Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cuijk

Verordening op de heffing en de invordering van Brandweerrechten 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCuijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van Brandweerrechten 2002
CiteertitelVerordening Brandweerrechten Cuijk 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet; art. 229 lid 1, Brandweerwet en de Brandbeveiligingverordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-201019-12-2012nieuwe regeling

14-12-2010

Belastingverordeningen c.a. gemeente Cuijk 16-12-2009, Cuijks Weekblad, 23-12-2009

-1.714 / -36233

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van Brandweerrechten 2002

De raad van de gemeente Cuijk;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2009;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

“Verordening tot 8e wijziging van Verordening op de heffing en de invordering van Brandweerrechten 2002”. 

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1

  Onder de naam ‘brandweerrechten’ worden geheven:a. rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;b. rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;b. het beperken van brandgevaar;c. het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;d. al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;e. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;f. de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet.

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1

  Belastingplichtig is:

 • a

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

 • b

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is ver-leend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4 Belastingjaar

 • 1

  Voor zover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1

  De rechten waarop artikel 4 van toepassing is, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten, in zoverre in afwijking van artikel 3, tweede lid, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor de dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 5,00;

 • 4

  Belastingbedragen van minder dan € 7,00 worden niet geheven.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1

  De rechten moeten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 6 bedoelde kennisgeving.

 • 2

  Ingeval de kennisgeving wordt toegezonden, moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8 Kwijtschelding

 • 1

  Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels college van burgemeester en wethouders

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 3

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening tot 8e wijziging van Verordening op de heffing en de invordering van Brandweerrechten 2002”.

   

   

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente 16 december 2008,

  De Secretaris,                       De Voorzitter,J.J.P.M. Gilissen                   L.M. Schoots

   

   

   

  Tarieventabel

   

  Tarieventabel behorende bij de “Verordening Brandweerrechten Cuijk 2002”.

   

  Algemeen

   

  Alle in deze verordening opgenomen tarieven zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is. 

  Hoofdstuk 1 Wacht- en controlediensten

   

  1.1

  Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

   

  1.1.1

  het verrichten van wacht- en waakdiensten per personeelslid, per uur: 

  € 33,00

  1.1.2

  het verrichten van controlediensten per personeelslid, per uur:

  € 33,00

  1.1.3

  het verrichten van overige diensten, per personeelslid per uur:

  € 33,00

  1.2

  voor een half uur of korter bedraagt het recht de helft van deonder 1.1 vermelde tarieven.

   

   

  Hoofdstuk 2 Behandeling brandslangen

   

  2.1

  Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemenvan een aanvraag tot:

   

  2.1.1

  het reinigen en persen van brandslangen, per slang, per meter:

  € 0,22

   

  Hoofdstuk 3 Beschikbaar stellen van brandblusmiddelen

   

   

  3.1

  Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen vaneen aanvraag tot het beschikbaar stellen, per etmaal, van een: 

   

  3.1.1

  brandslang, per meter:

  € 0,22

  3.1.2

  brandblusapparaat:

  € 5,00

  3.1.3

  opzetstuk:

  € 4,00

  3.1.4

  verdeelstuk:

  € 4,00

  3.1.5

  straalpijp:

  € 4,00

   

   

  Hoofdstuk 4 Verrichtingen ten behoeve van de adembescherming

   

  4.1

  Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot: 

   

  4.2.1

  het controleren/repareren van een persluchttoestel:

  €10,00

  4.2.2

  het vullen van een persluchttoestel:

  € 5,00

  4.2.3

  het controleren/repareren van een gelaatstuk:

  € 10,00

   

   

  Hoofdstuk 5 Verrichten van diensten

   

   

  5.1

  Voor zover daarvoor niet elders in deze tabel een tarief isopgenomen, bedraagt het tarief ter zake van het in behandelingnemen van een aanvraag tot het ter beschikking stellen van:

   

  5.1.1

  een hulpverleningsvoertuig, per uur

  € 188,00

  5.1.2

  een tankautospuit, per uur

  € 188,00

  5.1.3

  een autoladder, per uur

  € 188,00

  5.2

  voor een half uur of korter bedraagt het recht de helft van deonder 5.1 vermelde tarieven.

   

  5.3

  de onder 5.1 bedoelde rechten worden verhoogd met diebedoeld onder 1.1.3 van deze tabel.

   

   

   

  Hoofdstuk 6 Overige diensten

   

  6.1

  Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

   

  6.1.1

  het ter beschikking stellen van een leslokaal, per uur:

  € 30,00

  6.1.2

  het verrichten van diensten met een lichtaggregaat per uur:

  € 10,00

  6.1.3

  het verrichten van verwijdering- en schoonmaak werkzaamheden: 

  € 33,00

  6.2

  Indien bij een dienstverlening schuimvormende middelenen/of ontvettingsmiddelen worden gebezigd, worden dezeafzonderlijk berekend. De tarieven hiervoor bedragen:

   

  6.2.1

  schuimvormend middel, per liter

  € 5,00

  6.2.2

  ontvettingsmiddel, per liter

  € 4,00

   

   

  Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Cuijk d.d. 17 december 2001

  Mij bekendDe Secretaris,