • 3.

  Per fractie kunnen maximaal 2 fractievertegenwoordigers worden benoemd.

 • 4.

  De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op de fractievertegenwoordigers.

Artikel 6 Voorzitter  

 • 1.

  De voorzitter en zijn plaatsvervanger worden door de raad uit zijn midden benoemd.

 • 2.

  De voorzitter van de adviescommissie is niet tevens fractievoorzitter.

 • 3.

  De voorzitter van de adviescommissie is tevens lid van het presidium.

 • 4.

  Lid 3 is niet van toepassing op de plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 7 Griffier  

 • 1.

  De adviescommissie wordt bijgestaan door de griffier of diens plaatsvervanger.

 • 2.

  De griffier of diens plaatsvervanger is bij elke vergadering aanwezig.

Artikel 8 Zittingsduur en vacatures  

 • 1.

  De zittingsperiode van de leden van de adviescommissie eindigt in ieder geval met het einde van de zittingsperiode van de raad.

 • 2.

  Een lid houdt op lid te zijn van de adviescommissie indien zij niet meer voldoen aan de in artikel 5, vierde lid, gestelde eisen.

 • 3.

  De raad kan een lid ontslaan op voorstel van de fractie op wiens voordracht het lid is benoemd.

 • 4.

  De raad kan de voorzitter ontslaan.

 • 5.

  Een lid en de voorzitter kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de raad. Het ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling in of zoveel eerder als hun opvolger is benoemd.

 • 6.

  Indien door overlijden of ontslag een vacature ontstaat, beslist de raad zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan met inachtneming van artikel 5.

 • 7.

  Indien een fractie blijkens een schriftelijke verklaring aan de voorzitter van de raad niet langer vertegenwoordigd is in de raad, vervalt het lidmaatschap van het lid dat op voordracht van die fractie is benoemd, van rechtswege.

Hoofdstuk IV WERKWIJZE  

Paragraaf 1 Tijdstip van vergaderen, voorbereidingen  

Artikel 9 Vergaderschema en frequentie  

 • 1.

  De adviescommissie vergadert tenminste overeenkomstig het schema dat en over de onderwerpen die daartoe door het presidium worden vastgesteld.

 • 2.

  De adviescommissie vergadert voorts zo dikwijls haar voorzitter dit nodig oordeelt of indien ten minste twee fracties schriftelijk met opgave van redenen voorzitter daarom verzoeken

Artikel 10 Agenda  

 • 1.

  Het presidium stelt de agenda van de adviescommissievergadering voorlopig vast.

 • 2.

  In spoedeisende gevallen kan de commissievoorzitter tot uiterlijk achtenveertig uur voor de aanvang van de vergadering een aanvullende agenda opstellen.

 • 3.

  Bij de aanvang van de vergadering stelt de adviescommissie de agenda vast.

 • 4.

  Op voorstel van de voorzitter of een commissielid kan de adviescommissie bij de vaststellingvan de agenda onderwerpen aan die agenda toevoegen of van de agenda afvoeren, dan wel de volgorde van de behandeling van de agendapunten veranderen.

 • 5.

  Wanneer de adviescommissie een onderwerp of voorstel onvoldoende voor de beraadslaging in de raadsvergadering voorbereid acht, kan zij aan het college of de burgemeester nadere inlichtingen of advies vragen. De adviescommissie bepaalt in welke vergadering het onderwerp of voorstel opnieuw geagendeerd wordt.

Artikel 11 Uitnodiging en toezending stukken  

 • 1.

  Het presidium nodigt de leden schriftelijk uit voor een vergadering van de adviescommissie. Behoudens spoedeisende gevallen wordt de uitnodiging ten minste zeven dagen vóór de aanvang van de vergadering verzonden.

 • 2.

  De uitnodiging bevat de voorlopige agenda, zoals genoemd in artikel 10, eerste lid.

 • 3.

  De bij de voorlopige agenda behorende stukken worden, behoudens het bepaalde in het vierde lid van dit artikel, tegelijkertijd met de uitnodiging aan de leden toegezonden. In bijzondere gevallen kan hiervan, met opgave van redenen, worden afgeweken.

