Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cuijk

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad Cuijk 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCuijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad Cuijk 2011
CiteertitelVerordening functioneringsgesprekken burgemeester
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-2011Nieuwe regeling

19-09-2011

Cuijks Weekblad, 27 september 2011

-2.07.515 52629

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad Cuijk 2011

De raad van de gemeente Cuijk

 

B esluit:

 

Vast te stellen de:

 

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad Cuijk 2011

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  gesprekken: functioneringsgesprekken van de raad met de burgemeester;

 • b.

  commissie: de commissie die is samengesteld uit leden van de raad die het functioneringsgesprek voeren;

 • c.

  adviseurs: wethouder(s) of gemeentesecretaris die de commissie van informatie voorzien.

 • d.

  commissaris: commissaris van de Koningin in de provincie;

 • e.

  kabinet: kabinet van de commissaris.

Artikel 2. Algemene bepalingen

 • 1.

  De raad voert gesprekken met de burgemeester en stelt daarvoor een commissie samen.

 • 2.

  De commissie voert tenminste jaarlijks een gesprek.

 • 3.

  Het laatste gesprek in een ambtsperiode en het verslag daarvan wegen mee bij het oordeel over een eventuele herbenoeming van de burgemeester.

Artikel 3. Procedure en tijdschema

 • 1.

  De griffier agendeert en organiseert de functioneringsgesprekken.

 • 2.

  De gesprekken worden afgestemd op de klankbordgesprekken die de commissaris met de burgemeester heeft.

 • 3.

  De griffier onderhoudt de contacten met het kabinet.

Artikel 4. Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie wordt samengesteld uit de voorzitters van de fracties die zitting hebben in de raad.

 • 2.

  De commissie laat zich bijstaan door de griffier.

 • 3.

  De commissie kan zich laten informeren door wethouder(s) en gemeentesecretaris.

Artikel 5. Voorzitterschap van de commissie

 • 1.

  De commissie wijst uit haar midden een van de leden aan als voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter leidt het gesprek.

 • 3.

  De voorzitter treedt, voor zover nodig, op als contactpersoon en als woordvoerder naar buiten.

Artikel 6. Geheimhouding

 • 1.

  De commissie legt in elke vergadering, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de verslagen en het behandelde tijdens de gesprekken.

 • 2.

  De voorzitter ziet erop toe dat aan het gestelde in het vorige lid wordt voldaan.

 • 3.

  De leden voorkomen dat op enigerlei wijze de vertrouwelijkheid en geheimhouding in gevaar komt.

 • 4.

  De commissie en haar leden verstrekken geen inzage in de verslagen noch informatie daarover en over het behandelde tijdens de gesprekken aan raadsleden die geen lid zijn van de commissie, noch aan anderen.

 • 5.

  De commissie, noch de raad zal de geheimhouding waartoe het eerste lid verplicht, opheffen.

 • 6.

  De commissie treft een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van documenten, voeren van de correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

 • 7.

  De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 8.

  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de griffier en de adviseurs.

Artikel 7. Voorbereiding gesprek

 • 1.

  De leden van de commissie en de burgemeester krijgen de gelegenheid om eerdere verslagen bij de griffier in te zien.

 • 2.

  De leden van de commissie en de burgemeester krijgen de gelegenheid om bespreekpunten aan te leveren.

 • 3.

  Uiterlijk tien dagen voor het gesprek ontvangen de leden van de commissie en de burgemeester namens de voorzitter een schriftelijke uitnodiging; die bevat in ieder geval plaats, tijdstip, agenda en bijzondere bespreekpunten.

 • 4.

  Bij verhindering van meer dan twee leden gaat het gesprek niet door en wordt een nieuw gesprek gepland.

Artikel 8. Gesprek

 • 1.

  Het gesprek vindt plaats in beslotenheid.

 • 2.

  Tijdens het gesprek hebben zowel de leden van de commissie als de burgemeester de mogelijkheid hun mening over en ervaringen met de geagendeerde bespreekpunten toe te lichten.

 • 3.

  Uitgangspunt bij het gesprek gedurende de ambtstermijn is de profielschets waarop de burgemeester is benoemd.

 • 4.

  De volgende onderwerpen worden tijdens het gesprek besproken: de burgemeester

  • a.

   als voorzitter van de raad en zijn rol in het presidium of overleg met de fractievoorzitters;

  • b.

   in het proces van dualisme;

  • c.

   als voorzitter van het college;

  • d.

   als coördinator van beleid, kwaliteitsbewaker met toepassing van artikel 170 Gemeentewet;

  • e.

   die invulling geeft aan de eigen portefeuille, met name de handhaving van de openbare orde en veiligheid;

  • f.

   en zijn contacten met de inwoners, organisaties en bedrijven;

  • g.

   als ambassadeur en gezicht van de gemeente in de regio, provincie, rijk en Europa;

  • h.

   en zijn contacten met ambtenaren, met name de gemeentesecretaris, de griffier en het management van de gemeentelijke organisatie;

  • i.

   en zijn nevenfuncties en integriteit;

  • j.

   en zijn, aan de profielschets gerelateerde, competenties.

 • 5.

  In een tweede deel van het gesprek kan worden gesproken over de ontwikkelingen van de gemeente.

Artikel 9. Verslaglegging

 • 1.

  De griffier draagt zorg voor de verslaglegging.

 • 2.

  Het verslag bevat de feitelijke gegevens van de tijd, plaats en (rol van de) aanwezigen bij het gesprek.

 • 3.

  Het verslag geeft een duidelijk en feitelijk beeld van het besprokene.

 • 4.

  Het conceptverslag wordt binnen twee weken na het gesprek voorgelegd aan de leden en de burgemeester.

 • 5.

  De griffier past, wanneer daartoe aanleiding is, het conceptverslag aan.

 • 6.

  Het verslag wordt vastgesteld door de voorzitter en ondertekend door de voorzitter, de burgemeester en de griffier.

 • 7.

  Een afschrift van het vastgestelde verslag wordt aan de burgemeester en de commissaris gestuurd.

Artikel 10. Archivering

 • 1.

  De griffier draagt zorg voor een afdoende vertrouwelijke archivering van de stukken, waaronder een afschrift van het vastgestelde verslag.

 • 2.

  Na het aftreden van de burgemeester worden alle betreffende stukken door de griffier vernietigd.

 

 

 

Slotartikelen

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 12  

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad Cuijk 2011.

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Cuijk in zijn openbare vergadering van 19 september 2011.

De raad voornoemd,

R.M. van der Weegen mr. W.A.G. Hillenaar

griffier voorzitter