Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cranendonck

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Cranendonck 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCranendonck
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Cranendonck 2016
CiteertitelBesluit Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Cranendonck 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Cranendonck 2017.

De datum en bron bekendmaking is niet te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Cranendonck 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-201607-11-2017nieuwe regeling

05-01-2016

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Cranendonck 2016

 

 

 

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Cranendonck 2016

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 3

artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 3

Hoofdstuk 2 Procedureregels 3

artikel 2.1 Rechten en plichten 3

artikel 2.2 Niet verschijnen op afspraak bij door de gemeente ingeschakelde adviseur 3

Hoofdstuk 3 Regie van de Huishouding 3

artikel 3.1 Verstrekkingsvormen 3

Hoofdstuk 4 Begeleiding 3

artikel 4.1 Begeleidingsvormen 3

artikel 4.2 Hoogte persoonsgebonden budget begeleiding 4

artikel 4.3 Hoogte persoonsgebonden budget vervoer bij groepsbegeleiding 4

Hoofdstuk 5 Kortdurend verblijf 4

Artikel 5.1 Definitie Kortdurend Verblijf Artikel 5.2 Verstrekkingsvormen 4

Hoofdstuk 6 NORMALE GEBRUIK VAN DE WONING 5

artikel 6.1 Definitie woonvoorziening – woningaanpassing 5

artikel 6.2 Woningaanpassing 5

artikel 6.3 Aantal m2 waarvoor compensatie mogelijk is 6

artikel 6.4 Woonvoorziening niet zijnde woningaanpassing 6

Hoofdstuk 7 VERPLAATSEN IN EN OM DE WONING 7

artikel 7.1 Verstrekkingsvormen rolstoel 7

Hoofdstuk 8 LOKAAL VERPLAATSEN PER VERVOERMIDDEL 7

artikel 8.1 Verstrekkingsvormen 7

artikel 8.2 Algemene vervoersvoorziening 7

artikel 8.3 Collectief vervoer 8

artikel 8.3 Persoonsgebonden budget gebruik (rolstoel) taxi 8

Hoofdstuk 9 HEBBEN VAN CONTACTEN EN DEELNAME RECREATIEVE, MAATSCHAPPELIJKE EN RELIGIEUZE ACTIVITEITEN 8

artikel 9.1 Bezoekbaar maken woning 8

artikel 9.2 Sportvoorzieningen 8

Hoofdstuk 10 Jaarlijkse blijk van waardering 8

artikel 10.1 Jaarlijkse blijk van waardering 8

Hoofdstuk 11 Bijdrage 8

artikel 11.1 Bijdrage voor algemene voorzieningen 8

artikel 11.2 Korting kostprijs 8

HOOFDSTUK 12BESTRIJDING MISBRUIK OFONEIGENLIJKGEBRUIK 9

artikel 12.1 Controle 9

Hoofdstuk 13 MelDINGSREGELING/CALAMITEITEN EN GEWELD 9

artikel 13.2 Meldingsregeling calamiteiten en geweld dient nog te worden aangevuld 9

Hoofdstuk 14 Slotbepalingen 9

artikel 14.1 Inwerkingtreding 9

artikel 14.2 Citeertitel 9

Begripsomschrijvingen

 • artikel 1.1Begripsomschrijvingen

  • 1.

   In dit Besluit wordt verstaan onder:

Verordening: Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Cranendonck 2015.

2.Alle begrippen die in dit Besluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, de Verordening en de Algemene wet bestuursrecht.

Procedureregels

 • artikel 2.1Rechten en plichten

  • 1.

   Het college wijst de cliënt op de consequenties van het doen van een melding. Het doen van een melding brengt met zich dat het college en andere bij de verstrekking van maatwerkvoorziening betrokken actoren persoonsgegevens moeten verstrekken waarbij de privacywetgeving in acht wordt genomen.

  • 2.

   Een cliënt wordt ingelicht over zijn rechten en plichten, zoals de hoogte van de te betalen bijdrage, de mogelijkheden voor een persoonsgebonden budget, hoe een aanvraag kan worden gedaan.

  artikel 2.2Niet verschijnen op afspraak bij door de gemeente ingeschakelde adviseur

  • 1.