 • 4.

  Indien omtrent stukken geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken onder berusting van de griffier. De griffier verleent inzage aan de leden van de adviescommissie, alsmede de leden van de raad en andere personen voor zover aan hen kennisneming onder geheimhouding is toegestaan.

 • 5.

  Indien een aanvullende agenda wordt opgesteld zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid, worden deze agenda en de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de stukken waaromtrent geheimhouding is opgelegd, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de vergadering aan de leden toegezonden.

 • 6.

  De vergadering wordt tegelijk met de in het eerste lid bedoelde uitnodiging ter openbare kennis gebracht.

Artikel 12 Toezending uitnodiging aan het college en de burgemeester  

Het presidium stuurt de uitnodiging voor de adviescommissievergadering met de voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in artikel 11, vierde lid bedoelde stukken, ter kennisneming aan het college en de burgemeester.

Artikel 13 Aanwezigheid burgemeester, college en gemeentesecretaris  

De voorzitter kan de burgemeester, één of meer wethouders en de secretaris uitnodigen in de vergadering aanwezig te zijn en aan de beraadslagingen deel te nemen.

Artikel 14 Uitnodiging ambtenaren, deskundigen en betrokkenen  

Al dan niet op verzoek van één of meer andere leden van de adviescommissie kan het presidium en de voorzitter ambtenaren, andere deskundigen of anderszins bij geagendeerde onderwerpen betrokkenen uitnodigen om informatie of adviezen, hetzij mondeling in de commissievergadering, hetzij schriftelijk naar voren te brengen.

Artikel 15 Openbare kennisgeving en ter inzage leggen van stukken  

 • 1.

  De vergadering wordt tegelijkertijd met de schriftelijke oproep door aankondiging in De Grenskoerier en door plaatsing op de gemeentelijke website openbaar gemaakt.

 • 2.

  De openbare kennisgeving vermeldt:

  • a.

   de datum, aanvangstijd en plaats, alsmede de voorlopige agenda van de vergadering;

  • b.

   de wijze waarop en de plaats waar een ieder de agenda en de daarbij behorende stukken kan inzien;

  • c.

   de mogelijkheid tot het uitoefenen van het spreekrecht als bedoeld in artikel 23.

 • 3.

  Daarnaast worden de bij de voorlopige agenda behorende stukken, indien digitaal beschikbaar op de website van de gemeente geplaatst.

 • 4.

  Indien omtrent stukken geheimhouding is opgelegd, blijven deze in afwijking van het tweede lid onder berusting van de griffier.

Paragraaf 2 Orde van de vergadering  

Artikel 16 Presentielijst  

Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekent ieder lid onmiddellijk de presentielijst. Aan het einde van elke vergadering wordt die lijst door de voorzitter en de griffier door ondertekening vastgesteld.

Artikel 17 Vergaderquorum en besluitquorum  

 • 1.

  De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur, indien meer dan de helft van het aantal fracties aanwezig is.

 • 2.

  Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal fracties aanwezig is, bepaalt de voorzitter onder verwijzing naar dit artikel dag en uur van de volgende vergadering, op een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de schriftelijke oproep is gelegen.

 • 3.

  Ieder lid heeft één stem in de vergadering van de adviescommissie.

 • 4.

  Bij staking van stemmen is het voorstel niet aangenomen.

 • 5.

  De voorzitter heeft geen stem in de adviescommissie.

 • 6.

  Per agendaonderwerp nemen er maximaal twee leden per fractie, zijnde een raadslid of fractievertegenwoordiger, deel aan de vergadering van de adviescommissie. Slechts één van hen voert het woord over dat onderwerp.

Artikel 18 Leiding vergaderingen  

 • 1.

  De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering en ziet toe op de naleving van deze verordening.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt de orde van de vergadering, waaronder de wijze van behandeling van de agendapunten en de volgorde van de sprekers. Hij verleent de sprekers op hun verzoek het woord.

 • 3.

  Ieder lid kan voorstellen doen over de orde van de vergadering. De adviescommissie beslist.

 • 4.

