Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cranendonck

Verordening op de Rekenkamercommissie gemeente Cranendonck 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCranendonck
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de Rekenkamercommissie gemeente Cranendonck 2019
Citeertitel Verordening Rekenkamercommissie gemeente Cranendonck 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2019nieuwe regeling

19-11-2019

gmb-2019-309844

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de Rekenkamercommissie gemeente Cranendonck 2019

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Rekenkamercommissie: de commissie die is ingesteld bij besluit van de gemeenteraad en die ten doel heeft om door middel van beleidsevaluaties en doelmatigheidsonderzoeken een bijdrage te leveren aan de doeltreffendheid van het beoogde beleid, alsmede de doelmatige voorbereiding en uitvoering daarvan;

 • b.

  Doelmatigheid of efficiëntie: het streven om met een zo beperkt mogelijke inzet van de beschikbare middelen het gewenste resultaat te bereiken;

 • c.

  Doeltreffendheid of effectiviteit: de mate waarin een organisatie erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of de gewenste maatschappelijke effecten te bereiken;

 • d.

  Rechtmatigheid: de mate waarin het gemeentelijk beleid voldoet aan de wettelijke

 • kaders en regelgeving;

 • e.

  Lid: een lid van de Rekenkamercommissie dat op basis van artikel 3, eerste lid door de raad van buiten de kring van zijn leden is aangewezen.

 • f.

  Gezamenlijke onderzoeken: onderzoeken die de Rekenkamercommissie gemeente Heeze-Leende gezamenlijk uitvoert met de Rekenkamercommissie gemeente Valkenswaard en de Rekenkamercommissie gemeente Cranendonck.

 • g.

  Onderzoekswerkzaamheden: alle werkzaamheden die door de voorzitter of een lid van de Rekenkamercommissie worden verricht buiten de vergaderingen van de Rekenkamercommissie.

 

Artikel 2 Taak van de commissie

 • 1.

  De Rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur

 • 2.

  De Rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van door het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling A2 gevoerde bestuur.

 • 3.

  Een door de rekenkamer ingesteld onderzoek naar de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur of de rechtmatigheid van het door het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling A2 gevoerde bestuur, bevat geen controle van de jaarrekening van de gemeente of de GR A2.

 

Artikel 3 Samenstelling Rekenkamercommissie

 • 1.

  De Rekenkamercommissie bestaat uit tenminste drie en maximaal vier leden, die door de raad van buiten de kring van zijn leden worden benoemd voor een periode van vier jaar; deze leden kunnen door de raad worden herbenoemd voor een gelijke periode, tot een totale zittingsperiode van maximaal acht jaar.

 • 2.

  De leden leggen, voordat zij hun functie kunnen uitoefenen, in een vergadering van de raad in de handen van de voorzitter van de raad de eed (verklaring en belofte) af:

 • “Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de Rekenkamercommissie benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gunst heb gegeven of beloofd.

 • Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of belofte heb aangenomen of zal aannemen.

 • Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de Rekenkamercommissie naar eer en geweten zal vervullen.

 • Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! (Dat verklaar en beloof ik!)”

 • 3.

  De raad benoemt één van de leden als voorzitter. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de vergaderingen van de Rekenkamercommissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitvoering van de onderzoeksopzet en de werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming.

 

Artikel 4 Besluitvorming in de Rekenkamercommissie

 • 1.

  In vergaderingen van de Rekenkamercommissie wordt besloten bij meerderheid van stemmen, waarbij ieder lid één stem heeft.

 • 2.

  Besluiten kunnen niet worden genomen tenzij minimaal drie leden van de Rekenkamercommissie ter vergadering aanwezig zijn.

 • 3.

  Als de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 

Artikel 5 Einde van het lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap van een lid eindigt:

 • a.

  op eigen verzoek;

 • b.

  bij aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Rekenkamercommissie, zoals opgesomd in artikel 81 f van de Gemeentewet;

 • c.

  wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

 • d.

  indien het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld.

 • 2.

  De leden van de Rekenkamercommissie kunnen door de raad worden ontslagen wanneer zij door ziekte, gebreken of ongeschiktheid niet in staat zijn hun functie naar behoren te vervullen.

 

Artikel 6 Verboden handelingen.

 • 1.

  Het is de leden van de Rekenkamercommissie verboden de handelingen te verrichten als bedoeld in artikel 15 van de Gemeentewet. De raad kan, gehoord de Rekenkamercommissie, een lid van de Rekenkamercommissie dat heeft gehandeld in strijd met dit verbod van zijn functie ontslaan.

 • 2.

  Leden overleggen aan de raad halfjaarlijks een lijst met daarin opgenomen de nevenfuncties die zij op dat moment vervullen. Tussentijdse wijzigingen in deze lijst worden direct schriftelijk gemeld aan de gemeenteraad

 

Artikel 7 Vergoeding voor de werkzaamheden van de leden van de Rekenkamercommissie.

 • 1.

