Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cranendonck

Verordening adviescommissie gemeenteraad van Cranendonck 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCranendonck
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening adviescommissie gemeenteraad van Cranendonck 2015
CiteertitelVerordening adviescommissie gemeenteraad van cranendonck 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 82 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-2018nieuwe regeling

03-02-2015

gvop.nl

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening adviescommissie gemeenteraad van cranendonck 2015

 

 

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

VERORDENING ADVIESCOMMISSIE GEMEENTERAAD VAN CRANENDONCK2015

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  adviescommissie: de adviescommissie voor de gemeenteraad van Cranendonck als bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet;

 • b.

  lid: lid van de adviescommissie;

 • c.

  voorzitter: de voorzitter van de adviescommissie of diens plaatsvervanger;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  raad: de gemeenteraad;

 • f.

  presidium: het presidium van de gemeenteraad van Cranendonck;

 • g.

  fractie: de raadsleden die op dezelfde kandidatenlijst zijn verkozen of anderszins samen optreden als politieke groepering in de raad.

 • h.

  griffier: de griffier van de raad of diens plaatsvervanger;

 • i.

  RIS: het openbare raadsinformatiesysteem op de gemeentelijke website.

 • j.

  extranet: een afgeschermd deel van de gemeentelijke website dat alleen na autorisatie door de griffie toegankelijk is.

HOOFDSTUK II INSTELLING EN TAKEN

Artikel 2 Instelling

1.De raad stelt een adviescommissie voor de gemeenteraad van Cranendonck in als bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet

Artikel 3 Taken

De adviescommissie heeft de volgende taken:

 • 1.

  bijdragen aan de beeldvorming over voorstellen aan de raad ter voorbereiding op de oordeelsvorming en besluitvorming door de gemeenteraad;

 • 2.

  het adviseren over de besluitvorming over voorstellen aan de raad;

 • 3.

  het uitbrengen van advies aan de raad of het college op verzoek van het presidium of de raad of uit eigen beweging

 • 4.

  het voeren van overleg met het college of de burgemeester over een onderwerp waarover advies is gevraagd door de raad.

HOOFDSTUK III SAMENSTELLING

Artikel 4 Samenstelling

 • 1.

  Leden van de gemeenteraad en door de raad benoemde fractievertegenwoordigers zijn lid van de adviescommissie.

 • 2.

  Fractievertegenwoordigers worden door de raad op voordracht van een fractie benoemd.

 • 3.

  Per fractie kunnen maximaal 2 fractievertegenwoordigers worden benoemd.

 • 4.

  De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op de fractievertegenwoordigers.

Artikel 5 Voorzitter

1.De voorzitter en zijn plaatsvervangers worden door de raad uit zijn midden benoemd.

Artikel 6 Griffier

 • 1.

  De adviescommissie wordt bijgestaan door de griffier of diens plaatsvervanger.

 • 2.

  De griffier of diens plaatsvervanger is bij elke vergadering aanwezig.

Artikel 7 Zittingsduur en vacatures

 • 1.

  De zittingsperiode van de leden van de adviescommissie eindigt in ieder geval met het einde van de zittingsperiode van de raad.

 • 2.

  Een lid houdt op lid te zijn van de adviescommissie indien hij niet meer voldoet aan de in artikel 4 vierde lid gestelde eisen.

 • 3.

  De raad kan een lid ontslaan op voorstel van de fractie op wiens voordracht het lid is benoemd.

 • 4.

  De raad kan de voorzitter ontslaan.

 • 5.

  Een lid en de voorzitter kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de raad. Het ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling in of zoveel eerder als hun opvolger is benoemd.

 • 6.

  Indien een fractie blijkens een schriftelijke verklaring aan de voorzitter van de raad niet langer vertegenwoordigd is in de raad, vervalt het lidmaatschap van het lid dat op voordracht van die fractie is benoemd, van rechtswege.

HOOFDSTUK IV WERKWIJZE

Paragraaf 1 Tijdstip van vergaderen, voorbereidingen

Artikel 8 Vergaderschema en frequentie

 • 1.

  Vergaderingen van de adviescommissie vinden plaats op een dinsdagavond op basis van een jaarlijks door het presidium vast te stellen vergaderschema en beginnen om 19.30 uur. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis te Budel.