  De voorzitter ziet toe dat sprekers in hun betoog niet worden gestoord. Korte interrupties zijn toegestaan. De voorzitter kan bepalen dat een spreker zonder interrupties zijn betoog kan afmaken.

 • 5.

  De voorzitter constateert bij elk agendapunt welk besluit er is genomen en ziet er op toe dat de adviezen van de adviescommissie al dan niet via het presidium aan de raad worden voorgelegd. Ook overigens brengt hij de daarvoor in aanmerking komende onderwerpen onder de aandacht van raad of presidium.

 • 6.

  Indien de agenda daartoe aanleiding geeft kan de voorzitter overgaan tot het instellen van een spreektijd voor de leden van de adviescommissie en andere deelnemers aan de beraadslagingen.

Artikel 19 Orde vergaderingen  

 • 1.

  De voorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering en in de vergaderruimte en is bevoegd, wanneer die orde op enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord, deze en zo nodig andere toehoorders te doen vertrekken.

 • 2.

  De voorzitter is bevoegd toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering te ontzeggen.

 • 3.

  De voorzitter kan een spreker die door gedrag of woordkeus de orde verstoort het woord ontnemen.

 • 4.

  De voorzitter kan de adviescommissie voorstellen aan een lid van de adviescommissie dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het lid van de adviescommissie de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het lid van de adviescommissie bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd

Artikel 20 Aantal spreektermijnen  

 • 1.

  De beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de adviescommissie anders beslist.

 • 2.

  Elke spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten.

 • 3.

  Een lid mag in een termijn niet meer dan één maal het woord voeren over hetzelfde onderwerp of voorstel.

 • 4.

  Bij de bepaling hoeveel maal een lid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.

Artikel 21. Deelname aan de beraadslaging door anderen  

 • 1.

  De adviescommissie kan bepalen dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging.

 • 2.

  Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of een lid genomen alvorens met de beraadslaging ten aanzien van het aan de orde zijnde agendapunt een aanvang wordt genomen.

Artikel 22. Advies  

 • 1.

  Wanneer de voorzitter vaststelt, dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, sluit hij de beraadslaging, tenzij de adviescommissie anders beslist.

 • 2.

  Nadat de beraadslaging is gesloten, beslist de adviescommissie of er een advies aan de raad wordt uitgebracht.

 • 3.

  Indien de adviescommissie een advies aan de raad uitbrengt beslissen de leden op voorstel van de voorzitter over de inhoud van het advies.

Artikel 23 Inspreekrecht burgers  

 • 1.

  Burgers hebben spreekrecht. Zij kunnen het woord voeren in de vergadering van de adviescommissie.

 • 2.

  Het woord kan niet gevoerd worden over:

  • a.

   een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;

  • b.

   benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;

  • c.

   een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

 • 3.

  Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk 6 uren voor de aanvang van de vergadering aan de griffier. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp, waarover hij het woord wil voeren.

 • 4.

  De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.

 • 5.

  Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd.

 • 6.

  De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter kan de leden van de adviescommissie toestaan aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en deelnemers van de vergadering.

 • 7.

  De voorzitter of een lid doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de burger.

Artikel 24 Verslag  

 • 1.

  De griffier draagt zorg voor het maken van een verslag waarin de door de commissie genomen besluiten zijn opgenomen.

 • 2.

  Het verslag houdt in:

  • a.

   de namen van de voorzitter, de griffier, de burgemeester en de wethouders, de secretaris en de ter vergadering aanwezige leden;

  • b.

   Vermelding van burgers die gebruik hebben gemaakt van het recht om in te spreken;

  • c.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • d.

   een samenvatting van het advies aan de raad;

 • 3.

  Het verslag wordt door de griffier ter kennisname toegezonden aan de gemeenteraad en het college

 • 4.

  Het verslag wordt openbaar gemaakt en op de gemeentelijke website geplaatst;

 • 5.

  Van de vergadering wordt geen woordelijk verslag gemaakt. De griffier draagt zorg voor het maken van geluidsopnamen van de vergadering. Deze geluidsbestanden zijn na te luisteren via de gemeentelijke website of na afspraak bij de griffier.