  De leden van de Rekenkamercommissie ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

 • a.

  De voorzitter van de Rekenkamercommissie ontvangt een vergoeding voor het bijwonen van een vergadering van de Rekenkamercommissie. Deze vergoeding bedraagt € 215,- per vergadering.

 • b.

  De overige leden ontvangen voor het bijwonen van een vergadering van de Rekenkamercommissie een vergoeding van € 175,- per vergadering.

 • c.

  De leden ontvangen voor onderzoekswerkzaamheden een vergoeding van € 60,- per uur.

 • 2.

  De vergoedingen zoals bedoeld in lid 1 worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd volgens het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie. De eerste indexering vindt plaats op 1 januari 2021.

 • 3.

  De vergoedingen als bedoeld in lid 1 komen ten laste van het budget van de Rekenkamercommissie als bedoeld in artikel 11.

 • 4.

  De onderzoekskosten verbonden aan gezamenlijke onderzoeken worden verdeeld op basis van de volgende kostenverdeelsleutel: 20% Heeze-Leende, 30% Cranendonck en 50% Valkenswaard.

 • 5.

  De kosten verbonden aan vergaderingen over gezamenlijke onderzoeken worden verdeeld op basis van de volgende kostenverdeelsleutel: 1/3 Heeze-Leende, 1/3 Cranendonck en 1/3 Valkenswaard.

 

Artikel 8 Reglement van orde

De Rekenkamercommissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Zij zendt het reglement na de vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de gemeenteraad.

 

Artikel 9 Onderwerpselectie en opdrachtverlening

 • 1.

  De Rekenkamercommissie bepaalt de onderwerpen voor haar onderzoek, formuleert de probleemstelling en de onderzoeksvragen en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 2.

  De in het vorige lid bedoeld onderzoeksopzet wordt (inclusief de bij de onderzoeksopzet behorende kostenraming) door de commissie ter kennisneming aan de raad verstuurd.

 • 3.

  De Rekenkamercommissie inventariseert jaarlijks voor het opstellen van het onderzoeksprogramma welke suggesties er zijn voor onderzoeksonderwerpen bij de gemeenteraad.

 • 4.

  De raad kan de commissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De commissie bericht de raad binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de commissie niet aan het verzoek van de gemeenteraad voldoet, zal zij beargumenteerd aangeven waarom het verzoek is afgewezen.

 • 5.

  De onderwerpen van onderzoek worden jaarlijks voor 1 december als onderzoeksprogramma ter kennisneming aan de raad voorgelegd. Het eerste onderzoeksprogramma wordt aangeboden binnen 4 maanden na installatie.

 

Artikel 10 Werkwijze

 • 1.

  De Rekenkamercommissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van onderzoeken, volgens de door haar van te voren bepaalde onderzoeksopzet

 • 2.

  De Rekenkamercommissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

 • 3.

  De Rekenkamercommissie is bevoegd van alle leden van het gemeentebestuur en het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling A2 en van alle ambtenaren van de gemeente en de GR A2 de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig heeft voor de uitvoering van het onderzoek. De Rekenkamercommissie kan de bevoegdheid tot het inwinnen van inlichtingen mandateren aan door de Rekenkamercommissie ingehuurde onderzoekers. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de Rekenkamercommissie gestelde termijn te verstrekken.

 • 4.

  De Rekenkamercommissie vergadert zoveel zij nodig acht.

 • 5.

  De Rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van Bestuur kan de Rekenkamercommissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken. De leden van de Rekenkamercommissie en degenen die ten behoeve van de Rekenkamercommissie werkzaam zijn, zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen in hun hoedanigheid als lid, respectievelijk medewerker ter kennis is gekomen.

 • 6.

  Voor de uitvoering van onderzoeken kan de commissie, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen.

 • 7.

  De Rekenkamercommissie stelt de betrokken bestuurders en andere betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die tenminste twee weken en maximaal vier weken bedraagt hun zienswijze op het concept onderzoeksrapport aan de commissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De commissie bepaalt wie evt. verder als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 8.

  Na vaststelling door de commissie worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en /of het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling A2, aan de raad aangeboden.

 

Artikel 11 Budget

 • 1.

  De Rekenkamercommissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2.

  Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

 • a.

  de vergoedingen die krachtens artikel 7.1 zijn toegekend aan de leden van de rekenkamercommissie;

 • b.

  externe deskundigen die eventueel door de Rekenkamercommissie zijn ingeschakeld;

 • c.

  eventuele overige uitgaven, die de Rekenkamercommissie nodig oordeelt voor de uitvoering van haar taak.

 • 3.

  De Rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad.

 

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Rekenkamercommissie gemeente Cranendonck 2019.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van de verordening vastgesteld door de raad van Cranendonck op 29 maart 2016

 

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering van 19 november 2019.

DE RAAD VOORNOEMD

de griffier

mr. P.J.F. Bemelmans

de voorzitter,

F.A.P. van Kessel