Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cuijk

Verordening op de heffing en invordering van Onroerendezaakbelastingen Cuijk 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCuijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van Onroerendezaakbelastingen Cuijk 2013
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van Onroerendezaakbelastingen Cuijk 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 220 t/m 220h, Wet Afschaffing gebruikersdeel OZB op woningen, Wet meer doelmatige uitvoering Wet waardering onroerende zaken en het Koninklijk besluit tot jaarlijkse waardebepaling en de Verordening Onroerende-zaakbelasting 2007

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201201-01-2014nieuwe regeling

17-12-2012

Belastingverordeningen c.a. gemeente Cuijk

-1.714 / -36229

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Cuijk;

 

Gelezen het voorstel van het en wethouders van 6 november 2012;

 

Gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;

 

B e s l u i t :

 

Vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van Onroerende-zaakbelastingen Cuijk

Artikel 1 Belastingplicht

 • 1.

  Onder de naam 'onroerende-zaakbelastingen' worden ter zake van binnen onroerende zaken twee directe belastingen geheven:

  • a.

   een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting;

  • b.

   een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te noemen: eigenarenbelasting.

 • 2.

  Bij de gebruikersbelasting wordt:

  • a.

   gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die het deel in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven;

  • b.

   het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die die onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld; degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie die zaak ter beschikking is gesteld.

 • 3.

  Met betrekking tot de eigenarenbelasting wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 2 Belastingobject

 • 1.

  Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III waardering onroerende zaken.

 • 2.

  Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond van hoofdstuk IV waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die onroerende zaak in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die onroerende zaak die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De heffingsmaatstaf is de op de voet van hoofdstuk IV waardering onroerende onroerende zaak vastgestelde waarde voor het kalenderjaar bedoeld in artikel 1;

 • 2.

  Indien met betrekking tot een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de voet van hoofdstuk IV waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van die onroerende zaak bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, waardering onroerende zaken.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1.

  In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling buiten aanmerking gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling dat artikel bedoelde waarde, de waarde van:

 • a.

  ten behoeve of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken;

 • b.

  glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, voorzover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde grond;

 • c.

  onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;

 • d.

  één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de in artikel 1, derde lid, onderdeel b, van die wet bedoelde voorwaarden met uitzondering voorkomende gebouwde eigendommen;

 • e.

  natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen, moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stellen, beheerd worden;

 • f.

  openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met inbegrip van kunstwerken;

 • g.

  waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van zodanige werken die dienen als woning;

 • h.

  werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van zodanige werken die dienen als woning;

 • i.

  werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken.

 • j.

  onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke dienst , met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven ;

 • k.

  straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - niet zijnde gebouwen - welke zijn geplaatst ten gerieve of in het belang van het publiek, ten dienste van het verkeer of ter verfraaiing , zoals lichtmasten, verkeersinstallaties, standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri's, hekken en palen;

 • l.

  plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij zijn of waarvan genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;

 • m.

  begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning.

 • 2.

  De vrijstelling met betrekking tot de in onderdeel j van het eerste lid bedoelde onroerende eigenarenbelasting geldt niet voor zover die zaken niet het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling de gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten zaak die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

Artikel 5 Belastingtarieven

1.Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

 • a.

  de gebruikersbelasting 0,1401 %;

 • b.

  bij de eigenarenbelasting

  • 1.

   voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,0895%;

  • 2.

   voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,1798%.

 • 2.

  Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen onroerende-zaakbelastingen of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  De aanslagen moeten worden betaald uiterlijk op de laatste dag volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld;

 • 2.

  In afwijking inzoverre van het eerste lid geldt, ingeval het totaalbedrag één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan minder is dan € 4.000,00 dat de aanslagen moeten worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  In gevallen bedoeld in het tweede lid geldt in afwijking inzoverre van het aldaar bepaalde, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk termijnen telkens een maand later.

 • 4.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in vorige leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van onroerende-zaakbelastingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering

Artikel 10 Overgangsbepaling

De “Verordening onroerende-zaakbelastingen Cuijk vastgesteld bij raadsbesluit van 11 december 2006, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 19 december 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid genoemde datum van ingang , met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening onroerende-zaakbelastingen Cuijk .

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad vande gemeente Cuijk van 17 december 2012.

 

 

De raad voornoemd,

 

R.M. van der Weegen                                   Mr. W.A.G. Hillenaar

griffier                                                        voorzitter