 • 2.

  Het presidium kan op verzoek van de voorzitter van de raad, de raad of het college vergaderingen van de adviescommissie laten plaats vinden.

Artikel 9 Agenda

 • 1.

  Het presidium stelt de voorlopige agenda van de adviescommissievergadering vast.

 • 2.

  In spoedeisende gevallen kan het presidium tot uiterlijk achtenveertig uur voor de aanvang van de vergadering een aanvullende agenda opstellen.

 • 3.

  Bij de aanvang van de vergadering stelt de adviescommissie de agenda vast.

 • 4.

  Op voorstel van de voorzitter of een commissielid kan de adviescommissie bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan die agenda toevoegen of van de agenda afvoeren, dan wel de volgorde van de behandeling van de agendapunten veranderen.

 • 5.

  Wanneer de adviescommissie een onderwerp of voorstel onvoldoende voor de beraadslaging in de raadsvergadering voorbereid acht, kan zij aan het college of de burgemeester nadere inlichtingen of advies vragen. De adviescommissie bepaalt in welke vergadering het onderwerp of voorstel opnieuw geagendeerd wordt.

Artikel 10 Uitnodiging en toezending stukken

1.De griffier nodigt namens het presidium de leden van de adviescommissie, het college, de burgemeester en de secretaris schriftelijk uit voor een vergadering van de adviescommissie. Deze schriftelijke uitnodiging vindt plaats door het plaatsen van een bericht op extranet en het verzenden van e-mail met de uitnodiging.

Behoudens spoedeisende gevallen wordt de uitnodiging ten minste zeven dagen vóór de aanvang van de vergadering verzonden.

 • 2.

  De uitnodiging bevat de voorlopige agenda, zoals genoemd in artikel 9, eerste lid.

 • 3.

  De bij de voorlopige agenda behorende stukken worden, behoudens het bepaalde in het vierde lid van dit artikel, gelijktijdig met de uitnodiging in het RIS geplaatst. In bijzondere gevallen kan hiervan, met opgave van redenen, worden afgeweken.

 • 4.

  Indien omtrent stukken geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken onder berusting van de griffier. De griffier verleent inzage aan de leden van de adviescommissie en andere personen voor zover aan hen kennisneming onder geheimhouding is toegestaan.

 • 5.

  Indien een aanvullende agenda wordt opgesteld zoals bedoeld in artikel 9, tweede lid, worden deze agenda en de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de stukken waaromtrent geheimhouding is opgelegd, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de vergadering via het extranet bekend gemaakt en in het RIS geplaatst.

 • 6.

  De vergadering wordt tegelijk met de in het eerste lid bedoelde uitnodiging ter openbare kennis gebracht.

Artikel 11 Deelname aan de vergadering door burgemeester, college en gemeentesecretaris

De burgemeester, de wethouders en de secretaris kunnen deelnemen aan de vergadering om uitvoering van de taken uit artikel 3 van deze verordening mogelijk te maken.

Artikel 12 Deelname aan de vergadering door ambtenaren, deskundigen en andere betrokkenen.

 • 1.

  Het college of de burgemeester kan zich tijdens de vergadering van de adviescommissie laten bijstaan door een beleidsmedewerker die inhoudelijk betrokken is bij een geagendeerd onderwerp.

 • 2.

  Het presidium kan deskundigen of anderszins bij geagendeerde onderwerpen betrokken inwoners of vertegenwoordigers van instellingen of organisaties als gast uitnodigen om mondeling informatie of adviezen te verstrekken die kunnen bijdragen aan de beeldvorming over onderwerpen die op de agenda staan.

 • 3.

  Deskundigen of anderszins bij geagendeerde onderwerpen betrokken inwoners of vertegenwoordigers van instellingen of organisaties kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffier om als gast uitgenodigd te worden door het presidium om mondeling informatie of adviezen te verstrekken die kunnen bijdragen aan de beeldvorming over onderwerpen die op de agenda staan.

Artikel 13 Openbare kennisgeving en ter inzage leggen van stukken

 • 1.

  De vergadering wordt tegelijkertijd met de schriftelijke oproep door aankondiging in De Grenskoerier en door plaatsing op de gemeentelijke website openbaar gemaakt.

 • 2.

