Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cranendonck

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck houdende regels omtrent lijkbezorging Verordening lijkbezorgingsrechten 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCranendonck
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck houdende regels omtrent lijkbezorging Verordening lijkbezorgingsrechten 2018
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageTarieventabel lijkbezorgingsrechten 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening lijkbezorgingrechten 2017.

De datum van ingang van heffing is 1 januari 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 lid 1 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2017nieuwe regeling

12-12-2017

Gemeenteblad 2017, 232596

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018 en de daarbijbehorende Tarieventabel 2018

DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 14 november 2017;

Gelet op artikel: 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

Vast te stellen:

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018 en de daarbij behorende Tarieventabel 2018.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  algemene begraafplaats;

 • 2.

  urnennis: een nis of een urnenkeldertje, waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is

  verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een urn;

 • 3.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • 4.

  urn: een voorwerp ter berging van een asbus;

 • 5.

  verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid.

 • 6.

  eigen graf: een graf of een kindergraf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het

  uitsluitend recht is verleend tot:

  • a.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • b.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 7 Termijn van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid van de Invorderingswet 1990 met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid genoemde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10 Overgangsrecht

De "Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingrechten 2017" van 13 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11 tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

1.Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 2. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2018.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening lijkbezorgingrechten 2018.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck

in de openbare vergadering d.d. 12 december 2017.

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,

De voorzitter,

mr. P.J.F. Bemelmans

mr. H.C.R.M. de Wijkerslooth

Bijlage Tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2018

Tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2018