Artikel 25 Toehoorders en pers  

 • 1.

  De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen openbare vergaderingen bijwonen.

 • 2.

  Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.

Artikel 26 Geluid- en beeldregistraties  

Degenen die in de vergaderzaal tijdens de raadsvergadering geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen. Deze aanwijzingen kunnen niet zover gaan dat zij de vrijheid van de pers aantasten.

Artikel 27 Verbod gebruik mobiele telefoons  

In de vergaderzaal, met inbegrip van de publieke tribune, is tijdens de vergadering het gebruik, alsmede het standby houden van mobiele telefoons of andere communicatiemiddelen dat inbreuk kan maken op de orde van de vergadering, zonder toestemming van de voorzitter, niet toegestaan.

Hoofdstuk V OPENBARE, BESLOTEN VERGADERING EN GEHEIMHOUDING  

Artikel 28 Openbaarheid en beslotenheid vergaderingen  

 • 1.

  De vergaderingen van de adviescommissie worden in het openbaar gehouden.

 • 2.

  De deuren worden gesloten wanneer ten minste twee van het aantal aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt.

 • 3.

  De adviescommissie beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

 • 4.

  De adviescommissie beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

 • 5.

  Indien de deuren worden gesloten, verlaten alle aanwezigen, behalve de voorzitter, de leden en de griffier de vergaderzaal.

 • 6.

  Als de adviescommissie beslist tot het houden van een besloten vergadering, beslist zij tevens of en zo ja, welke andere personen de vergadering kunnen bijwonen.

 • 7.

  Voor de afloop van de besloten vergadering beslist de adviescommissie overeenkomstig artikel 30 of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden.

Artikel 29 Verslag besloten vergadering  

 • 1.

  Van een vergadering met gesloten deuren wordt geen afzonderlijk verslag opgemaakt, tenzij de adviescommissie anders beslist.

 • 2.

  Uit een besloten vergadering van een adviescommissie mogen geen mededelingen worden gedaan noch mag in het openbaar geciteerd worden uit hetgeen besproken is in een besloten vergadering van de adviescommissie.

Artikel 30 Geheimhouding  

 • 1.

  De adviescommissie kan in een besloten vergadering op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering met gesloten deuren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de adviescommissie worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd.

 • 2.

  De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen in acht genomen totdat de adviescommissie haar opheft.

 • 3.

  Indien de adviescommissie zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot geheimhouding geldt tot de raad heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen totdat de raad haar opheft.

 • 4.

  Op grond van een belang genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de voorzitter van de adviescommissie, het college en de burgemeester, ieder ten aanzien van de stukken die zij aan de adviescommissie verleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt.

 • 5.

  De adviescommissie kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding opleggen ten aanzien van stukken die zij aan de raad, leden van de raad of aan het college overlegt. Het bepaalde in de artikelen 25 en 55 van de Gemeentewet is van toepassing.

 • 6.

  Indien de raad op grond van artikel 25 Gemeentewet voornemens is de geheimhouding op te heffen, wordt op verzoek van de adviescommissie die de geheimhouding heeft opgelegd, in een besloten vergadering met de adviescommissie overleg gevoerd.

 • 7.

  Inzake het ter inzage geven van stukken waaromtrent geheimhouding is opgelegd is artikel 11, vierde lid van toepassing.

Hoofdstuk VI UITLEG, INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL  

Artikel 31 Uitleg verordening  

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van de verordening, beslist de adviescommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 32 Inwerkingtreding  

 • 1.

  Deze verordening treedt direct in werking na bekendmaking.

 • 2.

  Op dat tijdstip vervalt de verordening regelende de instelling, samenstelling en bevoegdheden van de vaste commissies van de gemeenteraad van 27 januari 2009.

Artikel 32 Citeertitel  

Deze verordening wordt aangehaald als VERORDENING ADVIESCOMMISSIE GEMEENTERAAD VAN CRANENDONCK 2010

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering d.d. 11 mei 2010.

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,

Mr. P.J.F. Bemelmans

De voorzitter,

B.P. Meinema