Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cuijk

Verordening Wet Inburgering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCuijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Wet Inburgering
CiteertitelVerordening Wet Inburgering gemeente Cuijk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpWelzijn / Werk, Inkomen en Zorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet inburgering, art. 8, 19, lid 5, 23, lid 3 en 35
 2. Wet Educatie en Beroepsonderwijs (indirect)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nota integratiebeleid Cuijk 2004,

Notulen Participatieraad Welzijnsbeleid van 4 mei 2007

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-200701-01-2012Nieuwe regeling

02-06-2007

Cuijks Weekblad, 11-07-2007

-1.844.8 / -37371

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wet Inburgering

De Raad van de gemeente Cuijk;

 

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 1 mei 2007;

 

Gehoord de Commissie Burger van 15 mei 2007;

 

Gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, en 35 van de Wet inburgering;

 

Overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen over de informatieverstrekking door de gemeente aan inburgeringsplichtigen, het aanbieden van een inburgeringsvoorziening aan bijzondere groepen inburgeringsplichtigen en de rechten en plichten van de inburgeringsplichtige voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld, alsmede dat de raad bij verordening het bedrag dient vast te stellen van de bestuurlijke boete die voor de verschillende overtredingen kan worden opgelegd;

 

B e s l u i t :

 

Vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING WET INBURGERING

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1

  In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder:

  A. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk;

  B. de wet: de Wet inburgering.

 • 2

  De begripsomschrijvingen in de wet en de daarop berustende regelingen zijn van toepassing op de begrippen die in deze verordening worden gebruikt.

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen

 • 1

  Het college draagt er zorg voor dat de inburgeringsplichtigen op een doeltreffende en doelmatige wijze worden geïnformeerd over hun rechten en plichten uit hoofde van de wet en over het aanbod van en de toegang tot inburgeringsvoorzieningen.

 • 2

  Het college maakt bij de informatieverstrekking aan de inburgeringsplichtigen in ieder geval gebruik van de volgende middelen: A. het verstrekken van schriftelijk voorlichtingsmateriaal;

  B. publicaties in het huis-aan-huisblad het Cuijks weekblad;

  C. het inrichten van een gemeentelijke informatie- en adviesfunctie;

  D. het geven van digitale informatie op de website van de gemeente Cuijk.

 • 3

  Het college beoordeelt tenminste eens in de vier jaren de doeltreffendheid en doelmatigheid van de informatieverstrekking aan de inburgeringsplichtigen en rapporteert daarover aan de raad.

Hoofdstuk 2 DOELGROEPEN EN SAMENSTELLING VAN DE INBURGERINGSVOORZIENING

Artikel 3 Aanwijzen van de doelgroepen

Het college wijst de groepen inburgeringsplichtigen aan waaraan hij bij voorrang een inburgeringsvoorziening kan aanbieden op basis van de volgende criteria:

A. op basis van de wettelijke verplichting:

1. de houder van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 28 of 33 van de Vreemdelingen wet 2000;

2. de geestelijk bedienaar.

B. aan inburgeringsplichtigen die aanspraak maken op een uitkering ingevolge de Wet werk en bijstand;

C. inburgeringsplichtige vrouwelijke oudkomers zonder eigen inkomsten uit arbeid of uitkering;

D. motivatie;

E. leeftijd;

F. nadere door het college vast te stellen doelgroepen.

Artikel 4 De samenstelling van de inburgeringsvoorziening

 • 1

  Het college stemt de inburgeringsvoorziening, met uitzondering van de inburgeringsvoorziening aan geestelijke bedienaren, af op het startniveau en de vaardigheden, de persoonlijke om-standigheden en de maatschappelijke positie van de inburgeringsplichtige.

 • 2

  Indien de inburgeringsplichtige een voorziening gericht op arbeidsinschakeling wordt aangeboden, draagt het college er zorg voor dat de inburgeringsvoorziening op de voorziening gericht op arbeidsinschakeling wordt afgestemd.

Artikel 5 De inning van de eigen bijdrage

 • 1

  De eigen bijdrage, bedoeld in artikel 23, tweede lid, van de wet wordt in ten hoogste 8 termijnen betaald.

 • 2

  Het college legt in de beschikking tot toekenning van een inburgeringsvoorziening de termijnen van betaling vast. Indien het college de eigen bijdrage verrekent met de algemene bijstand, wordt dat in de beschikking vastgelegd.