   De cliënt en/of diens huisgenoot wordt/worden geacht ten tijde van het gesprek of de afspraak voor (nader) onderzoek (advisering) door een door de gemeente aangewezen medisch adviseur aanwezig te zijn.

  • 2.

   Indien de cliënt en/of diens huisgenoot zonder 24 uur van te voren af te melden, niet op afgesproken tijdstip en locatie aanwezig is/zijn, brengt het college de door de gemeente gemaakte kosten in rekening.

  • 3.

   in afwijking van lid 2 worden de kosten niet of niet volledig in rekening gebracht indien de cliënt en/of diens huisgenoot achteraf kan aantonen dat er een geldige reden was voor afwezigheid en er geen afmelding mogelijk was dan wel er sprake was van andere bijzondere omstandigheden.

Regie van de Huishouding

artikel 3.1 Verstrekkingsvormen

 • 1.

  De regie van de huishouding kan verstrekt worden in:

  • a.

   natura, waarbij de gemeente de regie van de huishouding verstrekt via gecontracteerde zorgaanbieders.

  • b.

   de vorm van een persoonsgebonden budget.

 • 2.

  Het persoonsgebonden budget voor regie van de huishouding bedraagt € 18,00 per uur.

Begeleiding

artikel 4.1Begeleidingsvormen

Bij begeleiding wordt onderscheid gemaakt in drie vormen begeleiding:

a.Begeleiding A: Individuele begeleiding, die indien passend/noodzakelijk is vanwege de situatie van de cliënt kan worden gecombineerd met begeleiding B.

De activiteiten zijn individueel en gericht op:

 • ·

  Het ondersteunen bij of het oefenen met vaardigheden of handelingen.

 • ·

  Het ondersteunen bij of het oefenen met het aanbrengen van structuur of het voeren van regie.

 • ·

  Het overnemen van toezicht op de cliënt.

 • ·

  Aansturen van gedrag (bijvoorbeeld sociale vaardigheden of persoonlijke verzorging)

 • ·

  Ondersteunen en stimuleren van mantelzorg en informele ondersteuning

 • ·

  Zorg op afstand.

  b.Begeleiding B: Dit is een structurele tijdsbesteding in groepsverband met een welomschreven doel waarbij de cliënt actief betrokken wordt en die hem zingeving geeft. Indien passend/noodzakelijk bij of gezien de situatie van de cliënt kan een combinatie met individuele begeleiding worden gemaakt.

De activiteiten zijn gericht op:

 • ·

  Het geven van een zinvolle daginvulling buitenshuis en:

 • ·

  Activering gericht op persoonlijke ontwikkeling en/of;

 • ·

  Ontlasting van mantelzorg en/of;

 • ·

  Stabilisering of voorkomen van achteruitgang van fysieke, cognitieve en sociaal emotionele vaardigheden en/of;

 • ·

  Toeleiding naar (betaalde) arbeid;

  c.Begeleiding C: Gespecialiseerde begeleiding bij bijvoorbeeld NAH (niet aangeboren hersenletsel) en psychische stoornissen.

De activiteiten zijn gericht op:

 • ·

  begeleiden in verband met ernstig tekortschietende vaardigheden in het zelfregelend vermogen (dagelijkse bezigheden regelen, besluiten nemen, plannen en uitvoeren van taken, beheerszaken regelen, communicatie, sociale relaties, organisatie van de huishouding);

 • ·

  begeleiden bij sociaal-emotionele problematiek die samenhangt met de stoornis;

 • ·

  begeleiden bij de mogelijke integratie in de samenleving en de sociale participatie, met extra aandacht voor ontwikkeltrajecten op het vlak van wonen, werken, sociaal netwerk (doelgericht toepassen van methoden van casemanagement bijvoorbeeld hulp bij de opbouw van een sociaal netwerk) met als doel zelfredzaamheid).

 • artikel 4.2Hoogte persoonsgebonden budget begeleiding

 • 1.

  Het persoonsgebonden budget voor Begeleiding A bedraagt € 464,38 per maand.

 • 2.

  Het persoonsgebonden budget voor Begeleiding B bedraagt € 700,37 per maand.

 • 3.

  Het persoonsgebonden budget voor Begeleiding C bedraagt € 651,83 per maand.

