Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cuijk

Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften ISD Cuijk – Grave – Mill 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCuijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake de behandeling van bezwaarschriften ISD Cuijk – Grave – Mill 2010
CiteertitelVerordening behandeling bezwaarschriften ISD Cuijk Grave Mill 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuurlijk Juridische Zaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201001-07-2014Nieuwe Regeling

12-04-2010

Cuijks Weekblad 23-05-2010

-2.07.224 / -34272

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften ISD Cuijk – Grave – Mill 2010

De raad van de gemeente Cuijk,

overwegende dat het gewenst is om in het kader van de samenwerking met de gemeenten Grave en Mill en Sint Hubert in de uitvoeringsorganisatie ISD CGM een commissie van advies voor de behandeling van bezwaarschriften in het leven te roepen;

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

Vast te stellen de navolgende

 

Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften ISD Cuijk – Grave – Mill 2010. 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1

  In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a

  verwerend orgaan: het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • b

  commissie: de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften ISD Cuijk-Grave-Mill

 • c

  wet: de Algemene wet bestuursrecht

Artikel 2 Inleidende bepaling commissie

 • 1

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van het college van burgemeester en wethouders op de taakvelden van de ISD Cuijk-Grave-Mill.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1

  De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden, die door burgemeester en wethouders van Cuijk worden benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 2

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

Artikel 4 Secretaris

 • 1

  De secretaris van de commissie is een door burgemeester en wethouders van Cuijk aangewezen ambtenaar.

 • 2

  Burgemeester en wethouders van Cuijk wijzen tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1

  De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij kunnen worden herbenoemd.

 • 2

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen.

 • 3

  De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift

 • 1

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2

  Het bestuursorgaan stelt het ingediende bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken zo spoedig mogelijk in handen van de commissie.

 • 3

  Bij het bericht van ontvangst, als bedoeld in artikel 6:14 van de wet, vermeldt het bestuursorgaan dat een commissie over het bezwaarschrift zal adviseren.

Artikel 7 Bemiddeling

 • 1

  De commissie onderzoekt of de zaak in der minne kan worden geschikt alvorens de zaak in behandeling wordt genomen. De secretaris verricht daartoe de nodige handelingen.

Artikel 8 Uitoefening bevoegdheden

 • 1

  De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor detoepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie:

 • a

  artikel 2:1, tweede lid;

 • b

  artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

 • c

  artikel 6:17, voorzover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

 • d

  artikel 7:4, tweede lid;

 • e

  artikel 7:6, vierde lid.

Artikel 9 Vooronderzoek

 • 1

  De voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het verwerend orgaanvereist.

Artikel 10 Hoorzitting

 • 1

  De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb.

 • 3

  Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hijdaarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

Artikel 11 Uitnodiging zitting

 • 1

  De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee wekenvoor de zitting schriftelijk uit.

 • 2

  Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3

  De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van dezitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 12 Quorum

 • 1

  Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 13 Niet-deelneming aan de behandeling

 • 1

  De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 14 Openbaarheid zitting

 • 1

  De zitting van de commissie is niet openbaar.

Artikel 15 Schriftelijke verslaglegging

 • 1

  Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 2

  Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 3

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 4

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 16 Nader onderzoek

 • 1

  Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo'n verzoek.

 • 4

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17 Raadkamer en advies

 • 1

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3

  Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 4

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 5

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 6

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 18 Uitbrengen advies en verdaging

 • 1

  Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 14 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2

  Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van 12 weken, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3

  Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift.

Artikel 19 Jaarverslag

 • 1

  De commissie brengt jaarlijks vóór 1 juli aan de bestuursorganen van de gemeenten verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 20 Toezending afschrift beslissing

 • 1

  Het verwerend orgaan doet de commissie een afschrift toekomen van zijn beslissing op het bezwaarschrift.

Artikel 21 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2010.

Artikel 22 Overgangsbepaling

 • 1

  Op alle bezwaarschriften, die betrekking hebben op de taakvelden van de ISD Cuijk – Grave -Mill en die vóór 1 juli 2010 zijn ingediend, waarbij de belanghebbende(n) nog moet(en) worden gehoord en waarover nog geen advies is uitgebracht, zijn met ingang van 1 juli 2010 de bepalingen van deze verordening van toepassing.

Artikel 23 Citeertitel

 • 1

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening behandeling bezwaarschriften ISD Cuijk Grave Mill 2010.

   

   

   

  Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Cuijk op 12 april 2010.

   

   

  P.M. van de Koolwijk                         P.MengdeSecretaris                                           burgemeester