  De openbare kennisgeving vermeldt:

  • a.

   de datum, aanvangstijd en plaats, alsmede de voorlopige agenda van de vergadering;

  • b.

   de wijze waarop en de plaats waar een ieder de agenda en de daarbij behorende stukken kan inzien;

  • c.

   de mogelijkheid tot deelname aan de vergadering als bedoeld in artikel 12;

  • d.

   de mogelijkheid tot het uitoefenen van het spreekrecht als bedoeld in artikel 23.

 • 3.

  Daarnaast worden de bij de voorlopige agenda behorende stukken, indien digitaal beschikbaar in het RIS geplaatst.

 • 4.

  Indien omtrent stukken geheimhouding is opgelegd, blijven deze in afwijking van het tweede lid onder berusting van de griffier.

Artikel 14 (Technische) vragen ter voorbereiding op de vergadering van de adviescommissie

 • 1.

  Technische vragen ter voorbereiding op de behandeling van voorstellen aan de raad worden door de leden van de adviescommissie schriftelijk ingezonden aan het college door tussenkomst van de griffie.

 • 2.

  Technische vragen die voor 12.00 uur op de vrijdag voorafgaand aan de vergadering van de adviescommissie worden ingezonden naar de griffie worden door het college schriftelijk beantwoord voor 12.00 ’s middags op de dag van de vergadering van de adviescommissie.

 • 3.

  Beantwoording van technische vragen die tijdig zijn ingezonden worden schriftelijk beantwoord Indien dit niet mogelijk is doet de portefeuillehouder hiervan tijdens de vergadering mededeling en wordt de beantwoording door tussenkomst van de griffier schriftelijk nagezonden.

Paragraaf 2 Orde van de vergadering

Artikel 15 Presentielijst

Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekent ieder lid onmiddellijk de presentielijst. Aan het einde van elke vergadering wordt die lijst door de voorzitter en de griffier door ondertekening vastgesteld.

Artikel 16 Zitplaatsen

 • 1.

  De voorzitter, de leden van het college en de griffier hebben een vaste zitplaats, door de voorzitter van de raad na overleg in het presidium bij aanvang van iedere nieuwe zittingsperiode van de raad aangewezen.

 • 2.

  Iedere fractie krijgt door de voorzitter van de raad na overleg in het presidium bij aanvang van iedere nieuwe zittingsperiode van de raad 3 zitplaatsen toegewezen,

 • 3.

  Indien daartoe aanleiding bestaat, kan de voorzitter de indeling herzien na overleg in het presidium.

 • 4.

  De voorzitter draagt zorg voor zitplaatsen voor de overige personen, die voor de vergadering zijn uitgenodigd

Artikel 17 Vergaderquorum en besluitquorum

 • 1.

  De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur, indien meer dan de helft van het aantal fracties aanwezig is.

 • 2.

  Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal fracties aanwezig is, bepaalt de voorzitter onder verwijzing naar dit artikel dag en uur van de volgende vergadering, op een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de schriftelijke oproep is gelegen.

 • 3.

  Elke fractie heeft één stem in de vergadering van de adviescommissie.

 • 4.

  Bij staking van stemmen is het voorstel niet aangenomen.

 • 5.

  De voorzitter heeft geen stem in de adviescommissie.

 • 6.

  Per agendapunt voert slechts één lid van een fractie het woord over het onderwerp dat aan de orde is.

Artikel 18 Leiding vergaderingen

 • 1.

  De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering en ziet toe op de naleving van deze verordening.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt de orde van de vergadering, waaronder de wijze van behandeling van de agendapunten en de volgorde van de sprekers. Hij verleent de sprekers op hun verzoek het woord.

 • 3.

  Ieder lid kan voorstellen doen over de orde van de vergadering. De adviescommissie beslist.

 • 4.

  De voorzitter ziet toe dat sprekers in hun betoog niet worden gestoord. Korte interrupties zijn toegestaan. De voorzitter kan bepalen dat een spreker zonder interrupties zijn betoog kan afmaken.

 • 5.

  Indien de agenda daartoe aanleiding geeft kan de voorzitter overgaan tot het instellen van een spreektijd voor de leden van de adviescommissie en andere deelnemers aan de bespreking van een agendapunt.