 • 4.

  In uitzonderlijke gevallen (die niet onder Begeleiding A, B of C vallen) worden individuele afspraken gemaakt omtrent de hoogte van het persoonsgebonden budget.

 • 5.

  Het maximale tarief voor begeleiding is € 63,00 per uur.

 • 6.

  Het persoonsgebonden budget voor begeleiding bij informele/ particuliere inzet bedraagt maximaal € 20,00 per uur.

 • artikel 4.3Hoogte persoonsgebonden budget vervoer bij groepsbegeleiding

 • 1.

  Het persoonsgebonden budget voor vervoer van en naar Begeleiding B bedraagt € 11,00 per dag.

 • 2.

  Het persoonsgebonden budget voor rolstoelgebonden vervoer van en naar Begeleiding B bedraagt € 16,50 per dag.

 • 3.

  Vergoedingen van vervoer bij zorg in nature zijn gelijk zijn aan de bedragen genoemd in lid 1 en 2.

Kortdurend verblijf

Artikel 5.1 Definitie Kortdurend VerblijfKortdurend verblijf is een vorm van respijtzorg, waarbij degene die ondersteuning nodig heeft elders verblijft met als uitgangspunt maximaal 3 etmalen per week en de mantelzorger even de tijd heeft om op adem te komen. Kortdurend verblijf is ten principale preventief bedoeld maar kan ook repressief worden ingezet: een indicatie heeft als doel om overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen dan wel te verminderen, zodat zij de zorg thuis vol kunnen houden en (veel duurdere) opname in een intramurale instelling wordt voorkomen, of op zijn minst uitgesteld.Artikel 5.2 Verstrekkingsvormen

 • 1.

  De voorziening kan verstrekt worden in:

  • a.

   natura, waarbij de gemeente kortdurend verblijf verstrekt via gecontracteerde aanbieders.

  • b.

   de vorm van een persoonsgebonden budget.

 • 2.

  De hoogte van een door het college te verlenen persoonsgebonden budget voor kortdurend verblijf bedraagt € 110,00 euro per etmaal.

 • 3.

  De hoogte van een persoonsgebonden budget voor kortdurend verblijf vanuit een particuliere inzet bedraagt maximaal € 33,00 per etmaal.

NORMALE GEBRUIK VAN DE WONING

 • artikel 6.1Definitie woonvoorziening – woningaanpassing

 • 1.

  Woonvoorziening:

  Niet bouw- of woontechnische voorziening (niet nagelvast) die gericht is op het opheffen dan wel verminderen van beperkingen die worden gevonden in het gebruik van de woning;

 • 2.

  Woningaanpasssing:

  bouw- of woontechnische aanpassing (nagelvast) die gericht is op het

  opheffen of verminderen van beperkingen die worden ondervonden bij het gebruik van de woning;

 • artikel 6.2Woningaanpassing

 • 1.

  Een woningaanpassing kan verstrekt worden in:

  • a.

   natura, waarbij de gemeente de woningaanpassing verstrekt via gecontracteerde leveranciers of op basis van een of meerdere offertes.

  • b.

   de vorm van een persoonsgebonden budget.

 • 2.

  De hoogte van een door het college te verlenen persoonsgebonden budget voor een woningaanpassing wordt vastgesteld op het bedrag van de tegenwaarde van de goedkoopst adequate maatwerkvoorziening in natura, indien nodig aangevuld met een vergoeding voor bijkomende kosten (onderhoud, reparatie en verzekering, indien van toepassing). Verder geldt dat het onderstaande voor vergoeding in aanmerking komt:

 • a.

  De aanneemsom (hierin begrepen de loon- en materiaalkosten) voor het treffen van de voorziening. Indien de woningaanpassing in zelfwerkzaamheid wordt getroffen dan vervalt de post loonkosten en komen alleen de materiaalkosten voor vergoeding in aanmerking.

 • b.

  De risicoverrekening van loon- en materiaalkosten, met inachtneming van het bepaalde in de risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991. Indien de voorziening in zelfwerkzaamheid wordt getroffen dan vervalt de post loonkosten en komen alleen de materiaalkosten voor vergoeding in aanmerking.

 • c.

