Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cuijk

Privacyreglement cameratoezicht gemeentehuis Cuijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCuijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivacyreglement cameratoezicht gemeentehuis Cuijk
CiteertitelPrivacyreglement cameratoezicht gemeentehuis Cuijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-2013nieuwe regeling

03-01-2013

Maasdriehoek 8 januari 2013

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Privacyreglement cameratoezicht gemeentehuis Cuijk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk,

 

overwegende dat;

er bij de toegangen tot het gemeentehuis van Cuijk zich een drietal camera’s bevinden,

 

gelet op;

Het bepaalde in de wet bescherming persoonsgegevens, het bepaalde in de gemeentewet en het bepaalde in de Politiewet 1993,

 

BESLUIT

 

Tot het vaststellen van het;

 

Privacyreglement cameratoezicht gemeentehuis Cuijk

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • 1.

  de persoonsregistratie: een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende persoonsgegevens die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd;

 • 2.

  het persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

 • 3.

  verstrekkingen: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens, voor zover zulks geheel of gedeeltelijk steunt op gegevens welke in die persoonsregistratie zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens zijn verkregen;

 • 4.

  de verantwoordelijke: het bestuursorgaan dat het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

 • 5.

  de beheerder: degene aan wie de verantwoordelijke de dagelijkse zorg voor een persoonsregistratie heeft opgedragen;

 • 6.

  derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;

 • 7.

  betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;

 • 8.

  gebouw en terrein: in en rond het gemeentehuis;

 • 9.

  de wet: de wet bescherming persoonsgegevens;

 • 10.

  bedrijfsruimten: ruimten bestemd voor het uitoefenen van de gemeentelijke werkzaamheden.

 

Artikel 2 Beheer van de persoonsregistratie

De verantwoordelijke voor deze persoonsregistratie is het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk. De verantwoordelijke heeft de zeggenschap over de persoonsregistratie. Het college wijst een beheerder aan voor de persoonsregistratie. De beheerder draagt zorgt voor de naleving van de in dit privacyreglement gestelde regels en beheert alle gegevens en beelden. Het verstrekken van de gegevens, zoals bedoeld in artikel 8, dient in overleg te gebeuren met een jurist van de gemeente Cuijk.

 

 

Artikel 3 Doel van de persoonsregistratie

Doel van de persoonsregistratie is het vastleggen van persoonsgegevens ter ondersteuning van:

1. het beveiligen van het personeel, werkzaam voor de gemeentelijke organisatie, alsmede overige personen die zich in de betreffende gebouwen, op de terreinen en/of in de betreffende bedrijfsruimten bevinden;

2. het beveiligen van de bezittingen tegen inbreuken en/of daden waaruit schade aan of vermindering van de veiligheid in of op de betreffende locatie, kan ontstaan;

3. de opsporing van personen die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan het plegen van enig strafbaar feit in het gebouw en of op het terrein. Hierbij geeft de registratie tevens inzicht in de aard en de wijze van het plegen van het strafbare feit;

4. de opsporing van personen die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan het plegen van een onrechtmatige daad. Hierbij geeft de registratie tevens inzicht in de aard en de wijze van het plegen van de onrechtmatige daad.

 

 

Artikel 4 Categorieën van personen opgenomen in de persoonsregistratie

De persoonsregistratie bevat uitsluitend persoonsgegevens over:

1. de ambtenaren en andere personen in dienst van of werkzaam voor de gemeentelijke organisatie;

2. de personen die zich in het gebouw, op het terrein of in de bedrijfsruimte bevinden en zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan het plegen van enig strafbaar feit en/of het plegen van een onrechtmatige daad;

3. overige personen die zich ten tijde van het afspelen van het bij lid 2 van dit artikel vermeld voorval in of op de genoemde locatie bevinden en daar al dan niet getuige van zijn geweest

Artikel 5 Soorten van vastgelegde gegevens en wijze van verkrijging

 • 1.

  De persoonsregistratie bevat wat betreft de in artikel 4 vermelde personen de volgende gegevens:

  a) videobeelden van de persoon;

  b) datum en tijd indicatie van de opname;

  c) plaats van de opname.

  De bovengenoemde gegevens worden verkregen uit het camerabewakingssysteem dat zich bevindt in en aan het gemeentehuis van de gemeente Cuijk.

   

 • 2.

  De camera’s zijn voor iedereen zichtbaar geplaatst. Tevens is bij de ingang van de betreffende voor het publiek toegankelijk ruimten melding gemaakt van het cameratoezicht.

   

 • 3.

  De exacte locatie van de camera’s en de richting waarin deze camera’s zijn opgesteld zijn aangegeven op de bij dit reglement gevoegde plattegrond.

   

 • 4.

  De camerabeelden, opgenomen gedurende en buiten werktijden, zullen niet worden aangewend voor de registratie van andere bewegingen of gedragingen van werknemers of bezoekers, dan de registratie van diefstal, vernieling, agressie en/of fraude.

   

Artikel 6 Verwijdering en vernietiging van vastgestelde persoonsgegevens

 • 1.

  Persoonsgegevens die niet meer nodig zijn voor het doel van de registratie, worden automatisch van het videosysteem verwijderd. De gebruikte techniek hierbij is volgens het ‘first-in, first-out’ principe. De duur waarop gegevens worden bewaard is afhankelijk van:

  - de omvang van de harddisk;

  - het aantal camera’s waarvan de beelden worden opgeslagen;

  - de beeld verversingsfrequentie (frame rate) waarmee deze beelden worden opgeslagen;

  - de kwaliteit van het beeldmateriaal dat afhankelijk is van de mate van compressie van de gegevens;

  - de lichtwaarde omstandigheden en daarmee samenhangend de keuze voor opname monochroom of in kleur.