Artikel 6 Opleggen van verplichtingen

Het college kan een inburgeringsplichtige bij beschikking een of meer van de volgende verplichtingen opleggen:

A. het deelnemen aan de aangeboden inburgeringscursus;

B. het deelnemen aan gesprekken met de trajectbegeleider;

C. het deelnemen aan voortgangsgesprekken;

D. voor de eerste maal deelnemen aan het inburgeringsexamen op een tijdstip dat door het college wordt bepaald;

E. het melden indien door ziekte dan wel door andere relevante omstandigheden niet aan de verplichtingen in de beschikking kan worden voldaan;

F. overige verplichtingen die het bereiken van het doel van de inburgeringscursus kunnen ondersteunen.

Hoofdstuk 3 HET AANBOD VAN EEN INBURGERINGSVOORZIENING

Artikel 7 De procedure van het doen van een aanbod

 • 1

  Het college doet het aanbod, krachtens deze verordening schriftelijk. Het aanbod wordt gezonden naar het adres waar de inburgeringsplichtige in de gemeentelijke basisadministratie is ingeschreven.

 • 2

  In het aanbod wordt een omschrijving gegeven van de inburgeringsvoorziening die wordt aangeboden en worden de rechten en verplichtingen vermeld die aan de inburgeringsvoorzie-ning worden verbonden.

 • 3

  De inburgeringsplichtige aan wie een aanbod wordt gedaan, deelt binnen 2 weken het college schriftelijk mee of hij het aanbod al dan niet aanvaardt.

 • 4

  Wanneer de inburgeringsplichtige het aanbod aanvaardt, neemt het college binnen 6 weken na ontvangst van deze mededeling het besluit tot toekenning van de inburgeringsvoorziening, overeenkomstig het gedane aanbod.

Artikel 8 De inhoud van de beschikking

Het besluit tot toekenning van een inburgeringsvoorziening bevat in ieder geval:

A. een beschrijving van de inburgeringsvoorziening;

B. een opgave van de rechten en verplichtingen van de inburgeringsplichtige;

C. de datum waarop het inburgeringsexamen moet zijn behaald;

D. de termijnen en wijze van betaling; en

E. ingeval van een oudkomer: de datum waarop de termijn van handhaving van de inburgeringsplicht, bedoeld in artikel 26 van de wet, aanvangt.

Hoofdstuk 4 DE BESTUURLIJKE BOETE

Artikel 9 De hoogte van de bestuurlijke boetes voor de verschillende overtredingen

 • 1

  De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste € 250,- indien de inburgeringsplichtige of de persoon ten aanzien van wie het college op redelijke gronden kan vermoeden dat deze inburgeringsplichtig is geen of onvoldoende medewerking verleent aan het onderzoek, bedoeld in artikel 25, vierde lid, van de wet.

 • 2

  De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste € 500,- indien de inburgeringsplichtige geen of onvoldoende medewerking verleent aan de uitvoering van de voor hem vastgestelde inburgeringsvoorziening, bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de wet of aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 6 van deze verordening.

 • 3

  De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste € 500,- indien de inburgeringsplichtige niet binnen de in artikel 7, eerste lid, van de wet bedoelde termijn of binnen de door het college op grond van artikel 31, tweede lid, onderdeel a, van de wet verlengde termijn het inburgeringsexamen heeft behaald.

Artikel 10 Verhoging van de bestuurlijke boete bij herhaling van de overtreding

 • 1

  De bestuurlijke boete voor overtredingen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, bedraagt ten hoogste € 250,- indien de inburgeringsplichtige zich binnen twaalf maanden na de vorige als verwijtbaar aangemerkte overtreding opnieuw schuldig maakt aan dezelfde overtreding.

 • 2

  De bestuurlijke boete voor overtredingen, bedoeld in artikel 9, tweede lid, bedraagt ten hoogste € 500,- indien de inburgeringsplichtige zich binnen twaalf maanden na de vorige als verwijtbaar aangemerkte overtreding opnieuw schuldig maakt aan dezelfde overtreding.

 • 3

  De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste € 1.000,- indien de inburgeringsplichtige niet binnen de door het college op grond van artikel 32 en 33 van de wet vastgestelde termijn het inburgeringsexamen heeft behaald.

Hoofdstuk 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 11 Nadere regels

 • 1

  Het college kan bij besluit nadere regels vaststellen over de uitvoering van deze verordening.

Artikel 12 inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2007.

Artikel 13 Citeertitel

 • 1

  De verordening wordt aangehaald als: Verordening inburgering gemeente Cuijk.

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Cuijk van 4 juni 2007.

De Raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,