  Het architectenhonorarium tot ten hoogste 10 procent van de aanneemsom met dien verstande dat dit niet hoger is dan het maximale honorarium als bepaald in DNR 2005 van de BNA. Alleen in die gevallen dat het noodzakelijk is dat een architect voor de woningaanpassing moet worden ingeschakeld worden deze kosten subsidiabel geacht. Het betreft dan veelal de ingrijpende woningaanpassingen.

 • d.

  De aantoonbare kosten voor het toezicht op de uitvoering, indien dit noodzakelijk is, tot een maximum van 2 procent van de aanneemsom.

 • e.

  De leges voor zover deze betrekking hebben op het treffen van de woningaanpassing.

 • f.

  De verschuldigde en niet verrekenbare of terugvorderbare omzetbelasting.

 • g.

  Renteverlies, in verband met het verrichten van een noodzakelijke betaling aan derden voordat het persoonsgebonden budget is uitbetaald, voor zover dit verband houdt met de bouw dan wel het treffen van woningaanpassingen.

 • h.

  De prijs van bouwrijpe grond indien noodzakelijk als niet binnen de oorspronkelijke kavel gebouwd kan worden.

 • i.

  De door het college (schriftelijk) goedgekeurde kostenverhoging, die ten tijde van de raming van de kosten redelijkerwijs niet voorzien hadden kunnen zijn.

 • j.

  De kosten in verband met noodzakelijk technisch onderzoek en adviezen met betrekking tot het verrichten van de aanpassing.

 • k.

  De aantoonbare kosten van heraansluiting op de openbare nutsvoorziening.

 • l.

  De administratiekosten die verhuurder maakt ten behoeve van het treffen van een woningaanpassing voor de cliënt, voor zover de kosten onder a t/m k meer dan € 907,00 bedragen, 10 procent van die kosten, met een maximum van € 340,00.

 • 3.

  Bij woningaanpassingen van € 5.000 of hoger inzake woningen in eigendom bestaat voor de cliënt de verplichting om 2 offertes in te dienen van de betreffende woningaanpassing.

 • 4.

  De bijkomende kosten als bedoeld in het tweede lid worden gebaseerd op het bedrag dat het college hiervoor verschuldigd is bij een maatwerkvoorziening in natura gebaseerd op de gebruikelijke afschrijvingstermijn voor de voorziening.

 • artikel 6.3Aantal m2 waarvoor compensatie mogelijk is

 • 1.

  Het aantal m2 waarvoor ten hoogste een maatwerkvoorziening in natura dan wel een persoonsgebonden budget kan worden verleend, aangegeven per vertrek in een zelfstandige woning:

soort vertrek

aantal m2 bij van aanbouw van een vertrek

aantal m2 bij uitbreiding van een reeds aanwezig vertrek

Woonkamer

30

6

Keuken

10

4

Zit- slaapkamer

18

8

Eenpersoonsslaapkamer

10

4

Tweepersoonsslaapkamer

18

4

Toiletruimte

2

1

badkamer: - wastafelruimte

-doucheruimte

-badruimte

2

3

4

1

2

2

entree/gang/hal

5

2

Berging

6

4

2.Het aantal m2 verhard pad tussen de openbare weg en de hoofdingang tot een woonruimte, dan wel tussen een tweede ingang en een berging en/of tuinpoort dat bij het nieuw aanleggen van paden dan wel bij het aanpassen van bestaande paden dat ten hoogste wordt verstrekt dan wel middels een persoonsgebonden budget voor vergoeding in aanmerking komt is 20m2.

 • artikel 6.4Woonvoorziening niet zijnde woningaanpassing

 • 1.

  Een woonvoorziening niet zijnde een woningaanpassing kan verstrekt worden in:

  • a.

   natura, waarbij de gemeente de woonvoorziening niet zijnde een woningaanpassing verstrekt via gecontracteerde leveranciers of op basis van meerdere offertes.

  • b.

   de vorm van een persoonsgebonden budget.

 • 2.

  De hoogte van een door het college te verlenen persoonsgebonden budget voor een woonvoorziening niet zijnde een woningaanpassing wordt vastgesteld op het bedrag van de tegenwaarde van de goedkoopst adequate maatwerkvoorziening in natura, indien nodig aangevuld met een vergoeding voor bijkomende kosten (onderhoud, reparatie en verzekering, indien van toepassing).

