Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cranendonck

Tarieventabel bij precarioverordening 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCranendonck
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel bij precarioverordening 2011
CiteertitelTarieventabel bij precarioverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

precarioverordening 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012nieuwe regeling

09-11-2010

Weekblad de Grenskoerier, wo. 17 november 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel bij precarioverordening 2011

 

 

NR.

OMSCHRIJVING

EENHEID

TARIEF

TIJDSDUUR

1.

Bouwmaterialen en steigers, alsmede niet van gemeentewege geplaatste, voor diverse doeleinden bestemde containers:

per m² ingenomen grondopper-vlakte

 

 

a.op de openbare weg;

 

€ 1,-

€ 2,85

Per week

Per maand

b.op openbaar terrein waarop de met de openbare bestemming verband houdende bestrating of beplanting niet is aangebracht

 

€ 0,10

€ 0,20

Per week

Per maand

c.op openbare grond niet vallende onder a of b

 

€ 0,45

€ 1,60

Per week

Per maand

2.

Het tarief bedraagt voor

a.leidingen, kabels, buizen of watergangen

b.opslagtanks, tanks of verdeelkasten

per m.

per m²

€ 1,90

€ 193,20

Per jaar

Per jaar

3.

Het hebben van de navolgende voorwerpen in, op, onder of boven de gemeentegrond of voor de openbare dienst bestemd:

(licht-)reclame, borden, schermen e.d. tegen gevel

per m²

€ 4,40

Per jaar

4.

Het in gebruik geven van voor openbare dienst bestemde gemeentegrond

Het in gebruik geven van voor openbare dienst bestemde gemeentegrond ten behoeve van een terras gelegen aan een horecagelegenheid

per 250 m²

€ 3,25

Per jaar

4a.

Het in gebruik geven van voor openbare dienst bestemde gemeentegrond ten behoeve van een terras gelegen aan een horecagelegenheid

Per m²

€ 4,40

Per jaar

5.

Diverse dienstverleningen: het verrichten van diverse werkzaamheden door een ambtenaar inclusief overheadkosten en indien van toepassing inclusief voertuig

Per persoon

€ 74,-

Per uur

6.

1.Voor het leggen van tijdelijke en definitieve inritten met een maximale oppervlakte van 20m²

Per m²

€ 32,85

 

 

2.Stellen inrit banden t.b.v. bestaande trottoirbanden

Per m

€ 79,95

 

 

3.Voor het leggen van tijdelijke en definitieve inritten groter dan onder 6.1. is de meerprijs

Per m

€ 27,95

 

7.

Herstellen van bestratingen en verhardingen incl. materiaalkosten

 

 

 

 

A.bestratingen

 

 

 

 

1.tegelbestratingen tot maximaal 5 m²

Per m2

€ 38,80

 

 

2.tegelbestratingen groter dan 5 m²

Per m2

€ 34,15

 

 

3.klinkerbestratingen tot maximaal 5 m²

Per m2

€ 56,85

 

 

4.klinkerbestratingen groter dan 5 m²

Per m2

€ 48,70

 

 

5.asfaltwegen

Per m2

€ 70,05

 

 

B.herbestrating van molgoten

Per m

€ 8,25

 

 

C.herstellen van banden

 

 

 

 

1.trottoirbanden 13/15 x 25 x 100 cm

Per stuk

€ 7,30

 

 

2.opsluitbanden 10 x 20 x 100 cm

Per stuk

€ 5,70

 

 

3.opsluitbanden 5 x 15 x 100 cm

Per stuk

€ 5,20

 

8.

Gebruik rioolontstopper

Per geval

€ 8,15

 

9.

1.Uitlenen dranghekken, per stuk (afhalen bij gemeentewerken)

 

€ 0,50

Per dag

 

2.uitlenen minicontainer, per stuk (afhalen bij gemeentewerken)

 

€ 0,85

Per dag

 

3.Uitlenen inclusief bediening houtversnipperaar

 

€ 90,10

Per uur

 

4.Gebruik vlaggemast (plaatsing door gemeentewerken)

 

€ 95,90

Per dag

 

5.Gebruik vlaggemast (afhalen bij gemeentewerken)

 

€ 3,80

Per dag

10.

Gebruik publicatieborden aan invalswegen voor maximaal 3 weken

Per regel

€ 18,05

 

11.

a.a. Rioolaansluitrecht, onder de naam eenmalig aansluitrecht wordt een recht geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten in verband met het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van eigendom op de gemeentelijke riolering. Onder aansluiting van een eigendom wordt verstaan het leggen door de gemeente van een buisleiding (exclusief bestratingswerkzaamheden) van het in de openbare weg aanwezige afvoerstelsel tot aan het eigendom ten behoeve waarvan de aansluiting geschiedt, ertoe dienende om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken. Onder eigendom wordt verstaan een roerende of onroerende zaak. Van een indirecte aansluiting is sprake wanneer tussen het eigendom en de gemeentelijke riolering een buisleiding toebehoort aan derden.

 

 

 

 

b.Voor een eigendom met een aansluiting tot 4 strekkende meter bedraagt het recht zoals bedoeld in onderdeel 11 letter a

Per eigendom

€ 483,85

 

 

c.Voor elke strekkende meter boven de in onderdeel 11 letter b genoemde aansluitlengte wordt het recht met dit bedrag vermeerderd

Per m

€ 59,95

 

 

d.Per woning/bedrijfsruimte bedragen de aansluitkosten op de drukriolering/IBA

Per geval

€ 1.974,15

 

Behoort bij raadsbesluit van 9 november 2010

De griffier,

Mr. P.J.F. Bemelmans