   

 • 2.

  De bovenstaande gegevens kunnen per locatie verschillen omdat zij bij de projectie worden afgestemd op het doel: de kwaliteit van de beveiliging en de mogelijkheid tot reconstructie van incidenten. De nieuw op te nemen beelden overschrijven het oudste beeldmateriaal. Hiermee wordt dit overschreven materiaal onherstelbaar vernietigd en daarmee verder onbruikbaar. De configuratie wordt zodanig ontworpen dat beeldmateriaal tenminste 7 dagen zal worden bewaard. Na maximaal 12 dagen is sprake van onherstelbare vernietiging van de registratie;

   

 • 3.

  De politie kan bij besluit afwijken van het bepaalde in het tweede lid en het bepaalde in artikel 151c lid 6 van de gemeentewet indien het beelden betreffen waarop strafbare feiten zijn vastgelegd en die voor de opsporing en vervolging van de daders een belangrijke rol kunnen spelen.

   

   

Artikel 7 Toegang tot de registratie

 • 1.

  Directe en indirecte (het raadplegen van de opgeslagen beelden) toegang tot de registratie hebben:

  a) de beheerder en diens vervanger;

  b) het cluster juridische zaken in overleg met de beheerder;

  c) de medewerkers van de receptie hebben uitsluitend toegang in de zin van het live uitlezen van de beelden tijdens de werkzaamheden bij de receptie;

  d) opsporingsambtenaren van politie of justitie in verband met ingestelde onderzoeken naar strafbare feiten, na verzoek aan de beheerder;

  e) voor het uitvoeren van systeembeheeractiviteiten: de door de beheerder aangewezen ICT-medewerkers behorende tot de gemeente en de door de beheerder aangewezen onderhoudsfirma’s, mits de beheerder dit toegang protocolleert.

   

 • 2.

  Voorts hebben toegang tot de registratie na een gerede verdenking van diefstal of andere onregelmatigheden die vallen onder de in artikel 3 genoemde beveiligingsdoeleinden:

  a) functionarissen werkzaam voor of namens de verantwoordelijke, belast met het instellen van civielrechtelijke vorderingen tegen de in de registratie opgenomen personen;

  b) de burgemeester en de gemeentesecretaris;

  c) de betrokkene, uitsluitend op verzoek bij het cluster juridische zaken en uitsluitend tot de gegevens die betrekking hebben op zijn persoon en uitsluitend indien dit mogelijk is zonder dat de bescherming van andere personen kan worden geschaad.

   

Artikel 8 Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

 • 1.

  Het cluster juridische zaken beslist of de beheerder gegevens kan verstrekken aan personen of instanties die betrokken zijn bij en/of belast zijn met strafrechtelijke dan wel civielrechtelijke acties, voor zover dit voortvloeit uit het doel van de registratie.

   

 • 2.

  Het cluster juridische zaken beslist of de beheerder gegevens kan verstrekken, indien dit wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift dan wel geschiedt met toestemming van de betrokkene. De verstrekking van deze gegevens blijft achterwege voor zover uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift geheimhouding is geboden.

   

   

Artikel 9 Verbod koppeling

De persoonsgegevens worden niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens.

 

Artikel 10 Protocolplicht

 • 1.

  De beheerder legt, in overleg met het cluster juridische zaken, een verstrekking als bedoeld in artikel 8 vast (protocolleren).

   

 • 2.

  De beheerder legt vast welke personen in het kader van onderhoud of voor ICT-doeleinden direct toegang hebben gehad tot het beeldmateriaal, wanneer dat was en welk beeldmateriaal dat betrof.

 • 3.

  Op verzoek van de betrokkene gericht aan het cluster juridische zaken, verstrekt de beheerder, in overleg met het cluster juridische zaken, binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek, informatie aan de betrokkene betreffende enige verstrekking van gegevens die zijn persoon betreffen.

   

 • 4.

  De protocolgegevens worden tenminste 12 maanden bewaard.

   

   

Artikel 11 Beveiliging

 • 1.

  De beheerder draagt zorg voor:

  a) dat de code tot het inzien van het beeldmateriaal uitsluitend bekend is bij:

  - het cluster juridische zaken;

  - de burgemeester;

  - de gemeentesecretaris, en

  - diens vervangers.

   

 • 2.

  De beheerder treft voorzieningen ter bescherming van de gegevens tegen opzettelijk verkeerd of onachtzaam gebruik door personen die met de werkzaamheden, verbonden aan de werking van de registratie, zijn belast, alsmede beschadiging door toedoen van derden;

   

 • 3.

  Iedereen die betrokken is bij de verwerking van de registratie, is verplicht tot geheimhouding van de gegevens in de registratie, behoudens voor zover doelstelling van de registratie dan wel enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

   

Artikel 12 Slotbepaling

 • 1.

  Dit privacyreglement kan worden aangehaald als ‘Privacyreglement cameratoezicht Gemeentehuis Cuijk';

   

 • 2.

  Het reglement treedt één dag na de bekendmaking in werking.

   

Aldus besloten in de vergadering van 3 januari 2013

Burgemeester en wethouders van Cuijk,

de secretaris, de burgemeester,

mr. R.P. Hoffmann mr. W.A.G. Hillenaar