 • 3.

  De bijkomende kosten als bedoeld in het tweede lid worden gebaseerd op het bedrag dat het college hiervoor verschuldigd is bij een maatwerkvoorziening in natura gebaseerd op de gebruikelijke afschrijvingstermijn van de voorziening.

VERPLAATSEN IN EN OM DE WONING

 • artikel 7.1Verstrekkingsvormen rolstoel

 • 1.

  Een rolstoel kan verstrekt worden in:

  • a.

   natura, waarbij de gemeente de rolstoelvoorziening verstrekt via gecontracteerde leveranciers of op basis van een of meerdere offertes.

  • b.

   de vorm van een persoonsgebonden budget.

 • 2.

  De omvang van het persoonsgebonden budget is de tegenwaarde van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate maatwerkvoorziening in natura, indien nodig aangevuld met een vergoeding voor bijkomende kosten (onderhoud, reparatie en verzekering, indien van toepassing).

 • 3.

  De bijkomende kosten worden gebaseerd op het bedrag dat het college hiervoor verschuldigd is bij een maatwerkvoorziening in natura gebaseerd op de gebruikelijke afschrijvingstermijn van de voorziening.

LOKAAL VERPLAATSEN PER VERVOERMIDDEL

 • artikel 8.1Verstrekkingsvormen

 • 1.

  Een vervoersvoorziening kan verstrekt worden in:

  • a.

   natura, waarbij de gemeente de vervoersvoorziening verstrekt via gecontracteerde leveranciers of op basis van een of meerdere offertes.

  • b.

   een algemene voorziening waaronder een collectieve vervoersvoorziening.

  • c.

   de vorm van een persoonsgebonden budget.

  • d.

   De algemene voorziening als bedoeld onder b heeft het primaat ten opzichten van een pgb als bedoeld onder c.

 • 2.

  De omvang van het persoonsgebonden budget is de tegenwaarde van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate maatwerkvoorziening in natura, indien nodig aangevuld met een vergoeding voor bijkomende kosten (onderhoud, reparatie en verzekering, indien van toepassing).

 • 3.

  De bijkomende kosten worden gebaseerd op het bedrag dat het college hiervoor verschuldigd is bij een maatwerkvoorziening in natura gebaseerd op de gebruikelijke afschrijvingstermijn van de voorziening.

Artikel 8.2 Collectief vervoer

 • 1.

  Collectief vervoer als bedoeld in artikel 8.1 lid 1 onder b wordt alleen in natura verstrekt en niet als persoonsgebonden budget.

 • 2.

  Bij een rit met het collectief vervoer komen maximaal de eerste 5 zones voor vergoeding in aanmerking. De overige zones moet de cliënt zelf betalen.

 • 3.

  Per zone komen de kosten van regulier openbaar vervoer voor eigen rekening en vergoed de gemeente slechts het meerdere tot de contractueel afgesproken zoneprijs

 • 4.

  Bij de bepaling van het aantal strippen wordt rekening gehouden met de individuele omstandigheden. Het jaarlijkse aantal strippen is vastgesteld op maximaal 700 strippen. Bij samenloop met een andere vervoersvoorziening wordt het aantal strippen gehalveerd. Bij de bepaling van het aantal strippen wordt rekening gehouden worden met de individuele omstandigheden. Het aantal toe te kennen strippen kan in uitzonderingssituaties worden verhoogd tot een maximum van 1400 per jaar.

artikel 8.3 Algemene vervoersvoorziening

Belanghebbende kan voor de in artikel 8.1. lid 1 sub b vermelde voorziening in aanmerking komen als aantoonbare beperkingen;

a) het gebruik van het openbaar vervoer of;

b) het bereiken van het openbaar vervoer onmogelijk maken.

Artikel 8.4 Persoonsgebonden budget gebruik (rolstoel) taxi

 • 1.

  Het persoonsgebonden budget voor gebruik van een taxi bedraagt maximaal € 1.101,-- per jaar.

 • 2.

  Het persoonsgebonden budget voor gebruik van een rolstoeltaxi bedraagt maximaal € 1.651,-- per jaar.

 • 3.