Artikel 19 Orde vergaderingen

 • 1.

  De voorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering en in de vergaderruimte en is bevoegd, wanneer die orde op enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord, deze en zo nodig andere toehoorders te doen vertrekken.

 • 2.

  De voorzitter is bevoegd toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering te ontzeggen.

 • 3.

  De voorzitter kan een spreker die door gedrag of woordkeus de orde verstoort het woord ontnemen.

 • 4.

  De voorzitter kan de adviescommissie voorstellen aan een lid van de adviescommissie dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het lid van de adviescommissie de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het lid van de adviescommissie bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd.

  Artikel 20 Spreektermijnen

  • 1.

   De bespreking van een onderwerp of voorstel geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de adviescommissie anders beslist.

  • 2.

   Indien deskundigen of andere betrokkenen zijn uitgenodigd om als gast deel te nemen aan de vergadering krijgen zij in eerste instantie het woord om hun bijdrage aan de beeldvorming te geven.

  • 3.

   In de eerste termijn krijgen de woordvoerders van de fracties de gelegenheid om aan uitgenodigde gasten en het college inhoudelijke vragen te stellen die moeten bijdragen aan de beeldvorming over het voorstel of onderwerp dat op de agenda staat

  • 4.

   In de tweede termijn krijgt iedere fractie de gelegenheid:

  • ·

   een eerste indruk te verwoorden over het voorstel en indien gewenst wijzigingsvoorstellen aan te kondigen;

  • ·

   Te adviseren over verdere behandeling van het voorstel (hamerstuk, terug voor advies, agendering);

  Artikel 21. Sluiting van de bespreking van een onderwerp

  • 1.

   Wanneer de voorzitter vaststelt, dat een onderwerp of voorstel voldoende is besproken, sluit hij de bespreking, tenzij de adviescommissie anders beslist.

  • 2.

   De voorzitter concludeert bij de afsluiting van ieder agendapunt:

  • ·

   welk advies wordt gegeven door de commissie;

  • ·

   welke nadere acties worden verwacht van het college, de burgemeester, of leden van de adviescommissie;

  • ·

   of er toezeggingen zijn gedaan door het college of de burgemeester.

  Artikel 22. Alternatieve werkvormen

  Het presidium kan bepalen dat voor een afwijkende vergader- of werkvorm wordt gekozen wanneer dat de beeldvorming in de commissie en de oordeelvorming in de raad te goede komt.

  Artikel 23 Inspreekrecht burgers

  • 1.

   In plaats van het deelnemen aan de vergadering kunnen burgers of vertegenwoordigers van instellingen en organisaties ook gebruik maken van het recht om in te spreken. Zij kunnen aan het begin van de vergadering het woord voeren in de vergadering van de adviescommissie.

  • 2.

   Het woord kan niet gevoerd worden over:

   • a.

    een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;

   • b.

    benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;

   • c.

    een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

  • 3.

   Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk 6 uren voor de aanvang van de vergadering aan de griffier. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp, waarover hij het woord wil voeren.

  • 4.

   De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.

  • 5.

   Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd.

  • 6.

   De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter kan de leden van de adviescommissie toestaan aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en deelnemers van de vergadering.

  • 7.

   De voorzitter of een lid doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de burger.

  Artikel 24 Besluitenlijst

  • 1.

   De griffier draagt zorg voor het maken van een overzicht waarin de door de commissie genomen besluiten zijn opgenomen.

  • 2.

   Deze besluitenlijst houdt in:

   • a.

    de namen van de voorzitter, de griffier, de burgemeester en de wethouders, en de ter vergadering aanwezige leden;

   • b.

    Vermelding van burgers die gebruik hebben gemaakt van het recht om in te spreken;

   • c.

    Vermeldingen van degenen die als gast hebben deelgenomen aan de vergadering;

   • d.

    een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

   • e.

    een samenvatting van het advies aan de raad;

   • f.

    vermelding van nadere acties die worden verwacht van het college, de burgemeester, of leden van de adviescommissie;

   • g.

    vermelding van toezeggingen die zijn gedaan door het college of de burgemeester.

  • 3.

   De concept besluitenlijst wordt door de griffier ter kennisname toegezonden aan de gemeenteraad en het college

  • 4.

