Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cranendonck

Reglement betreffende de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van het presidium van de raad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCranendonck
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement betreffende de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van het presidium van de raad
CiteertitelReglement betreffende de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van het presidium van de raad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum en bron bekendmaking is niet te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-05-2010nieuwe regeling

11-05-2010

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement betreffende de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van het presidium van de raad

 

 

 

I. Samenstelling

 

Artikel 1

 • a.

  De voorzitter van de raad is tevens voorzitter van het presidium.

 • b.

  De voorzitter kan voorstellen de secretaris uit te nodigen voor het presidium.

 • c.

  Elke fractie wijst ook een plaatsvervangend lid van de raad aan, dat de fractievoorzitter bij zijn afwezigheid in het presidium vervangt.

 

II. Vergaderingen

 

Artikel 2

 • a.

  Het presidium vergadert volgens een door het presidium vastgesteld schema.

 • b.

  De vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar.

 • c.

  De agenda’s en de besluitenlijsten van het presidium zijn openbaar.

 • d.

  De onder c genoemde bepalingen zijn niet van toepassingen op, volgens een meerderheid van het presidium, privacygevoelige zaken en zaken waarbij openbaarheid de belangen van de gemeente kunnen schaden.

 

III. Taken

 

Artikel 3

 • a.

  Het presidium stelt de conceptagenda voor de vergadering van de adviescommissie en raadsvergaderingen vast.

 • b.

  Het presidium stelt het jaarschema voor de vergaderingen en de andere algemene activiteiten van raad en commissie vast.

 • c.

  Het presidium stelt een dynamische lange termijn agenda op.

 • d.

  Het presidium evalueert de vergaderingen en de overige algemene activiteiten van raad en commissie en geeft aanbevelingen aan eenieder die het aangaat.

 • e.

  Het presidium overlegt minimaal twee keer per jaar met het college.

Artikel 4

 • a.

  Het presidium begeleidt de werkprocessen van de raad en de commissie en neemt zonodig initiatieven voor verbetering.

 • b.

  Het presidium organiseert voor de raad de hoorzittingen, werkbezoeken, excursies, cursussen en dergelijke.

Artikel 5

 • a.

  Het presidium raamt jaarlijks de directe uitgaven van de raad.

 • b.

  Het presidium ziet toe op de nakoming van toezeggingen aan de raad en de commissie alsook op de afhandeling van aan de raad gerichte brieven.

Artikel 6

 • a.

  Het presidium is verantwoordelijk voor de aansturing van en het uitoefenen van toezicht op de griffier. De dagelijkse aansturing is de verantwoordelijkheid van de voorzitter van de raad.

 • b.

  Eens per jaar heeft het presidium namens de gemeenteraad met de griffier een functioneringsgesprek.

 

IV. Bevoegdheden

 

Artikel 7

 • a.

  Het presidium kan voorstellen doen aan de raad en de raadscommissie.

 • b.

  Het presidium is bevoegd beslissingen te nemen ten aanzien van huishoudelijke zaken van de raad waarbij geen sprake is van politieke gevoeligheid.

 

V. Algemeen

 

Artikel 8

Dit reglement treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck

in de openbare vergadering 11 mei 2010.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck

in de openbare vergadering 11 mei 2010.

DE RAAD VOORNOEMD

de griffier de voorzitter,

mr. P.J.F Bemelmans B.P. Meinema