  Indien beide echtgenoten (partners) in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget als bedoeld in lid 1 of lid 2 dan bedraagt de hoogte per persoon maximaal 75 % van de normbedragen als bedoeld in lid 1 en lid 2.

HEBBEN VAN CONTACTEN EN DEELNAME RECREATIEVE, MAATSCHAPPELIJKE EN RELIGIEUZE ACTIVITEITEN

 • artikel 9.1Bezoekbaar maken woning

 • 1.

  De voorziening kan verstrekt worden in:

  • a.

   Natura, waarbij de gemeente de noodzakelijke voorzieningen verstrekt via gecontracteerde leveranciers of op basis van een of meerdere offertes.

  • b.

   de vorm van een persoonsgebonden budget.

 • 2.

  De hoogte van een door het college te verlenen persoonsgebonden budget voor het bezoekbaar maken van een woning wordt vastgesteld op het bedrag van de tegenwaarde van de goedkoopst adequate maatwerkvoorziening in natura, indien nodig aangevuld met een vergoeding voor bijkomende kosten (onderhoud, reparatie en verzekering, indien van toepassing).

 • 3.

  De bijkomende kosten worden gebaseerd op het bedrag dat het college hiervoor verschuldigd is bij een maatwerkvoorziening in natura gebaseerd op de gebruikelijke afschrijvingstermijn van de voorziening.

 • artikel 9.2Sportvoorzieningen

 • 1.

  De sportvoorziening kan verstrekt worden in:

  • a.

   natura; de gemeente verstrekt sportvoorzieningen via gecontracteerde leveranciers of op basis van een of meerdere offertes.

  • b.

   de vorm van een persoonsgebonden budget.

 • 2.

  De hoogte van een door het college te verlenen persoonsgebonden budget voor een sportvoorziening wordt vastgesteld op het bedrag van de tegenwaarde van de goedkoopst adequate maatwerkvoorziening in natura, indien nodig aangevuld met een vergoeding voor bijkomende kosten (onderhoud, reparatie en verzekering, indien van toepassing).

 • 3.

  De bijkomende kosten worden gebaseerd op het bedrag dat het college hiervoor verschuldigd is bij een maatwerkvoorziening in natura gedurende een periode van 5 jaar.

Jaarlijkse blijk van waardering

 • artikel 10.1Jaarlijkse blijk van waardering

 • 1.

  Voor de jaarlijkse blijk van waardering verzorgt het college een mantelzorgavond.

 • 2.

  Naast de mantelzorgavond als genoemd in lid 1 gaat het college de mantelzorgers in de praktijk ondersteunen door het bieden van kortdurend verblijf, dagopvang en het bieden van maatwerk in situaties waar dit nodig is.

Bijdrage

artikel 11.1Bijdrage voor algemene voorzieningen

Voor algemene voorzieningen is geen bijdrage verschuldigd.

artikel 11.2Korting kostprijs

Bij de maatwerkvoorzieningen begeleiding en kortdurend verblijf wordt de eigen bijdrage gemaximeerd tot € 100,00 per bijdrageperiode. Bij de overige maatwerkvoorzieningen wordt de kostprijs, zoals omschreven in de Verordening, niet verlaagd ter ondersteuning van personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen.

Bestrijding misbruik of oneigenlijk gebruik

artikel 12.1Controle

Het college doet steekproefsgewijs onderzoek naar de rechtmatigheid van de maatwerkvoorziening.

MelDINGSREGELING/CALAMITEITEN EN GEWELD

 • artikel 13.2Meldingsregeling calamiteiten en geweld

 • 1.

  Op 18 augustus 2015 heeft het college van B&W van de gemeente Cranendonck het 'protocol toezicht en calamiteiten binnen de jeugdhulp en Wmo' vastgesteld.

 • 2.

  Als toezichthouder in de zin van artikel 6.1 van de Wmo 2015 en als toezichthouder op preventieve jeugdhulpvoorzieningen is per 1 september 2015 door het college aangewezen de directeur van GGD Zuidoost Brabant.

Slotbepalingen

artikel 14.1Inwerkingtreding

Dit Besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

artikel 14.2Citeertitel

Dit Besluit wordt aangehaald als “Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Cranendonck 2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders, op 5 januari 2016.