Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cuijk

Uitvoeringsbesluit Wegsleepverordening 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCuijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Wegsleepverordening 2002
CiteertitelUitvoeringsbesluit Wegsleepverordening 2002
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimtelijk Beheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet (Gw), art. 149 / Wegenverkeerswet (Wvw), art. 170, art. 173, lid 2 / Besluit wegslepen van voertuigen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-200201-01-2014Nieuwe regeling

15-01-2002

Cuijks Weekblad, 06-02-2002

-1.811.32 / -23548

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Wegsleepverordening 2002

Burgemeester en wethouders van Cuijk;

 

Overwegende dat de raad op 28 januari 2002 heeft vastgesteld de Wegsleepverordening 2002;

 

Dat deze verordening door wijziging in de verkeerswetgeving van rechtswege in de plaats komt van het Besluit Wesleepregeling 1998 van de Burgemeester van Cuijk;

 

Dat de bevoegdheid tot het wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen op grond van art.170 van de Wegenverkeerswet thans berust bij ons college;

 

Dat het gewenst is dat de feitelijke uitoefening van het toezicht op de werkzaamheden en het opmaken van proces-verbaal wordt gemandateerd aan de districtschef of diens plaatsvervanger van de regiopolitie Brabant Noord, district Land van Cuijk;

 

Dat het voorts gewenst is dat het verrichten van de feitelijke werkzaamheden van wegslepen en bewaren, alsmede het bijhouden van het bewaringsregister, gemandateerd wordt aan een erkend sleep- en takelbedrijf;

 

Dat de hiervoor een regeling dient te worden gemaakt;

 

Dat deze regeling inhoudelijk hetzelfde is als die, die in de Wegsleepregeling Cuijk 1998 werd opgenomen;

 

 

B e s l u i t e n :

 

Vast te stellen het volgende 

 

Uitvoeringsbesluit Wegsleepverordening 2002 

Artikel 1  

 • 1

  De districtschef of diens plaatsvervanger van de Regiopolitie Barabant Noord, district Land van Cuijk, is gemachtigd tot uitvoering van de Wegsleepverordening 2002 en is belast met het toezicht op het wegslepen van voertuigen. Hij is belast met het opmaken van proces-verbaal.

Artikel 2  

 • 1

  De in artikel 1 genoemde districschef of diens plaatsvervanger is gemachtigd in bepaalde gevallen van noodzaak een tijdelijke bewaarplaats aan te wijzen.

Artikel 3  

 • 1

  De in artikel 1 genoemde distrischef of diens plaatsvervanger is gemachtigd in de hierna te noemen bijzondere omstandigheden weggesleepte voertuigen aan betrokkenen terug te geven, zonder kosten voor wegslepen en/of bewaring in rekening te brengen indien:

 • a

  sprake is van een politieopdracht die noodzakelijkerwijs heeft geleid tot een verkeersovertreding;

 • b

  wordt aangetoond dat de betrokkene/verdachte is overleden;

 • c

  wordt aangetoond dat de overtreding of gedraging op grond van een medische noodzaak is gepleegd; deze medische noodzaak moet door een deskundige worden bevestigd.

Artikel 4  

 • 1

  Het wegslepen van voertuigen geschiedt door een erkend sleep- en takelbedrijf waarmee afspraken zijn gemaakt.

 • 2

  Voor de gemeente Cuijk is dit Autohulpdienst Ben Heiltjes, Weldaad 18, 5431 SM Cuijk.

 • 3

  Het terrein van Autohulpdienst Ben Heiltjes aan Weldaad 18 te Cuijk is door de raad aangewezen als plaats van bewaring van weggesleepte voertuigen. Dit terrein is 24-uur per dag, ook in de weekenden en op erkende feestdagen, geopend voor het ophalen van weggesleepte voertuigen door de rechthebbende.

 • 4

  De teruggave van de in bewaring genomen voertuigen is uitsluitend mogelijk na betaling van de in artikel 4 van de Wegsleepverordening 2002 genoemde kosten. Deze kosten zijn de door de Vereniging van Bergings Specialisten VBS vastgestelde tarieven voor het wegslepen en bewaren van voertuigen.De in de Wegsleepverordening 2002 genoemde kosten worden jaarlijks aangepast op basis van de VBS-normen en opnieuw door ons college vastgesteld.

 • 5

  Autohulpdienst Ben Heiltjes voornoemd is belast met het bijhouden van een bewaringsregister overeenkomstig de artikelen 5 en volgende van het Besluit van 5 juli 2001, houdende nadere regels ter uitvoering van de in de Wegenverkeerwet 1994 vervatte wegsleepregeling.

Artikel 5  

 • 1

  Dit besluit treedt in werking gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Wegsleepverordening 2002 (28 januari 2002 of 7 februari 2002).

Artikel 6  

 • 1

  Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Wegsleepverordening 2002.

   

   

   

  Aldus vastgesteld door Burgemeester en Wethouders van Cuijk op 15 januari 2002

   

   

  De secretaris,    De Burgemeester,