   De concept besluitenlijst wordt openbaar gemaakt door deze in het RIS te plaatsen;

  • 5.

   Van de vergadering wordt geen woordelijk verslag gemaakt. De griffier draagt zorg voor het maken van geluidsopnamen van de vergadering. Deze geluidsbestanden zijn na te luisteren via de gemeentelijke website of na afspraak bij de griffier.

  • 6.

   Artikel 25 Toehoorders en pers

  • 1.

   De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen openbare vergaderingen bijwonen.

  • 2.

   Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.

  Artikel 26 Geluid- en beeldregistraties

  Anderen dan de griffier die in de vergaderzaal tijdens de raadsvergadering geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen. Deze aanwijzingen kunnen niet zover gaan dat zij de vrijheid van de pers aantasten.

  HOOFDSTUK V OPENBARE, BESLOTEN VERGADERING EN GEHEIMHOUDING

  Artikel 27 Openbaarheid en beslotenheid vergaderingen

  • 1.

   De vergaderingen van de adviescommissie worden in het openbaar gehouden.

  • 2.

   De deuren worden gesloten wanneer ten minste twee van het aantal aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt.

  • 3.

   De adviescommissie beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

  • 4.

   Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van toepassing die gelden voor een openbare vergadering voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de vergadering.

  • 5.

   Indien de deuren worden gesloten, verlaten alle aanwezigen, behalve de voorzitter, de leden en de griffier de vergaderzaal.

  • 6.

   Als de adviescommissie beslist tot het houden van een besloten vergadering, beslist zij tevens of en zo ja, welke andere personen de vergadering kunnen bijwonen.

  • 7.

   Voor de afloop van de besloten vergadering beslist de adviescommissie overeenkomstig artikel 29 of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden.

  Artikel 28 Verslag besloten vergadering

  • 1.

   Van een vergadering met gesloten deuren wordt geen afzonderlijk verslag opgemaakt, tenzij de adviescommissie anders beslist.

  • 2.

   Uit een besloten vergadering van een adviescommissie mogen geen mededelingen worden gedaan noch mag in het openbaar geciteerd worden uit hetgeen besproken is in een besloten vergadering van de adviescommissie.

  Artikel 29 Geheimhouding

  • 1.

   De adviescommissie kan in een besloten vergadering op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering met gesloten deuren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de adviescommissie worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd.

  • 2.

   De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen in acht genomen totdat de adviescommissie haar opheft.

  • 3.

   Indien de adviescommissie zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot geheimhouding geldt tot de raad heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen totdat de raad haar opheft.

  • 4.

   Op grond van een belang genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de voorzitter van de adviescommissie, het college en de burgemeester, ieder ten aanzien van de stukken die zij aan de adviescommissie overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt.

  • 5.

   De adviescommissie kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding opleggen ten aanzien van stukken die zij aan de raad, leden van de raad of aan het college overlegt. Het bepaalde in de artikelen 25 en 55 van de Gemeentewet is van toepassing.

  • 6.

   Indien de raad op grond van artikel 25 Gemeentewet voornemens is de geheimhouding op te heffen, wordt op verzoek van de adviescommissie die de geheimhouding heeft opgelegd, in een besloten vergadering met de adviescommissie overleg gevoerd.

  • 7.

   Inzake het ter inzage geven van stukken waaromtrent geheimhouding is opgelegd is artikel 10, vierde lid van toepassing.

  HOOFDSTUK VI UITLEG, INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL

  Artikel 30 Uitleg verordening

  In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van de verordening, beslist de adviescommissie op voorstel van de voorzitter.

  Artikel 31 Inwerkingtreding

  • 1.

   Deze verordening treedt direct in werking na bekendmaking.

  • 2.

   Op dat tijdstip vervalt de verordening adviescommissie van de gemeenteraad van 10 mei 2010.

  Artikel 32 Citeertitel

  Deze verordening wordt aangehaald als VERORDENING ADVIESCOMMISSIE GEMEENTERAAD VAN CRANENDONCK 2015

  Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck

  in de openbare vergadering d.d. 3 februari 2015.

  DE RAAD VOORNOEMD,

  De griffier,

  De voorzitter,

  mr. P.J.F. Bemelmans

  mr. M.M.D. Vermue - Vermue