Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cranendonck

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCranendonck
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2016
CiteertitelVerordening rioolheffing 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel :228a van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017nieuwe regeling

15-12-2015

gvop.nl

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2016

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 2016

DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 3 november 2015

Gelet op artikel :228a van de Gemeentewet

B E S L U I T

Vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;

 • 2.

  water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater.

 • 3.

  perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;

 • 4.

  Brabant Water: Brabant Water, gevestigd te ’s-Hertogenbosch;

 • 5.

  verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van Brabant Water betrekking heeft.

Artikel 2 Aard van de belasting

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

 • 1.

  de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en

 • 2.

  de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

  Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht

  • 1.

   De belasting wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd;

  • 2.

   Als gebruiker wordt aangemerkt:

   • a.

    degene die naar omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;

   • b.

    ingeval een gedeelte van een perceel – niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4 – voor gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte in gebruik heeft afgestaan.

  Artikel 4 Zelfstandige gedeelten

  Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.

  Artikel 5 Maatstaf van heffing

  De belasting wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.

  Artikel 6 Belastingtarieven

  Het tarief bedraagt per perceel per maand van het heffingstijdvak € 15,75.

  Artikel 7 Belastingjaar

  • 1.

   Het belastingtijdvak is in de gevallen waarin de heffing door middel van afrekeningen van Brabant Water plaatsvindt de verbruiksperiode zoals die voor de betrokken belastingplichtige voor het desbetreffende belastingobject geldt.

  • 2.

   In andere gevallen dan in het eerste lid bedoeld is het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderjaar.

  Artikel 8 Wijze van heffing

  1.De belasting wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

  Deze kan worden gesteld op de afrekening van Brabant Water. Als dagtekening van de kennisgeving geldt in dat geval de dagtekening van de afrekening. Als kennisgeving van voorlopig gevorderde bedragen wordt aangemerkt de voorschotnota van Brabant Water of de kennisgeving op andere wijze van betaling van voorschotbedragen.

  De belasting per kalenderjaar wordt bij wege van aanslag geheven.

  Artikel 9 Termijnen van betaling

  • 1.

   Ingeval het belastingtijdvak de verbruiksperiode is, moet het voorlopig gevorderde bedrag, alsmede het definitief gevorderde bedrag worden betaald tegelijk met en op dezelfde wijze als die waarop het voorschotbedrag, onderscheidenlijk het definitieve bedrag van de afrekening van Brabant Water moet worden betaald.

  • 2.

   Ingeval de belasting wordt geheven bij wege van aanslag moet het bedrag worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

  Artikel 10 Nadere regels door het college van burgermeester en wethouders

  Het college van burgermeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rioolheffing.

  Artikel 11 Overgangsrecht

  De “Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2015” van 4 november 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  Artikel 12 Inwerkingtreding

  • 1.

   Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

   De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

  • 3.

   Indien het belastingtijdvak een verbruiksperiode is en deze niet gelijk is aan het kalenderjaar, vangt in afwijking in zoverre artikel 6, het eerste belastingtijdvak waarvoor deze verordening geldt, aan op 1 januari 2016 en eindigt dat belastingtijdvak op het moment dat deze op 1 januari 2017 lopende verbruiksperiode eindigt.

  Artikel 13 Citeertitel

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening rioolheffing 2016”.

  Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck

  in de openbare vergadering d.d. 15 december 2015.

  DE RAAD VOORNOEMD,

  De griffier,

  De voorzitter,

  mr. P.J.F. Bemelmans

  mr. M.M.D. Vermue-Vermue