Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cranendonck

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingrechten 2019 en de daarbij behorende Tarieventabel 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCranendonck
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingrechten 2019 en de daarbij behorende Tarieventabel 2019
CiteertitelVerordening lijkbezorgingrechten 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gelet op artikel : 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020Onbekend

18-12-2018

overheid.nl

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019 en de daarbij behorende Tarieventabel 2019.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 20 november 2018;

Gelet op artikel : 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

B E S L U I T

Vast te stellen:

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019 en de daarbij behorende Tarieventabel 2019.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  algemene begraafplaats;

 • 2.

  urnennis: een nis of een urnenkeldertje, waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is

  verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een urn;

 • 3.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • 4.

  urn: een voorwerp ter berging van een asbus;

 • 5.

  verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid.

 • 6.

  eigen graf: een graf of een kindergraf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het

  uitsluitend recht is verleend tot:

  • a.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • b.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 7 Termijn van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid van de Invorderingswet 1990 met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid genoemde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10 Overgangsrecht

De "Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingrechten 2018" van 12 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11 tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

1.Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 2. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2019.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening lijkbezorgingrechten 2019.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck

in de openbare vergadering d.d.18 december 2018.

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,

De voorzitter,

mr. P.J.F. Bemelmans

F.A.P. van Kessel

TARIEVENTABEL behorende bij de “Verordening lijkbezorgingsrechten 2019”

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

Euro

1.1.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen graf voor een periode van 20 jaar, wordt geheven

935,70

1.2.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis of urnenkeldertje voor een periode van 20 jaar, wordt geheven

935,70

1.3.

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1. en 1.2. met 10 jaar wordt geheven

467,85

1.3.1

Belastingplichtige wordt op diens verzoek in de gelegenheid gesteld om het tarief zoals vermeld in artikel 1.3. jaarlijks te voldoen.

 

1.4.

Indien een volgend stoffelijk overschot of asbus wordt bijgezet, dan wordt vanaf de bijzetting naar tijdsevenredigheid het uitsluitend recht over 20 jaren geheven.

 

1.5.

Voor het verlenen van een uitsluitend recht op het plaatsen van een her-denkingsplaatje op de gedenktafel wordt geheven voor een periode van 20 jaar

87,45

1.5.1.

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in onderdeel 1.5. met 10 jaar wordt geheven

43,70

1.6

Voor een kind jonger dan 12 jaar, indien het begraven plaatsvindt in vak K van de openbare begraafplaats zijnde de kinderhoek, wordt een recht geheven dat gelijk is aan 55% van de onder 1.1 tot en met 1.5.1 vermelde rechten

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Begraven/bijzetten van urnen

 

2.1.

Voor het begraven van een lijk wordt geheven

480,35

2.2.

Voor het bijzetten van een urn in een urnennis, urnenkeldertje of een eigen graf wordt geheven

149,20

2.3.

De in onderdeel 2.1. en 2.2 genoemde bedragen worden verhoogd indien de begrafenis of bijzetting plaats heeft:

 

 

a.op zondag of op een overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Termijnenwet algemeen erkende feestdag met 75%

b.op zaterdag met 25%

c.buiten de uren genoemd in de "Verordening algemene begraafplaats gemeente Cranendonck 2005”, niet vallende onder a en b genoemde dagen met 50%.

 

2.4

Voor een kind jonger dan 12 jaar, indien begraving plaatsvindt in vak K van de openbare begraafplaats zijnde de kinderhoek, wordt een recht geheven dat gelijk is aan 55% van de onder 2.1 tot en met 2.3 vermelde rechten

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Onderhoud van graven en urnennissen

 

3.1.

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats wordt geheven voor een periode van 20 jaar voor:

 

3.1.1.

een eigen graf

948,30

3.1.2.

een urnennis of urnenkeldertje

318,40

3.2.

Indien een volgend stoffelijk overschot of asbus wordt bijgezet, dan wordt vanaf de bijzetting naar tijdsevenredigheid het onderhoud door of vanwege de gemeente over 20 jaren geheven

 

3.3.1.

Voor het verlengen van de onderhoudstermijn als bedoeld in 3.1.1. met 10 jaar wordt geheven

474,20

3.3.2.

Voor het verlengen van de onderhoudstermijn als bedoeld in 3.1.2. met 10 jaar wordt geheven

159,15

3.3.3.

Belastingplichtige wordt op diens verzoek in de gelegenheid gesteld om het tarief zoals vermeld in de artikelen 3.3.1. en 3.3.2. jaarlijks te voldoen.

 

 

 

 

3.4

Voor een kind jonger dan 12 jaar, indien begraving plaatsvindt in vak K van de openbare begraafplaats zijnde de kinderhoek, wordt een recht geheven dat gelijk is aan 55% van de onder 3.1 tot en met 3.3.2 vermelde rechten.

 

 

Hoofdstuk 4 Opgraven en verstrooien.

 

4.1.

Voor het opgraven van een asbus uit een eigen graf wordt geheven:

149,20

4.2.

Voor het verstrooien van as op de verstrooiingsplaats wordt geheven

149,20

4.3

Aanbrengen naamplaatje bij as-verstrooiing

28,45

Behoort bij raadsbesluit van 18 december 2018.

De griffier,

Mr. P.J.F. Bemelmans